Now showing items 1-6 of 6

 • Detekce komplexů QRS elektrogramů 

  Mahdalová, Kateřina
  Tato práce se zabývá detekcí komplexů QRS ze signálu izolovaných králičích srdcí. V první části práce je uveden popis lidského elektrogramu a výčet vybraných metod detekce QRS. V praktické části jsou představeny navržené ...
 • Konverze vzorkovací frekvence 

  Chrobák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem postupu pro změnu vzorkovacího kmitočtu signálu EKG pomocí tří metod: s celočíselným faktorem D/I, s libovolným faktorem (I=8) a s libovolným faktorem (I=16). Konverze vzorkovací ...
 • Metody detekce QRS komplexu 

  Lysák, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby detekce QRS komplexu v EKG signálu. Jsou zde popsány vybrané metody detekce, základní informace o EKG a elektrické aktivitě srdeční svaloviny. Dále je zde popsán podrobnější postup ...
 • Měření intervalů QT 

  Váňa, Tomáš
  Tato bakalářské práce je zaměřena na měření QT intervalu. V teoretické části práce je zaměřena na rozměření EKG signálů a jeho problematiku, vlastnosti QT intervalu a metody pro detekci začátku vlny Q a konce vlny T. V ...
 • Shluková analýza 

  Chrobák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá použitím metody shlukové analýzy na EKG signál, s cílem oddělit od sebe normální a abnormální QRS komplexy. K tomuto účelu byly v profesionálním výpočetním prostředí MATLAB vytvořeny dva ...
 • Shluková analýza signálů EKG 

  Dvořáček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické shlukové analýzy EKG signálu. V bakalářské práci je rozebrána teorie patologie srdečního rytmu a problematika shlukové analýzy. Na základě získaných znalostí je pak ...