Now showing items 1-20 of 61

 • Bodové odporové svařování 

  Kosinka, Jakub
  Tato práce popisuje princip bodového odporového svařování a stanovuje parametry, na kterých kvalita svarové čočky závisí. Dále srovnává makrostrukturu a mechanické vlastnosti bodových svarů zhotovených měkkým a tvrdým ...
 • Certifikace firmy dle ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834 

  Kazdera, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia je zaměřen na certifikaci firmy SW-MOTECH s.r.o. v oblasti svařování ocelových konstrukcí pro kolejová vozidla. Dle norem ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834. První část práce je ...
 • Elektronové svařování součásti ze slitiny Al 

  Jirák, David
  Téma práce bylo zadáno firmou Valeo Compressor Humpolec, s.r.o (dále jen Valeo). Jedná se o elektronové svařování součásti ze slitiny hliníku, konkrétně o píst, který je určen do kompresoru klimatizace osobního automobilu. ...
 • Hodnocení plochy svaru MAG metodou 

  Pop, Vojtěch
  Práce obsahuje navržení svařovacích parametrů a následné vyhodnocení profilu svaru, který je svařený metodou MAG. Na základě literární studie problematiky obloukového svařování v ochranných atmosférách bylo navrženo svařování ...
 • Laserové mikroobrábění 

  Láznička, Pavel
  Tato práce se zabývá lasery, jejich obecnou teorií a použitím. Dále teoretická část popisuje laserové mikroobrábění a gravírování. Experimentální část práce se zabývá několika pokusy provedenými pomocí výkonového vláknového ...
 • Možnosti regulace tepla vneseného do svaru při MIG/MAG svařování 

  Mášová, Pavla
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2307 předkládá metody, kterými je možno regulovat množství tepla vneseného do svaru při MIG/MAG svařování. K tradičním způsobům regulace tepla patří pulzní svařování. ...
 • Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření 

  Mášová, Pavla
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen ...
 • Navařování kobaltové slitiny plazmou 

  Paleta, Petr
  Tato práce se zabývá navařováním kobaltových slitin plazmou. V teoretické části práce byly popsány vhodné kobaltové slitiny pro navařování plazmou, a pro navařování dané konkrétní součásti byla zvolena kobaltová slitina ...
 • Návrh postupu svařování ložiskové konzoly. 

  Houdek, Aleš
  Práce obsahuje návrh postupu výroby konkrétní svařované součásti ložiskové konzoly včetně posouzení svařitelnosti základního materiálu, volby metody a parametrů svařování, případně tepelného zpracování, výběru přídavného ...
 • Návrh technologie výroby výstelky labyrintové ucpávky 

  Katolický, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu řešení ucpávkových systémů vysokootáčkových turbínových motorů ve světě a navrhuje nové netradiční provedení výstelky labyrintové ucpávky turbínové strany malého ...
 • Nové aspekty svařování metodou MIG/MAG 

  Týn, Zbyněk
  Tato bakalářská práce je zaměřena na nejnovější metody svařování technologií MIG/MAG. Jako například metoda Cold Metal Transfer nebo CMT Advanced. Tyto nové techniky se používají hlavně na svařování tenkých plechů. Začleňují ...
 • Nové materiály ve svařování 

  Křížek, Stanislav
  Bakalářská práce zpracovaná v rámci studia oboru B2339 se zabývá svařitelností nových typů ocelí, zejména ocelí vysokopevnostních. Jde o literární studii zahrnující problémy svařitelnosti, tj. na vliv tepelně deformačního ...
 • Numerická simulace navařování ložiskových čepů turbínových rotorů 

  Tkaný, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia M-STG Strojírenská technologie řeší problematiku simulací při navařování ložiskových čepů turbínových rotorů. Na práci bylo pohlíženo jako na přípravné práce před ...
 • Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny. 

  Dohnal, Ivo
  Práce s názvem Numerická simulace svařování lopatky a rotoru turbíny je zadána firmou Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. . Simulace svařování je prováděna v programu SYSWELD. Použité svařované materiály jsou X22CrMoV12-1 ...
 • Optimalizace procesních parametrů pro laserové svařování tenkostěnných polotovarů z nerezavějící oceli 

  Kačírek, David
  Pro zvýšení produktivity byla současná technologie svařování trubek pro vlnovce nahrazena laserovým svařováním. Experiment se prováděl na materiálu z austenitické korozivzdorné oceli 1.4541 pro tloušťky plechu 0,25 mm a ...
 • Ověření vlivu tepelného zpracování na vlastnosti progresivních žárupevných ocelí 

  Volf, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je zkouška postupu svařování žáropevné oceli T24 metodou TIG. V praxi se jedná o spojování membránových stěn při stavbě parních elektrárenských kotlů. Hlavní výhoda oceli T24 kromě vysoké žáropevnosti ...
 • Parametrické zkoušky plazmové svařování kořene svaru 

  Záškoda, David
  Předmětem této diplomové práce je posoudit vhodnost nového postupu svařování kořenů svarových spojů u rotorů parních turbín plazmovým paprskem. Nově navržená metoda využívá kombinace svařování kořene svaru plazmou s metodou ...
 • Plazmové svařování výfuků motorů 

  Nogol, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou plazmového svařování výfuku motoru. Práce rozebírá jak motocyklové, tak i automobilové výfukové potrubí. Na základě literární studie byla rozebrána svařitelnost žáruvzdorných a ...
 • Porovnání svařování MAG a svařování plazmou 

  Nejedlý, Tomáš
  Vypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě ...
 • Porovnání svařování TIG a svařování plazmou 

  Hotárek, Jan
  Práce předkládá porovnání dvou srovnatelných svařovacích metod, a to svařování plazmou a svařování metodou TIG. Princip fungování obou svařovacích metod byl popsán v teoretické části. Pro experimentální část byl zvolen ...