Now showing items 1-20 of 20

 • Afinní lícování nativních a postkontrastních CT snímků mozku 

  Chmelík, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením problému registrace obrazů mozku pořízených rentgenovou výpočetní tomografií. Úvodem práce je seznámení s metodami geometrických transformací obrazů, zejména pak afinní transformací. Dále se ...
 • Algoritmy pro rekonstrukci obrazu z projekcí 

  Zemek, Marek
  Práce je zaměřena na problematiku rekonstrukce obrazu z jeho projekcí a na hodnocení kvality této rekonstukce pomocí různých typů algoritmů. Obzvláštní pozornost je věnována aplikaci těchto algoritmů v lékařské zobrazovací ...
 • Automatická klasifikace obrazů kolonií na Petriho miskách 

  Herodes, Jakub
  Práce se zabývá problematikou segmentace a klasifikace obrazů kolonií organismů kultivovaných na Petriho miskách. Je navržena segmentační metoda buněk a testovány různé klasifikační přístupy za účelem co nejvyšší spolehlivosti. ...
 • Detekce biologických struktur ve snímcích z TEM mikroskopu 

  Cikánek, Martin
  Cílem první části této diplomové práce je vysvětlit teoretické základy transmisní elektronové mikroskopie and zmínit fundamentální části transmisních elektronových mikroskopů. Další část této práce je zaměřena na možné ...
 • Detekce středu zornice a duhovky metodami zpracování obrazů 

  Prosser, Jan
  Tato práce se zabývá zpracováním šedotónových snímků oka za účelem nalezení středu zornice a duhovky, pupilární a limbické hranice. Úvodní část je rešerší na téma pupila a duhovka a změna rozměrů pupily. Jsou tu uvedeny ...
 • The Effect of Rhodamine-Derived Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles on the Motility of Human Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblast Cells 

  Baiazitova, Larisa; Skopalík, Josef; Chmelík, Jiří; Zumberg, Inna; Čmiel, Vratislav; Poláková, Kateřina; Provazník, Ivo (MDPI, 2019-03-27)
  Nanoparticles have become popular in life sciences in the last few years. They have been produced in many variants and have recently been used in both biological experiments and in clinical applications. Due to concerns ...
 • Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED 

  Chmelík, Jiří
  Cílem této práce je návrh a realizace expoziční jednotky pro negativní fotorezist s využitím LED diod vyzařujících v UV spektru. Ke správnému návrhu této jednotky je nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se ...
 • Identifikace typu obratlů z CT dat s využitím metod strojového učení 

  Matoušková, Barbora
  Identifikace typu obratlů pomocí strojového učení je důležitý úkol pro usnadnění práce lékařů. Tento úkol je znesnadněn mnoha faktory. Za prvé se CT snímky páteře obvykle provádí u pacientů s patologiemi jako jsou léze, ...
 • Klasifikace patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení 

  Tyshchenko, Bohdan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na detekci patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení. V rámci teoretické části je popsána anatomie páteře, výskyt patologií v CT obrazových datech, je ...
 • Předregistrace plicních objemových CT obrazových dat 

  Šiška, Branislav
  Bakalárska práca sa zaoberá predregistráciou pľúcnych objemových CT obrazových dát. Predregistrácia je riešená metódou fázovej korelácie pri rozklade 3D obrazu na 2D rezy usporiadané za sebou. Práca ďalej popisuje geometrické ...
 • Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků 

  Holub, Zbyněk
  Cílem této práce je porovnání vybraných metod, pro filtraci nízkodávkovych CT obrazů, se-jmutých v oblasti plic. Tato filtrace je prováděna za účelem potlačení šumu ve výsledném ob-razu a k lepšímu zobrazení detailů. Práce ...
 • Segmentace chrupavčité tkáně ve 3D mikro CT snímcích myších embryí 

  Matula, Jan
  Manuální segmentace chrupavčité tkáně v mikro CT snímcích myších embryí je velice časově náročná a značně zvyšuje čas potřebný pro výzkum vývoje obličejové části lebky savců. Jako řešení tohoto problému se jeví využití ...
 • Segmentace hipokampu v MRI datech 

  Kodym, Oldřich
  Práce se zabývá využitím grafových metod pro segmentaci málo kontrastních obrazových dat, konkrétně pro segmentaci hipokampu ze snímků magnetické rezonance. Nejprve je uvedena základní problematika a terminologie teorie ...
 • Segmentace měkkých tkání v obličejové části myších embryí v mikrotomografických datech 

  Janštová, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá segmentací měkkých tkání v obličejové části myších embryí v programovém prostředí Matlab. Segmentace měkkých tkání u myších embryí nebyla doteď plně automatizovaná a každý konkrétní úkol ...
 • Systém pro optické měření otoku končetiny 

  Šeptun, Roman
  Tato práce se zabývá metodami měření otoků. V práci jsem navrhl hardwarové a softwarové řešeni přístroje pro rekonstrukci povrchu části končetiny. Práce má za cíl zhodnotit a diskutovat možnosti tohoto zařízení. Pro vytvořeni ...
 • Systém pro optické měření otoku končetiny 

  Šeptun, Roman
  Tato práce se zabývá metodami měření otoků. V práci jsem navrhl hardwarové a softwarové řešeni přístroje pro rekonstrukci povrchu části končetiny. Práce má za cíl zhodnotit a diskutovat možnosti tohoto zařízení. Pro vytvoření ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Využitie pokročilých segmentačných metód pre obrazy z TEM mikroskopov 

  Mocko, Štefan
  Tato magisterská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro segmentační účely v oblasti transmisní elektronové mikroskopie. Také popisuje zvolenou topologii neuronové sítě - U-NET, použíté augmentační ...
 • Využití optimalizačních metod pro segmentaci MRI dat 

  Olešová, Kristína
  Práca sa zaoberá segmentáciou mozgových tkanív z MRI obrazových dát a jej implementáciou v programe MATLAB. Je popísaná problematika rôznych segmentačných techník a najmä prístup k segmentácii ako optimalizačnému problému. ...