Now showing items 1-9 of 9

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Chlud, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmickým obchodováním na burze s využitím umělých neuronových sítí. V první částí jsou popsány základní termíny týkající se obchodování na burze a algoritmického obchodování, také je zde ...
 • Dynamické vlastnosti rotoru kmitajícího v tekutině 

  Chlud, Michal
  Tato práce se zabývá dynamickými vlastnostmi rotoru vírové turbíny. Primárně je studován vliv snížení vlastních frekvencí rotoru v důsledku interakce s vodním prostředím, a to pro různé úrovně ponoření rotoru do kapaliny. ...
 • Energetická bilance tvarů kmitání lopatky poslední řady parní turbíny 

  Horák, Petr
  V práci je popsána vytvořená metodika výpočtu podílů potenciální deformační energie. Ta využívá pro výpočet výstupy z modální analýzy, která je provedena výpočtovým modelováním. Podíly potenciální deformační energie jsou ...
 • Hybridní robotické platformy a jejich použití v areálu FSI VUT 

  Chlud, Michal
  Tato práce se zabývá rešerší aktuálně známých hybridních podvozků mobilních robotů, včetně posouzení různých typů kol, pásů a dalších prostředků lokomoce a stanovení potenciálních výhod a nevýhod pro každý nalezený podvozek. ...
 • Ovládání pozemního robota gesty 

  Chlud, Michal
  Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...
 • Posouzení přístupů pro výpočty přírubových šroubových spojů 

  Jeník, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a kontroly těsněných přírubových spojů. První část definuje pojem přírubový spoj a jeho namáhání. Mapuje a hodnotí možné varianty konstrukčního řešení. Zmíněna je také ...
 • Rešerše zaměřena na naklápěcí segmentová ložiska (výpočtové a experimentální modelování) 

  Havlásek, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na výpočtové a experimentální modelování naklápěcích segmentových ložisek. Výpočtové i experimentální modelování vychází z řešení problematiky mazání anglickým profesorem Osbornem Reynoldsem, ...
 • Seismická analýza čerpadla 200-QHD 

  Čapičík, Martin
  Cieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky ...
 • Stanovení metodiky analýzy seismické odezvy potrubních soustav s viskózními tlumiči 

  Chlud, Michal
  Viskózní tlumiče jsou široce používány k zajištění seizmické odolnosti potrubí a zařízení v jaderných elektrárnách. Tlumící vlastnosti těchto tlumičů jsou nelineárně frekvenčně závislé, což způsobuje komplikace při jejich ...