Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza chybové funkce snímače 

  Paulasová, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy chybovosti snímače Bosch Rexroth AG R0830100488. Zadání bylo získáno přímo u firmy Bosch Jihlava. Jedná se o reléový koncový snímač. Snímač je nasazen na svařovací lince ve ...
 • Integrace zabezpečovacích systému do objektu 

  Sihelník, Jakub
  Předmětem této práce je návrh a realizace zabezpečovacích technologií, požární ochrany a uzavřeného kamerového okruhu. První část popisuje funkce elektrické zabezpečovací technologie, vhodný návrh instalace a na konci je ...
 • Komunikace mezi Matlabem a programovatelným automatem 

  Zbranek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je prostudování softwarové podpory firmy B&R a na jejím základě vytvořit program pro zobrazování dat v MATLABu. Budou tedy prostudovány možnosti vytvoření komunikace s PLC. Z dostupných metod ...
 • MATLAB/Simulink, Real-Time simulace a řízení 

  Malík, Dalibor
  Tato práce seznamuje s možností implementace reálného času, sériové linky RS-232 a komunikace s programovatelným automatem (PLC) firmy Bernecker & Rainer (B&R) v prostředí MATLAB/simulink. Podává informace o možnosti ...
 • Mikroprocesorem řízené zabezpečovací zařízení 

  Machek, Ondřej
  Práce řeší problematiku zabezpečení objektů pomocí zabezpečovacích ústředen. Práce se zabývá návrhem zabezpečovacího zařízení a softwarového vybavení pro zabezpečovací ústřednu. MACHEK, O. Mikroprocesorem řízené zabezpečovací ...
 • Model pro řízení výšky vodní hladiny 

  Karola, Ladislav
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou řízení výšky vodní hla-diny a navrhnout simulaci tohoto reálného systému. Práce se zabývá matematickým rozborem systému. Teoretické předpoklady jsou potvrzeny simulací ...
 • Model solárního ohřevu venkovního bazénu 

  Bartoň, Martin
  Tato práce se zabývá modelováním technologického procesu ohřevu venkovního bazénu. V teoretické části jsou zde uvedeny nezbytné informace k osvojení problematiky. Na základě teoretických poznatků je zde zpracován matematický ...
 • Model stejnosměrného motoru 

  Turanský, Luboš
  V práci je popsáno základní rozdělení elektrických motorů a možnosti jejich regulace. Podrobně je pak rozebráno získání matematického modelu DC motoru včetně simulace pro Matlab/Simulink. Dále je popsána tvorba hardwaru a ...
 • Propojení PC a PLC pomocí Ethernet Powerlink 

  Špaček, Marek
  Tématem mé bakalářské práce je propojení PC a PLC pomoci průmyslové sítě Ethernet Powerlink. Práce popisuje základní princip Powerlink sítě a možnost připojení obyčejného počítače tak, aby splňoval dané normy komunikačního ...
 • Průmyslový PID regulátor s vizualizací a beznárazovým přepínáním 

  Kupčík, Michal
  Tato práce seznámí čtenáře s různými programovými realizacemi PID regulátoru. Dále obsahuje popis čtyř základních událostí, u kterých dochází k nárazovému přepínání. Pro každou z těchto čtyř událostí je provedena analýza, ...
 • Průmyslový regulátor PID s autotunerem a vizualizací 

  Prudký, Miroslav
  Cílem diplomové práce je vytvoření softwaru realizujícího průmyslový PID regulátor, umožňující beznárazové přepínání a automatické ladění parametrů. Dále má být vytvořena vizualizace pro tento regulátor. Celý regulátor má ...
 • Příprava projektu financovaného pomocí strukturálních fondů EU 

  Mátl, Jan
  Příprava projektu kroketového hřiště za pomoci spolufinancování ze strukturálních fondu Evropské unie. Analýza současné situace otevřených operačních programů strukturálních fondu s výběrem nejvhodnějšího operačního programu ...
 • Realizace aplikace pro ovládání servopohonu. 

  Pospíchal, Zbyněk
  Cílem této bakalářské práce je představit servozesilovač ACOPOS firmy B&R. Jsou vysvětleny jednotlilvé části a softwarová výbava. Na demonstrační úloze je představeno řízení pomocí knihovny PLCopen. Výsledná aplikace je ...
 • Realizace vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů 

  Mrtvý, Bohuslav
  Obsahem dokumentu je základní seznámení s programovatelnými automaty, dále popis vizualizační aplikace pro řízení technologických procesů pro Power Panel 4PP480.1043 – 75 od firmy B&R. Práce seznamuje s uživatelským ...
 • Regulace teploty mikrovlnného reaktoru. 

  Pokorný, Ondřej
  Byla vytvořena jednoduchá zpětnovazební regulační smyčka, která řídila teplotu mikrovlnného tlakového reaktoru. Náplň reaktoru o objemu asi 600 ml byla ohřívána mikrovlnným polem o maximálním výkonu 1,8 kW. Výkon magnetronu ...
 • Regulace topného systému a ohřevu teplé užitkové vody v inteligentním domě 

  Žáček, Viktor
  Práce se zabývá regulací topného systému v inteligentním domě. V teoretickém úvodu jsou shrnuty informace o způsobech regulace teploty v místnosti, způsoby ohřívání teplé užitkové vody a regulace její teploty. V práci je ...
 • Regulace topného systému s využitím obnovitelných zdrojů 

  Duda, Pavel
  V této práci se řeší simulace topného sytému a ohřívání teplé užitkové vody inteligentního domu pomocí mikroprocesoru firmy ATMEL. Jako primární zdroj tepelné energie slouží solární kolektor, který je doplněn plynovým ...
 • Řídicí systém pro okruh chladicí vody 

  Kouřil, Jan
  Cílem práce je předvézt provedení chladícího okruhu v zakázkové kalírně v celé šíři problematiky, od naznačení technologického pozadí (chlazené technologie) přes nástin technického provedení, po samotné prostředky ...
 • Servomotor s elektronickou komutací, jeho řízení a nastavování. 

  Schmied, Miloš
  Tato práce se zabývá rozborem servopohonu ACOPOS a jeho příslušenstvím. Je zde popsána kaskádní regulační smyčka pro řízení a nastavování servomechanizmu od B&R Automation s důležitými parametry. Dále se zde na základě ...
 • Terminály pro ovládání zařízení v rodinném domě 

  Macháček, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem hardware i software síťového terminálu pro ovládání spotřebičů v rodinném domě. Je kladen důraz na jednoduchost celého zařízení, na spolehlivost a odolnost proti výpadkům napájení. Zařízení by ...