Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza poruch olejových transformátorů 

  Knebl, Jan
  Předkládaná diplomová práce se zabývá výkonovými transformátory, olejovými a suchými, jejich vlastnostmi a konstrukcí, a následně poruchami, které se vyskytují u olejových transformátorů. Nejdříve jsou poruchy rozebrány ...
 • Analýza provozu trakční napájecí stanice 

  Lakomý, Marek
  Práce se zabývá analýzou chodu kombinované trakční napájecí stanice. První kapitola nabízí rozbor tuzemských trakčních soustav a detailně popisuje konkrétní stanici. Následující kapitola navazuje na první tak, že získané ...
 • Demonstrační přípravek prvků průmyslové automatizace 

  Dobiáš, Pavel
  První část této práce je věnována seznámení se s inteligentními motorovými ochranami. Na konkrétním modelu, univerzálním motorovém kontroléru UMC100-FBP od firmy ABB s.r.o., jsou vysvětleny funkce a možnosti těchto přístrojů. ...
 • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

  Kutal, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...
 • Elektroinstalace v rodinném domě 

  Tománek, Drahomír
  Náplní této bakalářské práce je shromáždění požadavků pro elektroinstalaci v rodinném domě a následně vytvoření reálného projektu pro rodinný dům. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vypsány ...
 • EMC zkušební laboratoř pro jističe NN 

  Vejtasa, Leoš
  V současné době se elektronika nachází téměř v každém zařízení, které vysílá i přijímá elektromagnetické rušení. Zároveň jsou zvyšovány požadavky na bezpečnost, tedy i jističe musí správně fungovat i v prostorách vystavených ...
 • Návrh řízeného modulového zdroje 6,3kA/5VAC pro oteplovací zkoušky a testy jističů 

  Zolich, Ladislav
  Cílem práce je navrhnout toroidní transformátor o zadaných parametrech. Práce je zaměřena na seznámení se s principem transformátorů, jejich obecným návrhem a hlavně na návrhu zadaného transformátoru. Návrh transformátoru ...
 • Návrh tepelně izolované komory a zajištění její regulace na konstantní teplotu 

  Vejnar, Pavel
  Práce se zabývá návrhem malé teplotní komory s regulací teploty. První část je věnována popisu Peltierových článků, teorii přenosu tepla a způsobu chlazení. Dále práce zkoumá výběr vhodného termoboxu a jeho tepelný odpor ...
 • Návrh Teslova transformátoru pro VN jiskrový zdroj 

  Siuda, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá základním seznámením s Nikolou Teslou a s jeho vynálezem Teslova transformátoru a jeho využití v elektrochemické praxi. Práce je rozdělená do čtyř částí. V úvodní části je stručně shrnut ...
 • Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá konstrukcí soustavy střídavého zdroje 1000 A a zařízení pro přesné měření velkých proudů. Jsou zde teoreticky rozebrány možností klasických řešení, jako jsou proudové transformátory i modernější metody ...
 • Nízkopříkonový internetový server 

  Dohnal, Petr
  Náplní této práce je popis základních mechanismů správy paměti a přístupu k periferiím prostřednictvím sběrnice EBI u mikrokontroléru rodiny ARM9. Dále je řešeno připojení fyzického rozhraní ethernetu, SD/MMC karet k ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Dohnal, Petr
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se využíváním obnovitelných zdrojů energie v České republice se zaměřením na vodní energii. V práci jsou stručně popsány oblasti výroby energií (elektrické a tepelné) z ...
 • Optická diagnostika oblouku 

  Čermák, Jiří
  Cílem bakalářské práce je rozdělení jednotlivých druhů elektrických výbojů, vysvětlení ionizace v plazmatu elektrického oblouku a objasnění energetické bilance uvnitř plazmatu. Elektrický oblouk představuje nežádoucí, těžko ...
 • Optimalizace pohonu zkratovače 

  Michalík, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací pohonu zkratovače ve vysokonapěťovém rozváděči ve spolupráci s firmou ABB s.r.o, pro kterou je tato práce zpracovávána. V první části se zabývá teoretickým rozborem spínacích ...
 • Optimalizace tvaru paralelních proudovodných drah odpojovače 

  Görig, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vyšetřením stávajícího tvaru proudovodné dráhy odpojovače. V té je nerovnoměrně rozložen protékající proud a to způsobuje nadměrné oteplování právě ve více namáhaným částech. Následně je ...
 • Podnikatelský záměr 

  Došek, Ladislav
  Diplomová poráce je zpracována jako podnikatelský záměr, který je zaměřen na vznik společnosti využívající k výrobě elektrické energie obnovitelných zdrojů. Ve své práci se zabývám podrobným srovnáním jednotlivých variant ...
 • Popis zkratovny CVVOZE 

  Brdečko, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a popisem zkratovny CVVOZE. V textu nalezneme popis jednotlivých prvků zkratovny s uvedením jejich parametrů a jejich rozborem z hlediska impedance. Praktickou náplní této práce je ...
 • Přístroj pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru napětí 

  Tománek, Drahomír
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou přístroje pro identifikaci parametrů přístrojového transformátoru. Práce je rozčleněna do sedmi kapitol. První část práce je zaměřena na výrobu přístrojového transformátoru. ...
 • Rychlé přechodné děje v technice vysokého napětí 

  Vala, Martin
  Tato práce se zabývá zkoumáním a popisem rychlých přechodových dějů v technice vysokého napětí. První část práce se zabývá rozdělením rychlých přechodových dějů a popisu vlastností rázové vlny. Další část je zaměřená na ...
 • Snížení zapínacího proudu transformátoru 

  Zoufalý, Marek
  V této diplomové práci je popsána funkce a návrh transformátoru navrženého na feromagnetickém jádře, složeného z transformátorových plechů. Je vysvětlen přechodový děj a zapínacího proud transformátoru. V práci jsou vložené ...