Now showing items 1-16 of 16

 • Behaviorální modelování pomocí paralelních výpočtů a neuronových sítí 

  Svobodová, Jitka
  Tato disertační práce se zabývá metodami modelování elektronického zařízení letadel. První část je stručným přehledem klasických metod modelování systémů a adaptivních, fuzzy a hybridních metod používaných převážně k ...
 • Coupled Numerical Model of Vibration-Based Harvester 

  Zukal, Jiří; Fiala, Pavel; Szabó, Zoltán; Dědková, Jarmila; Pernica, Roman (MDPI, 2020-04-15)
  Herein, the authors publish the complex design of a numerical coupled model of a vibration-based harvester that transforms mechanical vibrations into electric energy. A numerical model is based on usage of the finite element ...
 • Filtr s akustickou povrchovou vlnou 

  Tichý, Jakub
  Teoretická část této práce se zabývá principy a vlastnostmi filtru s akustickou povrchovou vlnou. Je zde vysvětlen princip magnetostrikce a piezoelektrického jevu, který filtr využívá. V praktické části jsou v programu ...
 • Metoda konečných prvků v časové oblasti a její aplikace 

  Cigánek, Jan
  Disertační práce se zabývá modelováním dispersních materiálů metodou konečných prvků v časové oblasti. V práci jsem navrhl matematický model zahrnující dispersní modely a aplikoval jsem na něj metodu konečných prvků. ...
 • Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole 

  Csonka, Gábor
  Balalářská práce se zabývá problematikou mapování statického magnetického pole a metod analýzy měřených dat. Práce je zaměřená na vyhodnocení mapy magnetického pole v pracovním prostoru MR tomografu z dat změřených na ...
 • Motor-generátor s axiálním tokem pro hybridní autobus 

  Odvářka, Erik
  Tato dizertační práce se zabývá návrhem původního motor-generátoru s axiálním tokem a buzením permanetními magnety, zkonstruovaným specificky pro hybridní elektrický autobus. Návrhové zadání pro tento stroj přineslo ...
 • Návrh a optimalizace struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem 

  Kovács, Peter
  Dizertační práce pojednává o návrhu a optimalizaci periodických struktur s elektromagnetickým zádržným pásmem (EBG – electromagnetic band gap) pro potlačení povrchových vln šířících se na elektricky tlustých dielektrických ...
 • Nové typy a principy optimalizace digitálního zpracování obrazů v EIT 

  Kříž, Tomáš
  Tato dizertační práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rekonstrukci impedančních obrazů v pozorovaných objektech. Nový algoritmus odstraňuje nedostatky s prostorovým rozlišením u předchozích metod rekonstrukce. ...
 • Numerická řešení problematiky EMC malých letadel 

  Šeděnka, Vladimír
  Disertace popisuje současné problémy v certifikaci malých letadel, které by se měly v budoucnu řešit numerickým modelováním. Tento postup má zefektivnit návrh a zlevnit certifikaci letadel. Práce je úzce spjata s projektem ...
 • Numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace 

  Cepek, Tomáš
  V práci jsou popsány možnosti výpočtu inverzní Laplaceovy transformace. Dále jsou popsány a odvozeny 3 algoritmy popisující numerický výpočet inverzní Laplaceovy transformace. Tyto 3 algoritmy jsou otestovány a popsány v ...
 • Planární antény na substrátech s elektromagnetickými zádržnými pásmy 

  Horák, Jiří
  Planární antény se využívají v mnoha oblastech techniky. Do skupiny planárních antén se řadí hlavně mikropáskové antény, které jsou velmi oblíbené pro jejich přednosti, jako je nízká hmotnost, nízký profil, snadná výroba ...
 • Rekonstrukce tvaru objektu založená na odezvě max(t,0)-pulsu 

  Doležal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou prostorového zobrazování cílů s využitím časových odezev na max(t,0) puls. Problém je formulován jak pro dokonale elektricky vodivé, tak i dielektrické objekty. Hlavní cíl práce ...
 • Syntéza mikrovlnných rezonátorů 

  Šeděnka, Vladimír
  Práce se zabývá syntézou mikrovlnných rezonátorů v prostředí programu Matlab. S využitím multikriteriální optimalizace je postupně upravován tvar rezonátoru tak, aby se jeho frekvenční vlastnosti (rozsah pásma jednovidovosti) ...
 • Vliv vodivých vzorků na vznik deformací vf magnetického pole 

  Vondra, Petr
  Práce analyzuje vznik deformací vysokofrekvenčního magnetického pole v okolí elektricky a magneticky vodivých vzorků. Je vytvořeno analytické řešení daného problému a řešena problematika numerického modelování. Práce rovněž ...
 • Vylepšení metodiky rekonstrukce biomedicínských obrazů založené na impedanční tomografii 

  Kořínková, Ksenia
  Disertační práce, jež má teoretický charakter, je zaměřena na vylepšení a výzkum algoritmů pro zobrazování vnitřní struktury vodivých objektů, hlavně biologických tkání a orgánů pomocí elektrické impedanční tomografie ...
 • Výpočet oteplení elektrických točivých strojů metodou tepelných sítí 

  Špérová, Alice
  Práce se zabývá konstrukcí a využitím tepelných sítí k simulaci oteplení elektrických motorů velkých výkonú. Po úvodu do termiky a teorie proudění je popsána konstrukce tří různých typů sítí pro odlišné ventilační schémata ...