Now showing items 1-20 of 35

 • Absorpce plynných polutantů na membránových kontaktorech 

  Král, Petr
  Diplomová práce se zabývá odstraňováním vybraného polutantu NH3 z vodného roztoku za pomoci experimentálního technologického zařízení - membránového kontaktoru. Teoretická část je zaměřena zejména na rešerši momentální ...
 • Analysis of Sustainability Decision Trees Generated by Qualitative Models Based on Equationless Heuristics 

  Doubravský, Karel; Dohnal, Mirko; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-07-18)
  Sustainability processes are complex and therefore ill-known, inconsistent, and subjective, and must be studied despite a shortage of information. It is prohibitively difficult to study them on quantitative levels using ...
 • Application of Polymeric Hollow-Fiber Membranes in Air Filtration 

  Bulejko, Pavel
  Membrány z dutých vláken jsou široce využívány v aplikacích týkajících se úpravy kapalin jako např. při čištění odpadních vod, v membránových kontaktorech a bioreaktorech, membránové destilaci apod. I když jsou často ...
 • Determinanty mzdového vývoje v regionech České republiky 

  Brodová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelu, jenž vysvětluje vztahy mezi výší hrubé mzdy a zvolenými ekonomickými faktory v jednotlivých regionech České republiky. První část obsahuje vysvětlení termínů z ekonomické a ...
 • Fázové změny na povrchu tepelných výměníků s dutými vlákny 

  Kůdelová, Tereza
  Práce je zaměřena na polymerní tepelné výměníky z dutých vláken. Hlavním předmětem zkoumání je vznik a průběh kondenzace na vnějším povrchu vláken a vliv fázové přeměny na přenos tepla. Práce se současně zabývá vlivem ...
 • Fuzzy hodnocení investic - brownfield redevelopment 

  Brož, Zdeněk
  Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku investování a podporu rozhodování pomocí moderních metod. Zejména pokud jde o analýzu, hodnocení a výběr tzv. brownfieldů pro jejich redevelopment (revitalizaci). Cílem ...
 • Fuzzy model rozhodování investora do fotovoltaických technologií v předprojekční fázi 

  Pavlíček, Michal
  Práce pojednává o fuzzy znalostní bázi podporující rozhodování investora při investici do fotovoltaických technologií ještě v předprojekční fázi, tedy v době kdy nejsou známé podrobnosti o inženýrském řešení. Pravděpodobně ...
 • Hi tech microeconomics and information non-intensive calculi 

  Dohnal, Mirko; Kocmanova, Alena; Rašková, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  The article establishes link between the contributions made to the study of hi tech phenomena. It analyzes the evolution undergone by studies on the topic of the knowledge economics (HI-TECH) process carried out by different ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Serebriakov, Vladimir
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace konkrétní společnosti a na rozbor vnějšího a vnitřního okolí firmy, která ovlivňují výkonnost společnosti. Cílem je navrţení opatření na základě zjištěných skutečností ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Čech, Květoslav
  Cílem práce je zhodnotit ekonomickou efektivnost investic do fotovoltaických elektráren, a to na základě již probíhajícího projektu. Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice bylo použito základních ekonomických ...
 • Konstrukční řešení teplosměnné plochy a její zanášení u výměníků z dutých plastových vláken 

  Bokišová, Lenka
  Tato práce zkoumá možnost využití dutých vláken z polymerů ke konstrukci nových typů výměníků. První část uvádí do problematiky tepelných výměníků a polymerů jako materiálů vhodných pro vytvoření teplosměnných ploch. Dále ...
 • Kvantifikace stability modelu podniku založeného na trendech 

  Kovács, Roland
  Diplomová práce se zabývá studií stability ekonomických modelů a jejím kvalitativním řešením. Ekonomické problémy obvykle trpí z nedostatku informací a matematické modely jsou příliš citlivé na počáteční hodnoty, proto ...
 • Low Cost Membrane Contactors Based on Hollow Fibres 

  Dohnal, Mirko; Veselý, Tomáš; Raudenský, Miroslav (EDP Sciences, 2012-04-16)
  Membrane contactors are used to solve different chemical engineering tasks (e.g. water saturation with gases). Such elements are traditionally used for bubble less oxidation of blood. However, their industrial applications ...
 • Metriky a kriteria pro diagnostiku sociotechnických systémů 

  Raudenská, Lenka
  Disertační práce se zabývá metrikami a kriterii pro diagnostiku sociotechnických systémů, což je v dnešní době aktuální téma firem, které chtějí zajistit kvalitu výrobků s ohledem na požadavky trhu. Stále více zákazníků ...
 • Měření úvěrového rizika podniků zpracovatelského průmyslu v České republice 

  Karas, Michal
  Cílem disertační práce je odvození nového modelu predikce bankrotu podniku a navržení způsobu jeho využití k měření úvěrového rizika podniku. Východiskem práce byla analýza tradičních přístupů a modelů k predikci bankrotu. ...
 • Optimization of Heat Transfer Surfaces of Heat Exchangers 

  Bartuli, Erik
  Disertační práce je zaměřena na kovové a polymerní výměníky tepla. Hlavním předmětem zkoumání je optimalizace teplosměnných ploch za účelem zvýšení účinnosti výměníku tepla. Tyto cíle byly dosaženy experimentálně a numericky ...
 • Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků 

  Bočková, Nina
  Disertační práce zkoumá možnosti zvýšení využívání nepřímé a přímé podpory na VV u malých a středních podniků působících v České republice, zařazených do odvětví zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu počítačů, ...
 • Polymeric Hollow Fiber Heat Exchanger Design 

  Astrouski, Ilya
  This Ph.D. thesis is focused on theory and experimental investigations developing of new knowledge about polymeric hollow fiber heat exchanger (PHFHE). The state-of-the-art study of plastic heat exchangers shows that their ...
 • Porézní přepážky na bázi partikulárních materiálů a anorganických pojiv 

  Bulejko, Pavel
  Tato diplomová práce zkoumá možnosti tvorby porézních struktur za použití partikulárních materiálů pojených anorganickými pojivy bez dodatečné tepelné úpravy vypalováním. Jako základní pojiva byly použity portlandský a ...
 • PREDIKCE CEN ROPY PRO POTREBY FIREM ANGAŽOVANÝCH V ENERGETICKY NÁROCNÝCH VÝROBÁCH 

  Vícha, Tomáš
  Práce se zabývá predikcí vývoje ceny ropy a je koncipovaná pro potřeby podniků, které jsou na ropě silně závislé a potřebují se na výkyv cen připravit, příp. zabezpečit. Cena ropy ovlivňuje cenu ropných produktů (benzínu, ...