Now showing items 1-19 of 19

 • Asfaltové směsi typu SMA s R - materiálem 

  Machel, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev asfaltových směsí, konkrétně směsí typu SMA 11S. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá obecně ...
 • Dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu 

  Čumíčková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R materiálu. V teoretické části jsou popsány použité empirické a funkční laboratorní zkoušky. Praktická část se zabývá odhadem ...
 • Mimoúrovňové křížení s železniční tratí v Blansku 

  Felkl, Jan
  V bakalářské práci se zabývám dopravní situací v městě Blansku. Podařilo se mi získat studii výstavby mimoúrovňového křížení s železniční tratí, kterou akceptuji a navazuji na ni dopravními průzkumy železničního přejezdu ...
 • Obchvat Blučina - II/416 

  Kubík, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Blučina. Obchvat bude navržen jako cesta S 9,5/80 a bude navazovat na stávající komunikace II/416, která v současnosti prochází obcí a komunikaci II/425, ...
 • Okružní křižovatka ulic Jihlavská – Kamenice - Dlouhá v Brně 

  Coufalíková, Iva
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu změny stávající světelně řízené průsečné křižovatky na spirálovou okružní křižovatku. V návrhu je navržena komunikace pro pěší, cyklistickou dopravu a zastávky pro městskou ...
 • Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový 

  Coufalíková, Iva
  Disertační práce se zabývá možnostmi přidání R-materiálu do asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový (SMA), která se stále více prosazuje díky své dobré odolnosti vůči trvalým deformacím a velkému dopravnímu ...
 • Problematika R - materiálu v asfaltových směsích typu SMA 

  Motl, Vojtěch
  Bakalářská práce řeší problematiku přidávání R – materiálu do obrusných vrstev asfaltových vozovek, konkrétně do vrstvy SMA 11S. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je definován pojem R-materiál, ...
 • Propojení ulic Ludkovické a L. Janáčka v Pozlovicích 

  Svoboda, Jaroslav
  Práce je zaměřena na nové propojení komunikací, které umožní jízdu z Luhačovic ve směru na Zlín bez závleku přes centrum Pozlovic. Součástí práce je návrh trasy nové propojující komunikace na okraji zástavby Pozlovic i ...
 • Přestavba křižovatky v Ústí nad Orlicí na nám. Svobody 

  Suchomel, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je úprava stávající křižovatky na nám. Svobody v Ústí nad Orlicí. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematické je odbočování vozidel z ulice Tvardkova do ulice ...
 • Rejuvenační přísady v recyklovaném asfaltovém materiálu 

  Klein, Marek
  Bakalářská práce se zabývá tématem používání rejuvenačních přísad v asfaltových směsích s R-materiálem. V teoretické části je popsán způsob přidávání R-materiálu do nových asfaltových směsí. Dále je vysvětlen postup a ...
 • Rekonstrukce ulice Stromořadní a části ulice Břetislavova v Břeclavi 

  Olej, Otto
  Rekonstrukce úseku je navržena kvůli zlepšení technického stavu komunikací a zlepšení bezpečnosti dopravy silniční i pěší, které se zde protínají u důležitého dopravního uzlu - břeclavského vlakového a vedlejšího autobusového ...
 • Rozšíření obytné zástavby v obci Pustá Polom 

  Kufka, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je návrh obytné zóny, přilehlých komunikací a napojení na stávající infrastrukturu ve východní části obce Pustá Polom. Návrh je v souladu s územním plánem obce a respektuje tedy vyhrazené plochy ...
 • Studie okružní křižovatky na silnici II/150 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií okružní křižovatky v extravilánu. Důvodem je nehodovost stávající křižovatky, kterou protínají komunikace II/150 a III/3679. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti této křižovatky.
 • Studie průtahu obcí Nosislav 

  Mrštinová, Romana
  Cílem bakalářské práce je zklidnění průtahu silnice II/425 obcí Nosislav. Komunikace bude upravena šířkově a směrově, součástí řešení bude návrh ploch pro parkování, zřízení autobusových zálivů, napojení místních komunikací ...
 • Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt 

  Hýzl, Petr; Dašek, Ondřej; Coufalíková, Iva; Varaus, Michal; Stehlík, Dušan (Hindawi, 2019-08-04)
  The paper focuses on the issue of using reclaimed asphalt in asphalt mixtures used for highly traffic-loaded asphalt pavements - in asphalt mixtures of the stone mastic asphalt (SMA) type. It is a skeleton-type mixture, ...
 • Úprava křižovatky II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí 

  Bažant, Petr
  V bakalářské práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí v Jihomoravském kraji. Jedná se o zvláštní stykovou křižovatku ve tvaru písmene K, ve které jsou všechny větve ...
 • Ústí nad Orlicí – úprava náměstí Svobody 

  Šeda, Matěj
  Předmětem práce je projektová dokumentace návrhu úpravy stávající neřízené průsečné křižovatky na okružní křižovatku tvaru elipsy. Navržena je komunikace pro pěší a přesunutí zastávky autobusu. Automobilová doprava bude ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv ze směsí typu SMA s R - materiálem 

  Dzurková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přidávání R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový (SMA). Materiál byl získán z obalovny, která dané směsi položila v rámci zkušebního úseku na komunikaci ...
 • Využití běžného R-materiálu v asfaltových směsích 

  Přívara, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přidávání R-materiálu do obrusných vrstev netuhých asfaltových vozovek. Konkrétně se jedná o směs typu SMA 11S. V teoretické části práce je rozebrána problematika ekologie a s ní ...