Now showing items 1-20 of 62

 • Analýza bezpečnosti v provozu civilního letectví ČR v letech 2003-2010 

  Gubani, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou příčin událostí v provozu civilního letectví České republiky za období 2003 - 2010. Na základě analýzy závěrečných zpráv leteckých událostí byly popsány příčiny vzniku těchto událostí. V ...
 • Analýza provozních rizik nově zaváděných typů letadel 

  Sklenář, Filip
  Diplomová práce se zabývá procesem zavádění nových letadel do provozu. Především všemi kroky od počáteční vize nového letounu až po uvedení letadla do provozu. Obsah diplomové práce se skládá ze sedmi částí. V prvních ...
 • Analýza toků a objemů letecké dopravy v ČR 

  Niče, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou toků a objemů letecké dopravy v rámci České Republiky s uvážením vnitrostátní a mezinárodní dopravy. Dále charakterizuje faktory, které ovlivňují přepravní výkony v letecké dopravě. ...
 • Aplikace nových evropských předpisů na provoz letiště Hranice (LKHN) 

  Titz, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je provést přehledný rozbor zajištění letového provozu na letišti Hranice (LKHN). Dalším cílem je vytvořit metodiku pro aplikaci tohoto rozboru, využitelnou provozovatelem veřejného vnitrostátního letiště.
 • Bezpečnost civilního letectví a jeho ochrana před protiprávními činy 

  Srba, Matěj
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ochranu civilního letectví, resp. na právní dokumenty, které tuto ochranu zajištují. Krom toho jsou v práci popsány dva základní směry, kterými se bezpečnost letectví zabývá. Cílem této ...
 • Ekonomika nízkonákladové letecké dopravy - analýza tratí v evropském regionu 

  Daško, Matúš
  Diplomová práca je zameraná na oblasť nízkonákladovej leteckej dopravy v Európe. Pojednáva o ekonomike leteckých dopravcov a analyzuje štatistické dáta na základe ktorých porovnáva fungovanie vybraných dopravcov. Práca ...
 • ETOPS ve srovnání s klasickými letouny 

  Veselý, Pavel
  Bakalářská práce řeší problematiku létání dvoumotorových letadel na dlouhých tratích v oblastech omezeného výběru nouzových letišť. Speciálně se zabývá provozem za podmínek ETOPS (Extended Range Operation with Two Engine ...
 • Historie civilního letectví 1950-1970 

  Bednář, Ondřej
  Tato bakalářská práce vytváří přehled historie civilního letectví od roku 1950 do roku 1970. Po druhé světové válce nebyla přeprava civilistů letadly běžná. Ke konci výše zmíněného dvacetiletí se stala neodmyslitelnou ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Sehnálková, Radka
  Předmětem této bakalářské práce je stručná a přehledná historie civilního letectví v rozmezí let 1970 až 2000. Pro tuto dobu je typický nástup velkých dopravních letounů, jenž jsou určeny pro dlouhé tratě a velký počet ...
 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Historie civilního letectví od počátků do konce roku 1918 

  Soukop, Robin
  Tato bakalářská práce vytváří ucelený přehled historie civilního letectví od prvních kroků a raných pokusů o let až po rok 1918, kdy se létání stalo téměř běžnou součástí života a zároveň i demonstrací lidské a technické ...
 • Koncepce výcviku pro získání kvalifikace CPL - H 

  Krištůfek, Tomáš
  KRIŠTŮFEK, T. Koncepce výcviku pro získání kvalifikace CPL(H): Diplomová práce. Brno: VUT Brno – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav, 2013, 58 s. Vedoucí práce: Mgr. Hammer, J. ...
 • Letecká přeprava nákladu 

  Zeman, Petr
  Bakalářská práce nahlíží do systému letecké přepravy nákladu. První část se zabývá rozdělením nákladových prostorů letadel do tříd podle bezpečnostních předpisů. Další část popisuje využití leteckých kontejnerů a palet a ...
 • Letiště pro všeobecné letectví – základní legislativní požadavky na jeho zřízení ve vybrané lokalitě 

  Ožana, Lukáš
  Závěrečná bakalářská práce si klade za cíl provést analýzu platné legislativy na zřízení letiště pro všeobecné letectví. Zejména se zaobírá zkoumáním předpisu L14 a zákona č.49/1997 o civilním letectví ČR. Práce obsahuje ...
 • Lidský faktor v letectví 

  Vaňourek, Jiří
  Práce obsahuje přehled nehod letadel, způsobených selháním lidského faktoru ve všeobecném letectví a v kategorii ultralehkých letadel na území ČR od roku 2000. Analyzuje závěry nehod s cílem najít podobnosti u jednotlivých ...
 • Marketingová strategie letecké údržbové organizace 

  Závorka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu a strategie ve společnosti Job Air Technic a.s.. Teoretická část nastiňuje základní informace týkající se marketingu samotného, dále pak marketingové plánování a ...
 • Metodika stanovení ceny letové hodiny letounu 

  Cichy, Radim
  Náplní bakalářské práce je specifikace jednotlivých činností a položek v oblasti provozních a fixních nákladů, souvisejících s kalkulací ceny za letovou hodinu. Na základě jednotné metodiky, je u vybraných nejčastěji ...
 • Mlhy a nízká oblačnost na letišti Ostrava-Mošnov 

  Harant, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje nízkou oblačnost a malou dohlednost, jejich postavení v leteckých meteorologických zprávách a jejich měření. Zabývá se mlhou jako hlavní příčinou malé dohlednosti, jejím vznikem, předpovědí ...
 • Možnosti rozšíření schopností ECCAIRS na národní úrovni 

  Durchan, Vladimír
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu modifikace podávání povinných i dobrovolných hlášení o události na národní úrovni. V první části práce je popsán databázový systém ECCAIRS a také legislativa, která se týká ...
 • Naplnění požadavků systému hlášení událostí v civilním letectví ČR 

  Zubko, Vadym
  Tato diplomová práce popisuje proces hlášení událostí v České republice. První část je zaměřena na popis současného procesu hlášení a požadavků. Druhá část popisuje možnosti vylepšení procesu hlášení pro organizace.