Now showing items 1-17 of 17

 • Hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace 

  Holešovský, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami a řešeními, které se využívají při hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace. Obsahuje shrnutí používaných kritérií stability, parametrů ...
 • Jednoduché a rozvětvené regulační obvody 

  Holoubek, Lukáš
  Cílem této práce je teoretické a praktické porovnání kvality regulace rozvětvených regulačních obvodů s obvody jednoduchými. V teoretické části je obecně popsáno řízení, regulace, regulační obvod, regulátor a nastavení ...
 • Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik 

  Velecký, Pavel
  Jednou z variant, jak navrhnout parametry spojitého regulátoru, je použít metodu typizované logaritmické amplitudové frekvenční charakteristiky. Jedná se o frekvenční metodu, založenou na volbě tvaru typizované logaritmické ...
 • Minimalizace logických funkcí 

  Horký, Miroslav
  Pro minimalizaci logických funkcí se často využívají Booleova algebra a Karnaughovy mapy. Aplikace Karnaughových map je však založena na vizuálním rozpoznání sousedních buněk pro funkce s max. 6 proměnnými, a proto metoda ...
 • Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení 

  Jurča, Petr
  Bakalářská práce se zabývá diskrétními regulačními obvody, kde lze použít buď regulátor s pevně danou strukturou nebo obecný regulátor. Pro návrh optimálního regulátoru lze použít různé algebraické metody řízení, které ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s dopravním zpožděním 

  Matyáš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů regulovaných soustav s dopravním zpožděním. V teoretické části jsou pro tyto soustavy popsány vhodné metody pro určení parametrů spojitých a číslicových regulátorů. Konkrétně ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami 

  Rozmahel, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a nastavením spojitých regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami. Byly navrženy regulované obvody s různými typy regulátorů a s různým nastavením jejich ...
 • Návrh regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami 

  Omelka, Vlastimil
  Cílem této bakalářské práce je seznámení se s návrhem vhodných spojitých regulátorů pro regulované soustavy. Je zde uveden stručný přehled nejpoužívanějších metod. Vybrané metody jsou detailněji popsány a aplikovány na ...
 • Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh 

  Bursík, Miroslav
  Tato diplomová práce popisuje a porovnává vybraný počítačový software, jenž lze využít k modelování automatizačních úloh. Práce je rozdělena na několik částí podle využití jednotivých software v různých odvětvích automatizace.
 • Řízení kmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním 

  Sítařová, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá vhodným výběrem metod pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů pro řízení kmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním, jejich podrobným popisem a návrhem regulátorů ...
 • Řízení nekmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním 

  Plíšek, František
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodných metod pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů, je-li řízena nekmitavá regulovaná soustava s dopravním zpožděním, popisem těchto metod, aplikací jich na návrh ...
 • Řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu 

  Richter, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění nejvhodnějších variant řízení pohybu zavěšeného předmětu z hlediska různých požadavků na průběh celého procesu. K řešení využijeme prostředí Matlab-Simulink. Úvodní část práce je ...
 • Řízení regulovaných soustav vyšších řádů 

  Zvara, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušováním přenosů proporcionálních a integračních nekmitavých regulovaných soustav vyšších řádů. Je provedeno zjednodušení různými způsoby a navrženy parametrů regulátorů. Pro seřízení ...
 • Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů 

  Blahút, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami zlepšenia presnosti a kvality regulácie pomocou rozvetvenia jednoduchého regulačného obvodu. Práca obsahuje popis jednoduchého regulačného obvodu a jednotlivé možnosti jeho ...
 • Ukázkové úlohy pro výuku automatizace 

  Sileská, Silvia
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a riešením ukážkových úloh kombinačných a sekvenčných logických obvodov. K vyriešeniu zadania je nutné sa oboznámiť s teóriou logického riadenia, s programom LOGO!Soft Comfort a ...
 • Ukázkové úlohy pro výuku automatizace 

  Dočekal, Aleš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření ukázkových úloh kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Tyto ukázkové úlohy budou použity ve výuce předmětu automatizace. K návrhu úloh byl použit program LOGO!Soft Comfort. ...
 • Vliv velikosti vzorkovací periody na návrh diskrétního regulačního obvodu 

  Balabán, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá diskrétním regulačním obvodem, u kterého se používá číslicový regulátor, jež má další parametr, a to vzorkovací periodu T. Její velikost má velký vliv na průběh regulace. Pro vybrané regulované ...