Now showing items 1-20 of 31

 • Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues 

  Anton, Ondřej; Vítek, Lubomír; Heřmánková, Věra; Komárková, Tereza; Cikrle, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  During restoration and maintenance of historical buildings, statues and sculptures are often neglected elements in the pre-construction condition surveys, especially in case they are not part of the supporting structure ...
 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector 

  Cikrle, Petr; Anton, Ondřej; Kinclová, Anežka; Kocáb, Dalibor (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Correct reinforcement is an essential part of constructing reinforced concrete structures. Errors in positioning, diameter, or coverage may result in defects, which is why it is necessary to make sure the reinforcement is ...
 • Diagnostika a hodnocení prefabrikované železobetonové konstrukce 

  Kocuba, Robert
  Tato diplomová práce se zabývá prohlídkou a stavebně technickým průzkumem železobetonové prefabrikované konstrukce z druhé poloviny 20. století. V teoretické části je provedena rešerše literatury, podkladů a platných norem ...
 • Diagnostika železobetonové konstrukce 

  Holbová, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebným prieskumom a diagnostikou budovy železničného nádražia vo Vítkoviciach. Popisuje postup prieskumu a hodnotenia existujúcich železobetónových konštrukcií a v praxi používané ...
 • Experimental determination of the initial compressive strength of concrete using a rebound test hammer 

  Cikrle, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This paper deals with rebound hammer testing of concrete in the early stage of ageing. Six types of concrete were produced for the purpose of the presented experiment and differed in the water/cement ratio and were otherwise ...
 • Experimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metod 

  Kocáb, Dalibor
  Disertační práce se zabývá jednou z nejdůležitějších charakteristik ztvrdlého betonu, kterou je modul pružnosti. Klade si za cíl postihnout a popsat důležité faktory, které výslednou hodnotu modulu pružnosti betonu ovlivňují, ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Hodnocení konstrukcí průmyslových objektů podle ČSN ISO 13822 

  Kirschbaum, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením konstrukcí průmyslových objektů podle ČSN ISO 13822. V první, teoretické části, jsou popsány postupy pro průzkumu a hodnocení existujících železobetonových konstrukcí vycházející ...
 • Hodnocení poruch kamenných sloupů s využitím ultrazvukové metody 

  Kršková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením poruch kamenných sloupů pomocí ultrazvukové metody. Obsah této práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis postupu hodnocení existujících ...
 • Hodnocení poruch zděných budov 

  Kopecký, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením poruch zděných budov. V teoretické části je popsáno rozdělení poruch podle různých kritérií. Nejdříve jsou uvedeny druhy trhlin, poté porušení na zděných stěnách a sloupech a na ...
 • Lokalizace výztuže v prvcích železobetonové konstrukce 

  Fusek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nedestruktivními metodami hledání výztuže v železobetonových konstrukcích za využití elektromagnetických indikátorů. V teoretické části práce jsou popsány metody diagnostiky výztuže, možnosti ...
 • Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

  Bakešová, Martina
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji ...
 • Metody průzkumu železobetonových mostů 

  Ehrenberger, Ondřej
  Zásady a typy diagnostického průzkumu mostu. Teoretická část obsahuje přehled diagnostických metod pro železobetonové konstrukce. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Moravu a návrh průzkumu ...
 • Modul pružnosti přírodního kamene 

  Hoduláková, Michaela
  Hodnota modulu pružnosti betonu závisí na jeho složení (zejména na použitém kamenivu). Jelikož v současném stavebnictví neexistuje žádná ucelená literatura týkající se modulů pružnosti jednotlivých typů kameniva, je tato ...
 • Monitoring zděné budovy ovlivněné okolní výstavbou 

  Kirschbaum, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním stavebního objektu dotčeného okolní výstavbou. V první, teoretické části jsou popsány poruchy zděných konstrukcí, způsoby měření trhlin a možnosti statického zajištění staveb. ...
 • Ověření vývoje modulu pružnosti a pevnosti v tlaku betonu v čase 

  Alexa, Martin
  Především v počátečních dnech zrání betonu u staveb citlivých na deformace, jako jsou mosty z předpjatého betonu, je podstatná přesná znalost hodnoty modulu pružnosti, aby se dalo předcházet nadměrným deformacím. V této ...
 • Possibilities and pitfalls of revitalizing the timber structure of an industrial building from the 19th century from the viewpoint of diagnosis 

  Heřmánková, Věra; Anton, Ondřej; Cikrle, Petr; Komárková, Tereza; Stehlík, Michal (IOP Publishing, 2018-07-16)
  A typical feature of contemporary cities is the permanent shortage of land suitable for residential development inside the city. This leads to attempts in recent years to re-use the so-called Brownfields which have the ...
 • Průzkum a hodnocení historického kamenného mostu 

  Šarounová, Pavla
  Práce se zabývá problematikou hodnocení existujících konstrukcí z kamene, konkrétně kamenných mostů. Obsahuje přehled nejčastěji používaných typů konstrukcí a materiálů historických mostů a pojednává také o dobových ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy zámečku 

  Kopecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou zděných konstrukcí. V teoretické části je popsán systém hodnocení existujících konstrukcí, poté je uvedeno hodnocení existujících zděných konstrukcí. V další kapitole jsou uvedeny ...