Now showing items 1-20 of 36

 • Analýza možností a uplatňování dotačních programů k dosahování vyššího energetického standardu výstavby 

  Šíma, Zbyněk
  Práce se zabývá otázkou nízkoenergetické výstavby v České republice a mapuje programy, které jsou nabízeny ze strany státu a Evropské unie, určené na zlepšení technickoekonomických vlastností budov. Práce také řeší dopady, ...
 • Analýza regionu a jeho rozvojové strategie 

  Lukeš, Jakub
  V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován ...
 • Daňové zatížení podnikání ve stavebnictví 

  Holcmanová, Zdena
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku společnosti. Porovnává různé způsoby pořízení majetku, především úvěr a finanční leasing, a sleduje jejich daňové aspekty. ...
 • Ekonomická analýza cash flow nízkoenergetických staveb RD 

  König, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza provozních nákladů domácnosti v domech různé energetické kategorie. Teoretická část je proto věnována problematice pasivních domů, kde jsou vysvětleny jejich principy a odlišnosti od ...
 • Ekonomický vliv čerpání dotací z operačního programu "Podnikání a inovace" soukromým sektorem v regionu 

  Halamíček, Jaromír
  Cílem mé diplomové práce je posoudit vliv čerpání dotačních programů soukromým sektorem na konkurenceschopnost regionu v jeho ekonomických ukazatelích. Ve své diplomové práci se zaměřuji na region Vysočina a v něm na čerpání ...
 • Financování bydlení 

  Martinák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je zpracování problematiky financování bydlení. Teoretická část se zabývá bytovým trhem v České republice v obecné rovině. Dále se zabývá rodinným rozpočtem a rozborem možností financování, zejména ...
 • Financování stavební investice z pohledu investora 

  Sedláčková, Lenka
  Cílem bakalářské práce je charakterizovat možné způsoby financování stavební investice z pohledu investora. Teoretická část se převážně zabývá veřejnými a soukromými zakázkami, včetně získávaní dotací a úvěrů. Praktická ...
 • Financování veřejné stavební zakázky 

  Nápravník, Karel
  Financování veřejné stavební zakázky, jako dlouhodobého aktiva by mělo zohledňovat koncepční pohled na udržení chodu obce a zajištění jejího udržitelného rozvoje, naplňovat provázanost finančních a strategických rozvojových ...
 • Finanční analýza jako nástroj posouzení konkurenceschopnosti stavebního podniku 

  Dvořáková, Martina
  Cílem této diplomové práce je posoudit konkurenceschopnost stavebního podniku pomocí nástrojů a metod finanční analýzy. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se zkoumané problematiky, přičemž je ...
 • Finanční plánování obce 

  Šimková, Karolína
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční plánování obce. Teoretická část je zaměřena na definování základních zdrojů plynoucích do rozpočtů municipalit a tvorbu rozpočtů. Poukazuje na problematiku finančního řízení ...
 • Finanční posouzení výkonnosti stavebního podniku 

  Doležalová, Eva
  Předmětem diplomové práce je posouzení finančního zdraví a finanční výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů výkonnost a finanční zdraví podniku, účetní výkazy a na představení ...
 • Finanční řízení stavební zakázky 

  Lakuš, Jan
  Tato práce se zabývá vymezením problematiky finančního řízení stavební zakázky a jeho aplikací v praktické analýze finančního řízení nákladů reálné stavební zakázky. Cílem práce je analýza modelu finančního řízení stavební ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem „Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele“ a poukázat na možnosti a průběh financování zakázky. Tato práce také řeší rizika, která mohou ovlivnit financování zakázky, a na ...
 • Finanční vyhodnocení zakázky v kontextu stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Diplomová práce je zaměřena na finanční řízení stavební zakázky. V první částí diplomové práce je řešené finanční řízení, finanční analýza a jejich možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány, hospodářské výsledky ...
 • Investice a její důsledky na rozvoj obce 

  Mecová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá investicí a jejím důsledkem na rozvoj obce. V teoretické části je práce zaměřena na investice a investiční prostor. Další řešená témata jsou hospodaření obcí, jejich rozpočet a finanční ...
 • Likvidita stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast likvidity ve stavebním podniku. V první části bakalářské práce je řešená teorie platby-schopnosti podniku a její možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány a hospodářské ...
 •  Manažerské výstupy pro finanční řízení stavební organizace 

  Štencl, Roman
  Tato práce je zaměřena na finanční řízení společnosti. V první teoretické části popisuje základní pojmy, se kterými se můžeme setkat v oblasti finančního účetnictví, finanční analýzy a manažerského účetnictví. V praktické ...
 • Maximalizace tržní hodnoty stavební společnosti 

  Veselý, Daniel
  Tato práce se zabývá maximalizací tržní hodnoty podniku jako primárním finančním cílem soudobého finančního řízení. Ocenění reálné společnosti v první části metodou diskontovaných peněžních toků je následně doplněno analýzou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kollár, Filip
  Náplní této bakalářské práce je teoretický popis a konkrétní vypracování podnikatelského plánu za účelem založení bageterie BANH MI, která se zabývá výrobou a prodejem plněných baget BANH MI. V teoretické části se nachází ...
 • Posouzení finanční efektivnosti pronájmu a koupě bytu jako možných alternativ řešení bydlení 

  Šindelek, Martin
  Předmětem diplomové práce je finanční problematika vlastnického a nájemního bydlení v ČR. Teoretická část se zabývá životní úrovní, plánováním peněžních toků domácnosti, bytovým fondem ČR a největší pozornost je kladena ...