Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza laboratorní zkoušky "Šíření trhliny ohybem na půlválcovém zkušebním tělese" 

  Petříček, Václav
  Cílem bakalářské práce je provedení základních laboratorních zkoušek na kamenivu a asfaltovém pojivu, následně navržení české asfaltové směsi AC0 11+ a německé asfaltové směsi AC 11 DS a jejich porovnání po zkoušce odolnosti ...
 • Asfaltové směsi se zvýšenou odolností vůči vzniku trhlin 

  Stromecký, Roman
  V rámci bakalářské práce byly navrženy dvě asfaltové směsi, z nichž jedna obsahuje konvenční asfaltové pojivo a druhá asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Cílem práce je srovnat tuhost a únavové charakteristiky těchto ...
 • Asfaltové vrstvy s výztužnými sklovláknitými geomřížemi 

  Sachr, Jiří
  Diplomová práce se věnuje používání sklovláknitých geomříží a geokompozitů v konstrukci vozovek. Výztužné prvky jsou vkládány mezi obrusnou a ložní asfaltovou vrstvu. Diplomová práce sumarizuje poznatky spojené s vyztužováním ...
 • Charakteristické vlastnosti směsných recyklátů pro spodní stavbu pozemních komunikací 

  Junek, Lumír
  Práce se zabývá využitím směsného stavebního recyklátu pro zemní tělesa pozemních komunikací. Teoretická část popisuje výrobu, využitelnost a ekonomické zhodnocení stavebních recyklátů vůči běžným přírodním materiálům. ...
 • Dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu 

  Čumíčková, Markéta
  Diplomová práce je zaměřena na dávkování oživovacích přísad do asfaltové směsi s vysokým obsahem R materiálu. V teoretické části jsou popsány použité empirické a funkční laboratorní zkoušky. Praktická část se zabývá odhadem ...
 • Dynamická viskozita asfaltových pojiv 

  Broďák, Marek
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí ...
 • Frézování asfaltových vrstev vozovek 

  Brida, Peter
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlivu rychlosti pojezdu silniční frézy na vlastnosti R-materiálu. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití R-materiálu. Praktická část spočívá v posouzení ...
 • Frézování vozovek pozemních komunikací 

  Žižka, Tomáš
  Cílem bakalářské práce, která je rešeršního typu, je zpracování poznatku o frézování pozemních komunikací. Úvodní část práce je věnována využití frézování. V dalších částech se hlouběji zaměřuji na samotný proces frézování, ...
 • Hodnocení vlastností asfaltové směsi s přísadou na bázi směsi recyklovaných plastů 

  Machová, Sára
  Bakalářská práce se zaobírá posouzením vlivu modifikační přísady na bázi recyklovaných plastů na asfaltovou směs. V první části této práce je přiblížena problematika modifikace asfaltových směsí a pojiv pomocí recyklovaných ...
 • Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi 

  Kadlček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlastností drobného kameniva pomocí laboratorních zkoušek. Posouzení drobného kameniva bylo provedeno zkouškami sítový rozbor, laserová difrakce, stanovení bodu měknutí zkouškou ...
 • Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál ...
 • Hodnocení vybraných vlastností asfaltových směsí se zvýšenou mezerovitostí 

  Jakub, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vybrané vlastnosti asfaltových směsí s vyšší mezerovitostí. První, teoretická část práce se zabývá rešerší dostupné literatury, a to zejména z hlediska rozdělení směsí se zvýšenou mezerovitostí ...
 • Interakce mezi asfaltovým pojivem a filerem 

  Indráková, Kristýna
  Bakalářská práce je zaměřena především na srovnání vlastností mastixů, které byly v laboratoři namíchány ze silničního asfaltu a 9 vzorků vratného fileru, 1 vzorku nevhodného kameniva obsahujícího slídu a 1 vzorku klasického ...
 • Kvalita drobného drceného přírodního kameniva do pozemních komunikací 

  Surá, Kateřina
  Tato práce se zabývá sledováním kvality drobného přírodního kameniva používaného do stavebních silničních směsí a podkladních vrstev pozemních komunikací. V silniční laboratoři ústavu pozemních komunikací VUT Brno bylo na ...
 • Modifikovaná asfaltová pojiva 

  Venclíková, Michaela
  V této bakalářské práci bude věnována pozornost modifikaci asfaltových pojiv. Laboratorně bude připravena sada modifikovaných asfaltových pojiv s různým stupněm modifikace. Na těchto vzorcích budou následně prováděny ...
 • Možnosti mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu 

  Trnka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností mísení pojiv typu PMB RC s pojivem z R-materiálu. V teoretické části je uvedena výroba asfaltového pojiva, jeho modifikace a druhy asfaltových pojiv. Je zde vysvětlen princip funkce ...
 • Navrhování asfaltových směsí a zkoušení odolnosti proti tvorbě trvalých deformací 

  Dlouhý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zkoušením vstupních materiálů pro návrh asfaltových směsí, kde byly provedeny zkoušky kameniva a asfaltového pojiva. Následně proběhlo navržení dvou asfaltových směsí, české směsi ACO 11+ a německé ...
 • Navrhování asfaltových směsí se zaměřením na odolnost proti účinkům vody 

  Kalfeřt, Martin
  V této práci byly popsány a zkoušeny základní materiály pro návrh asfaltové směsi. Asfaltová směs byla podrobena různým zkouškám a na závěr na odolnost vůči vodě.
 • Návrh a posouzení asfaltové směsi s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Hotař, Petr
  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek podle normy ČSN EN 13108-2 a TP 148. Práce vychází z prostudované ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Zítka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na použití nízkohlučných povrchů vozovek kvůli stále se zvyšujícímu hluku od dopravy. Jednotlivé typy těchto vozovek jsou zde rozebrány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou shrnuty a ...