Now showing items 1-1 of 1

  • Zavedení typového výcviku pod FTO 

    Chromek, Petr
    Cílem této bakalářské práce je podrobně rozebrat postup pro získání statusu TRTO. Jsou uvedeny jednotlivé kroky od poţadavků nutných k získání Osvědčení a udrţení aţ po okolnosti za kterých zaniká. Dále je popsán samotný ...