Now showing items 1-20 of 32

 • Afinní lícování nativních a postkontrastních CT snímků mozku 

  Chmelík, Jiří
  Tato práce se zabývá řešením problému registrace obrazů mozku pořízených rentgenovou výpočetní tomografií. Úvodem práce je seznámení s metodami geometrických transformací obrazů, zejména pak afinní transformací. Dále se ...
 • Algoritmy pro rekonstrukci obrazu z projekcí 

  Zemek, Marek
  Práce je zaměřena na problematiku rekonstrukce obrazu z jeho projekcí a na hodnocení kvality této rekonstukce pomocí různých typů algoritmů. Obzvláštní pozornost je věnována aplikaci těchto algoritmů v lékařské zobrazovací ...
 • Analýza dýchacích cest předčasně narozených dětí na základě MRI a CT dat 

  Lázňovský, Jakub
  Předkládaná Diplomová práce se zabývá analýzou a tvorbou modelů dýchacích cest předčasně narozených dětí. Nejprve je položen teoretický základ v oblasti vývoje dýchacího ústrojí a tvorby modelů dýchacích cest. Poté jsou ...
 • Automatická klasifikace obrazů kolonií na Petriho miskách 

  Herodes, Jakub
  Práce se zabývá problematikou segmentace a klasifikace obrazů kolonií organismů kultivovaných na Petriho miskách. Je navržena segmentační metoda buněk a testovány různé klasifikační přístupy za účelem co nejvyšší spolehlivosti. ...
 • Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích 

  Vašíčková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne ...
 • Detekce a rozměření elektronového svazku v obrazech z TEM 

  Polcer, Simon
  Diplomová práce se zabývá automatickou detekcí a rozměřením elektronového svazku ve snímcích z transmisního elektronového mikroskopu. V úvodní části práce je popsána konstrukce a nejdůležitější součástky elektronového ...
 • Detekce biologických struktur ve snímcích z TEM mikroskopu 

  Cikánek, Martin
  Cílem první části této diplomové práce je vysvětlit teoretické základy transmisní elektronové mikroskopie and zmínit fundamentální části transmisních elektronových mikroskopů. Další část této práce je zaměřena na možné ...
 • Detekce buněk pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Doskočil, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím konvolučních neuronových sítí pro detekci buněk v obrazových datech. Teoretická část obsahuje popis fungování těchto sítí a jejich různých architektur. V praktické části byly tyto ...
 • Detekce středu zornice a duhovky metodami zpracování obrazů 

  Prosser, Jan
  Tato práce se zabývá zpracováním šedotónových snímků oka za účelem nalezení středu zornice a duhovky, pupilární a limbické hranice. Úvodní část je rešerší na téma pupila a duhovka a změna rozměrů pupily. Jsou tu uvedeny ...
 • The Effect of Rhodamine-Derived Superparamagnetic Maghemite Nanoparticles on the Motility of Human Mesenchymal Stem Cells and Mouse Embryonic Fibroblast Cells 

  Chmelíková, Larisa; Skopalík, Josef; Chmelík, Jiří; Zumberg, Inna; Čmiel, Vratislav; Poláková, Kateřina; Provazník, Ivo (MDPI, 2019-03-27)
  Nanoparticles have become popular in life sciences in the last few years. They have been produced in many variants and have recently been used in both biological experiments and in clinical applications. Due to concerns ...
 • Expozice negativního fotorezistu s využitím prvků LED 

  Chmelík, Jiří
  Cílem této práce je návrh a realizace expoziční jednotky pro negativní fotorezist s využitím LED diod vyzařujících v UV spektru. Ke správnému návrhu této jednotky je nezbytné porozumět fyzikálním zákonům zabývajících se ...
 • Identifikace typu obratlů z CT dat s využitím metod strojového učení 

  Matoušková, Barbora
  Identifikace typu obratlů pomocí strojového učení je důležitý úkol pro usnadnění práce lékařů. Tento úkol je znesnadněn mnoha faktory. Za prvé se CT snímky páteře obvykle provádí u pacientů s patologiemi jako jsou léze, ...
 • Klasifikace patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení 

  Tyshchenko, Bohdan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na detekci patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení. V rámci teoretické části je popsána anatomie páteře, výskyt patologií v CT obrazových datech, je ...
 • Klasifikace stupně gliomů v MR datech mozku 

  Olešová, Kristína
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou mozgových gliómových nádorov na nízko a vysoko agresívne nádory a predikciou doby prežitia pacientov po úplnej resekcii nádoru na základe obrazových dát dostupných z magnetickej rezonancie. ...
 • Konstrukční návrh dopravníku 

  Chmelík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dopravníku pro přepravu svařených nosníků s proměnlivými rozměry. V úvodu práce jsou sepsány některé dopravníky, které se běžně používají v praxi. Následuje analýza dostupných ...
 • Odhad minerální hustoty spongiózní části obratlů z více-energetických CT dat 

  Líška, Martin
  Princíp metódy odhadu BMD uvedenej v práci spočíva v tomografickom snímaní osového skeletu CT systémom o dvoch rozdielných energiách. Metóda odhadu BMD bola aplikovaná na akvizície snímané CT prístrojom IQon Spectral CT ...
 • Předregistrace plicních objemových CT obrazových dat 

  Šiška, Branislav
  Bakalárska práca sa zaoberá predregistráciou pľúcnych objemových CT obrazových dát. Predregistrácia je riešená metódou fázovej korelácie pri rozklade 3D obrazu na 2D rezy usporiadané za sebou. Práca ďalej popisuje geometrické ...
 • Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků 

  Holub, Zbyněk
  Cílem této práce je porovnání vybraných metod, pro filtraci nízkodávkovych CT obrazů, se-jmutých v oblasti plic. Tato filtrace je prováděna za účelem potlačení šumu ve výsledném ob-razu a k lepšímu zobrazení detailů. Práce ...
 • Segmentace amyloidních plaků v mozcích transgenních potkanů na základě mikroCT dat 

  Kačníková, Diana
  Prítomnosť amyloidných plakov v hipokampuse upozorňuje na výskyt Alzheimerovej choroby. Manuálna segmentácia amyloidných plakov je veľmi časovo náročná a zvyšuje čas, ktorý môže byť využitý na sledovanie distribúcie ...
 • Segmentace chrupavčité tkáně ve 3D mikro CT snímcích myších embryí 

  Matula, Jan
  Manuální segmentace chrupavčité tkáně v mikro CT snímcích myších embryí je velice časově náročná a značně zvyšuje čas potřebný pro výzkum vývoje obličejové části lebky savců. Jako řešení tohoto problému se jeví využití ...