Now showing items 1-16 of 16

 • Formy vybraných kovů ve vodních systémech. 

  Němec, Tomáš
  Technika difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) byla použita ke stanovení koncentrací labilních forem vybraných kovů (Cu, Ni, Pb) v odpadní vodě odcházející z Fakulty chemické VUT v Brně.
 • Koloběh arsenu a jeho specií v životním prostředí 

  Ševčíková, Kateřina
  Tato bakalářská práce, která je z velké části rešeršní, se zabývá sledováním jednotlivých sloučenin arsenu ve složkách životního prostředí a metodami jejich stanovení (speciační analýza). V experimentální části práce byly ...
 • Koloběh chrómu a jeho specií v životním prostředí 

  Nevrlá, Jana
  Tato práce se v teoretické části zaměřuje především na možnosti vstupu jednotlivých forem chromu do životního prostředí, jejich akumulaci a transformaci ve složkách životního prostředí. Dále jsou zde popsány způsoby odběru ...
 • Koloběh rtuti a jejích spécií v životním prostředí 

  Finsterlová, Hana
  Tato práce se zabývá osudem rtuti v životním prostředí. Shrnuje informace o vlastnostech rtuti a jejích sloučeninách, o výskytu rtuti v atmosféře, vodě, půdě a sedimentech. Pojednává o jednotlivých vstupech rtuti do životního ...
 • Koloběh vybraných kovových prvků v životním prostředí 

  Šebková, Michaela
  Tato bakalářská práce sleduje skupinu vybraných kovů (nikl, zinek, měď, kadmium a olovo) ve složkách životního prostředí. Zabývá se přirozenými a antropogenními vstupy kovů do atmosféry, vody a půdy a jejich transportem ...
 • Kontaminace vybraných lokalit města Brna těžkými kovy 

  Šebková, Michaela
  Práce se zaměřuje na studium kontaminace půdy a rostlinného porostu těžkými kovy (olovo, kadmium a rtuť) v pěti vybraných lokalitách města Brna. Odběrové místo na ulici Opuštěná reprezentuje velmi zatíženou lokalitu s ...
 • Reporting vybrané firmy 

  Dočekalová, Hana
  Tato diplomová práce zachycuje problematiku reportingu v současných podmínkách podnikání v konkrétním podniku. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se reportingu. Druhá část se zabývá analýzou ...
 • Role sedimentů jako zdroje nebo úložiště znečištění rtutí, geochemická studie 

  Májska, Milada
  Rtuť je v přírodě přirozeně se vyskytujícím toxickým prvkem, jehož globální emise jsou ovlivňovány zejména antropogenními zdroji znečištění. Obrovský globální nárůst v usazování rtuti, zejména ve vodných ekosystémech, byl ...
 • Rtuť v odpadních vodách 

  Paříková, Lucie
  V období od listopadu do dubna akademického roku 2007/2008 byl monitorován obsah rtuti a její formy v odpadních vodách Fakulty chemické VUT v Brně. Rtuť byla stanovována jako celková rtuť metodou atomové absorpční spektrometrie ...
 • Stanovení vybraných prvků v netradičních druzích ovoce 

  Křížová, Soňa
  Tato práce se zabývá stanovením vybraných kovů – As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Pb, V, Zn, v netradičních druzích ovoce, konkrétně ve dřínu obecném (Cornus mas), rakytníku řešetlákovém (Hippophae ...
 • Studium generování, záchytu a atomizace těkavých hydridů pro metody atomové spektrometrie 

  Furdíková, Zuzana
  V dizertačnej práci bolo preštudované vzájomné pôsobenie hydridotvorných prvkov (arzénu, antimónu, bizmutu a selénu) pri ich zachytávaní na platforme priečne vyhrievanej grafitovej trubice atomizátora (THGA), ktorá bola ...
 • Toxické kovy ve vodě a sedimentech vodní nádrže Brno 

  Bořek, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím techniky difuzního gradientu v tenkém filmu (DGT) pro stanovení labilních forem vybraných kovů v sedimentech a povrchové vodě přehradní nádrže Brno. Odběry vzorků sedimentů a ...
 • Transport kovů v systému půda/rostlina. Porovnání metody aktivního a pasivního vzorkování (Technika difúzního gradientu v tenkém filmu) 

  Trávníčková, Jana
  Předkládaná dizertační práce se zabývá porovnáním příjmu mědi ředkví setou (Raphanus sativus L.) s množstvím mědi stanoveným technikou DGT v půdě přirozené a obohacené solemi mědi a s množstvím mědi stanoveným ve výluzích ...
 • Transport vybraných kovů z půdy do rostlin 

  Kolářová, Iva
  Tato bakalářská práce se zabývá půdou, její kontaminací vybranými těžkými kovy a transportem těchto těžkých kovů z půdy do rostlin. Jsou zde popsány možnosti vstupu těžkých kovů do půd, jejich chování v půdním prostředí a ...
 • Vývoj gelových technik pro in situ měření biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech 

  Kovaříková, Vladěna
  Předkládaná dizertační práce se zabývá využitím gelových technik pro in situ měření biodostupných forem kovů v půdách a sedimentech. Pro odhad biodostupných forem kovů v půdách byla technika DGT aplikována do suspenzí ...
 • Vývoj techniky difúzního gradientu v tenkém filmu (DGT) pro stanoveni rtuti ve vodných systémech. 

  Szkandera, Roman
  Předložená práce obsahuje literární rešerši k tématu rtuť a stanovení rtuti a jejich forem v systému přírodních vod. Stanovení je zaměřeno na použití in-situ vzorkovací techniky difúzního gradientu v tenkém filmu a na její ...