Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a zpracování naměřených dat z nárazových zkoušek 

  Klein, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou nárazových zkoušek, se zaměřením na boční nárazy. V úvodu práce jsou uvedeny všechny, dnes běžně ve světě prováděné, nárazové zkoušky vozidel a jejich vzájemné porovnání na základě ...
 • Analýza aplikace vysokorychlostní technologie VDSL2 

  Coufal, Tomáš
  Bakalářská práce shrnuje základní parametry vedení, zabývá se technologií VDSL2 a G.fast. Popisuje jejich vlastnosti, profily, masky a také využití vectoringu. Je zde uvedeno srovnání s dalšími využívanými technologiemi. ...
 • ANALÝZA TUHOSTI PŘEDNÍ ČÁSTI VOZIDEL 

  Coufal, Tomáš
  Práce se zabývá analýzou tuhosti přední části moderních vozidel se zaměřením pro využití v oboru Soudního inženýrství při analýze dopravních nehod. Při analýze dopravní nehody se mimo jiné řeší vlastní střet vozidel, jehož ...
 • Deskriptor pro identifikaci osoby podle obličeje 

  Coufal, Tomáš
  Práce shrnuje dosavadní poznatky v oboru biometrie při řešení problematiky identifikace osoby podle tváře. Zaměřuje se na konvoluční neuronové sítě a kapslové sítě. Dále se zabývá současnými, modernímy postupy a jejich ...
 • Determination of Selected Crash Parameters in Head-on Vehicle Collision with Rollover 

  Semela, Marek; Coufal, Tomáš (University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, 2016-02-02)
  Manuscript presents complete results of the head-on small overlap crash test of vehicle with driver moving at a speed of approximately 12 m/s against stationary vehicle with post crash rollover. When a crash does not involve ...
 • Integrace IBM SoftLayer do prostředí ManageIQ 

  Coufal, Tomáš
  Cloudová řešení získávají na popularitě, spolu s tím však roste jejich složitost. Pro jejich efektivní správu a řízení existují různá řešení. Projekt ManageIQ je jedním z těchto nástrojů. Tato bakalářská práce se zabývá ...
 • Kompatibilita vozidel při čelním střetu 

  Vašíček, Jiří
  Práce jako celek pojednává o kompatibilitě vozidel při čelním střetu. V první části je rozebrána kompatibilita z různých úhlů pohledu. Jsou zde uvedeny fyzikální procesy používané při mechanice čelního nárazu. Druhá část ...
 • Možnosti použití materiálů pro výrobu testovací figuríny 

  Pokorná, Veronika
  Tato diplomová práce je věnována tématu možnosti použití materiálů pro výrobu testovací figuríny. V práci je charakterizováno, jak se vyvíjely nárazové figuríny, jaké nárazové figuríny jsou v současnosti k dispozici pro ...
 • Návrh laboratorních úloh pro výuku síťových technologií a protokolů 

  Coufal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá tvorbou laboratorních úloh v prostředí ns-3. Každá ze tří úloh se skládá z teoretického úvodu a návodu k vytvoření simulace. Tématem první úlohy je směrovací protokol BGP. Druhá úloha je zaměřena ...
 • Návrh testovací figuríny pro nárazové zkoušky 

  Kostíková, Martina
  Tématem této diplomové práce je návrh konstrukčního řešení testovací figuríny pro nárazové zkoušky vozidla s chodcem. Na úvod práce je provedena rešerše v současné době používaných typů testovacích figurín. Následuje ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska s využitím metamodelování 

  Přibyl, Jan
  Cílem diplomové práce bylo optimalizovat tvar mazací mezery axiálního ložiska turbodmychadla s pomocí metamodelování. Práce se nejprve zaměřuje na vysvětlení optimalizace a metamodelování, popis jednotlivých technik ...
 • Optimalizace tvaru mazací mezery hydrodynamického ložiska s využitím umělých neuronových sítí 

  Kukla, Lukáš
  Práce se zabývá popisem hlavních částí turbodmychadla a vysvětlením pojmu optimalizace. Dále se práce zabývá popisem proudění skutečných kapalin a mazání u hydrodynamického ložiska. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu, ...
 • Porovnání výpočtu EES dle lineární a reálné deformační charakteristiky 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek poukazuje na odlišnosti mezi výpočtem EES dle lineární a dle reálné deformační charakteristiky. Reálná deformační charakteristika je získána vyhodnocením a zpracováním dat z čelní nárazové zkoušky. Porovnán je výpočet ...
 • Prezentace výsledků z čelní nárazové zkoušky s malým překrytím 

  Coufal, Tomáš; Semela, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  This article presents an executed frontal small overlap crash test of two vehicles moving at a speed of approximately 43 km/h with the emphasis on the resulting crash parameters for application in traffic accident analyses. ...
 • Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů 

  Coufal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby upínání nástrojů pro frézovací stroje. První část obsahuje základní rozdělení nástrojových upínačů. Popisuje moţnosti upínání nástrojových drţáků ve vřetenu obráběcího stroje. Druhá ...
 • Specifické podmínky účasti motocyklů v silničním provozu 

  Suchá, Klára
  Abstrakt Tématem této práce je pojednat o specifických podmínkách účasti motocyklů v silničním provozu. Primárně autor zpracováním statistických dat týkajících se silničních dopravních nehod zjistí nejčastější příčiny ...
 • Stanovení EES u atypického vozidla 

  Coufal, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Článek pojednává o možnostech stanovení energetické ekvivalentní rychlosti EES (Energy Equivalent Speed) u atypických vozidel, u nichž nelze parametr EES získat s pomocí běžně dostupných metod, užívaných ve znalecké praxi ...
 • Studie vlivu vlastností materiálu na simulaci nárazu hlavy chodce na kapotu 

  Coufal, Tomáš
  Práce popisuje souhrn základních testovacích procedur prováděných společností Euro NCAP se zaměřením na zkoušky ochrany chodců dle EEVC WG 17 a soudobých prostředků používaných u osobních automobilů pro ochranu chodců. ...
 • Tuhostní charakteristika přední části vozidla 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  So far, in the field of forensic engineering was used to describe the stiffness of the front part of the vehicle only central stiffness characteristic that can be used with sufficient accuracy for frontal crash with a full ...
 • Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu 

  Coufal, Tomáš; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek je zpracován v návaznosti na článek Mechanika čelního nárazu z konference ExFoS (Expert Forensic Science) 2010 a zabývá zpomalením působícím na posádku uvnitř vozidla při čelním nárazu. Vysvětlen je princip získání ...