Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza ceny zateplení rodinného domu 

  Votroubková, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je analýza ceny zateplení rodinného domu. Teoretická část se zabývá tematikou cen, nákladů, kalkulace a způsobů financování stavebních materiálů a stavební práce. Praktická část popisuje ...
 • Bankovní záruky zhotovitele stavební zakázky 

  Šoula, Michal
  Tato diplomová práce řeší téma bankovních záruk ve stavebnictví se zaměřením na zhotovitele stavební zakázky. Cílem práce je vymezení bankovních záruk na základě dostupné literatury z právního a ekonomického hlediska. A ...
 • Cena stavebního díla při vadném plnění kvality 

  Škrdla, Marek
  Cílem práce je navrhnout postup ocenění stavebního díla, u kterého došlo k nedodržení kvality stavebně technického charakteru. Popsání aktuálních oceňovacích metod využívaných v praxi pro ocenění výstavby. Právní definice ...
 • Cena stavebního díla z hlediska investora 

  Chalupová, Hana
  Cílem bakalářské práce je sestavení optimální ceny stavebního díla z hlediska investora. Sestavení ceny pro stavbu rodinného domu zohledněním nákladů vznikajících při jeho užívání. Z rozpočtu byly vybrány dva funkční díly, ...
 • Komparace metod pro oceňování stavebních objektů v České republice a v Rusku 

  Khamzina, Anzhela
  Obchodní spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou je hodně rozsáhlá. Obchoduje se i ve stavebnictví, a to jak s dodávkami investičních celků, tak i vjiných oblastech a činnostech. Z toho vyplývá jasná potřeba, aby odborníci ...
 • Nákladový model životního cyklu bytového domu 

  Galatíková, Milada
  Disertační práce Nákladový model životního cyklu bytového domu zahrnuje proces modelování od jeho definování v teoretické úrovni až po jeho testování pro praktické využití, měření jeho chyby a vypovídací schopnosti. Cílem ...
 • Organizace stavební zakázky 

  Leinweber Hanzalová, Petra
  Tématem diplomové práce je organizace stavební zakázky. Práce je rozdělena na tři části. První část věnuje teorii z oblasti projektového řízení a organizace výstavby, druhá část analyzuje zadavatele a dodavatele řešené ...
 • Parametrické rozpočtování - inovace způsobu určování nabídkových cen ve stavebním podniku 

  Vrbka, Marek
  Dnešním trendem ve výstavbě je důraz na co nejrozsáhlejší unifikaci. Vzniká celá řada stavebních systému a technologií, které lze jasně definovat po stránce jejich technologického řešení. Díky tomuto trendu se otevírají ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti pasivního domu 

  Mašková, Pavla
  Cílem diplomové práce je charakteristika specifik pasivních domů a posouzení, zda úspory energií při provozování takového domu pokryjí zvýšené náklady spojené s výstavbou. Teoretická část se zabývá historií a vývojem ...
 • Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability provází problematikou hospodaření společností v době krize. Je rozdělena na 2 části, a to teoretickou a praktickou. ...
 • Stanovení ceny inženýrských činností ve výstavbě 

  Miháliková, Andrea
  Práce je zaměřena na stanovení cen inženýrských činností. V jednotlivých kapitolách jsem rozebrala rozdělení inženýrských činností. Definovala jsem jednotlivé činnosti. Vysvětlila jsem, co je to projektové řízení staveb, ...
 • Vliv subdodavatelů na cenu stavebního díla 

  Tulpa, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu subdodavatelů na stavební dílo. Práce popisuje daný vliv a kde ve fázích projektu se vyskytuje. Dále je vliv analyzován a je navržen postup jeho eliminace.
 • Vyhodnocení vlivu materiálu na cenu stavebního díla a na další náklady při jeho provozování 

  Šafránek, Petr
  Diplomová práce se věnuje volbě materiálů vhodných pro konstrukci obvodového pláště objektu a jeho vlivu na cenu stavebního díla. Vyhodnocuje tepelně izolační vlastnosti zvolených konstrukcí a sleduje jejich vliv na provozní ...