Now showing items 1-20 of 44

 • Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues 

  Anton, Ondřej; Vítek, Lubomír; Heřmánková, Věra; Komárková, Tereza; Cikrle, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  During restoration and maintenance of historical buildings, statues and sculptures are often neglected elements in the pre-construction condition surveys, especially in case they are not part of the supporting structure ...
 • Detekce poruch a dutin v konstrukcích s využitím radaru 

  Tkadleček, Petr
  Práce se zabývá nedestruktivními metodami používanými ve stavebnictví se zaměřením na vyhledávání dutin a poruch v betonových konstrukcích. V první části práce jsou jednotlivé metody popsány a porovnány z hlediska metodiky. ...
 • Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector 

  Cikrle, Petr; Anton, Ondřej; Kinclová, Anežka; Kocáb, Dalibor (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Correct reinforcement is an essential part of constructing reinforced concrete structures. Errors in positioning, diameter, or coverage may result in defects, which is why it is necessary to make sure the reinforcement is ...
 • Diagnostika a hodnocení prefabrikované železobetonové konstrukce 

  Kocuba, Robert
  Tato diplomová práce se zabývá prohlídkou a stavebně technickým průzkumem železobetonové prefabrikované konstrukce z druhé poloviny 20. století. V teoretické části je provedena rešerše literatury, podkladů a platných norem ...
 • Diagnostika mostu poškozeného požárem 

  Hüblová, Sabina
  Tato práce se zabývá posouzením stavu mostní konstrukce poškozeného požárem. Jedná o most přes dálnici D46 za obcí Držovice. V rámci tohoto stavebního průzkumu budou zmíněny použité diagnostické metody - metody nedestruktivní ...
 • Diagnostika železobetonové konstrukce 

  Holbová, Monika
  Táto diplomová práca sa zaoberá stavebným prieskumom a diagnostikou budovy železničného nádražia vo Vítkoviciach. Popisuje postup prieskumu a hodnotenia existujúcich železobetónových konštrukcií a v praxi používané ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Experimental determination of the initial compressive strength of concrete using a rebound test hammer 

  Cikrle, Petr; Kocáb, Dalibor; Misák, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  This paper deals with rebound hammer testing of concrete in the early stage of ageing. Six types of concrete were produced for the purpose of the presented experiment and differed in the water/cement ratio and were otherwise ...
 • Experimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metod 

  Kocáb, Dalibor
  Disertační práce se zabývá jednou z nejdůležitějších charakteristik ztvrdlého betonu, kterou je modul pružnosti. Klade si za cíl postihnout a popsat důležité faktory, které výslednou hodnotu modulu pružnosti betonu ovlivňují, ...
 • Hodnocení historicky cenné železobetonové konstrukce 

  Uchytilová, Jitka
  V teoretických kapitolách bakalářské práce je shrnut historický vývoj železobetonového stavitelství, včetně vlastností jednotlivých složek betonu. Dále je zpracována problematika hodnocení historicky cenných konstrukcí a ...
 • Hodnocení poruch kamenných sloupů s využitím ultrazvukové metody 

  Kršková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením poruch kamenných sloupů pomocí ultrazvukové metody. Obsah této práce je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis postupu hodnocení existujících ...
 • Hodnocení poruch zděných budov 

  Kopecký, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením poruch zděných budov. V teoretické části je popsáno rozdělení poruch podle různých kritérií. Nejdříve jsou uvedeny druhy trhlin, poté porušení na zděných stěnách a sloupech a na ...
 • Lokalizace výztuže v prvcích železobetonové konstrukce 

  Fusek, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá nedestruktivními metodami hledání výztuže v železobetonových konstrukcích za využití elektromagnetických indikátorů. V teoretické části práce jsou popsány metody diagnostiky výztuže, možnosti ...
 • Metodika diagnostiky historického cihelného zdiva 

  Bakešová, Martina
  Cílem bakalářské práce je vypracování přehledu historického vývoje cihel a cihelného zdiva, včetně podrobné metodiky diagnostiky historických zděných konstrukcí. Text v úvodní části práce pojednává o historickém vývoji ...
 • Metody průzkumu železobetonových mostů 

  Ehrenberger, Ondřej
  Zásady a typy diagnostického průzkumu mostu. Teoretická část obsahuje přehled diagnostických metod pro železobetonové konstrukce. V praktické části je provedena prohlídka mostního objektu přes řeku Moravu a návrh průzkumu ...
 • Monitoring zděné budovy ovlivněné okolní výstavbou 

  Kirschbaum, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním stavebního objektu dotčeného okolní výstavbou. V první, teoretické části jsou popsány poruchy zděných konstrukcí, způsoby měření trhlin a možnosti statického zajištění staveb. ...
 • Monitorování staveb v souvislosti s okolní stavební činností 

  Ledvoňová, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním poruch stavebních objektů dotčených okolní stavební činností. V první části jsou popsány metody sledování poruch, od podrobné prohlídky až po vyhodnocení výsledků, je zde uveden ...
 • Nedestruktivní zjišťování vlastností betonu předpjatých nosníků 

  Mikulec, Jan
  Diplomová práce pojednává o nedestruktivních metodách zkoušení a zjišťování vlastností předpjatého betonu. První část se věnuje úvodu do problematiky předpjatého betonu, jeho podstatě a materiálovým vlastnostem. V další ...
 • Porovnání hodnocení stavu mostů v SRN a ČR 

  Víša, Ondřej
  Se stále rostoucím věkem, množstvím a zvyšujícími nároky na kvalitu mostních konstrukcí je úloha hodnocení jejich stavu jak v České republice, tak v Německu stále důležitější. Tato bakalářská práce porovnává ve své teoretické ...
 • Possibilities and pitfalls of revitalizing the timber structure of an industrial building from the 19th century from the viewpoint of diagnosis 

  Heřmánková, Věra; Anton, Ondřej; Cikrle, Petr; Komárková, Tereza; Stehlík, Michal (IOP Publishing, 2018-07-16)
  A typical feature of contemporary cities is the permanent shortage of land suitable for residential development inside the city. This leads to attempts in recent years to re-use the so-called Brownfields which have the ...