Now showing items 1-20 of 49

 • Analytické procesy marketingu ve stavebnictvi 

  Krupík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickými procesy marketingu ve stavebnictví. Je rozdělena na dvě části. První z nich je teoretická část, která je zaměřena na popis tržního prostředí, cíleného marketingu, marketingového ...
 • Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě 

  Szusciková, Kateřina
  Práce je zaměřena na oblast marketingu, především na marketingový mix, který je zpracován jak v klasické podobě, tak v podobě specifické pro veřejnou správu. Teoretická část práce vymezuje základní oblasti marketingu, ...
 • Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě 

  Vařbuchta, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na marketing, konkrétně na marketingový mix v jeho běžné formě a jeho adaptaci na prostředí veřejné správy v rámci samosprávy. Teoretická část se věnuje základním prvkům marketingu, marketingovému ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Bartoněk, David
  Tato diplomová práce „Formy a zdroje financování bydlení“ je zaměřena na možnosti a zdroje financování bydlení jednotlivce. Popisuje strukturu, rozsah a stav domovního a bytového fondu České republiky a hlavního města ...
 • Hodnota životního cyklu zákazníka 

  Bellová, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou celoživotnej hodnoty zákazníka v stavebnej spoločnosti a všeobecne vo firmách. Teoretická časť je zameraná na význam hodnoty zákazníka pre spoločnosť a na odlišné typy výpočtov ...
 • Koncepce bytové politiky v ČR 

  Paclíková, Aneta
  Tématem této bakalářské práce je Koncepce bytové politiky v ČR. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část se zabývá obecnou charakteristikou bytové politiky, popisuje roli státu a její cíle. Poté je popsána ...
 • Marketing prodeje nemovitosti 

  Hájková, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout, jak lze za použití marketingových metod zlepšit spokojenost zákazníků využívajících služeb realitní kanceláře. Dále zjištění, jak postupovat při úpravě bytu/domu před prodejem ...
 • Marketing prodeje nemovitosti 

  Havránková, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na „Marketing prodeje nemovitosti“ a zabývá se především dostupnosti informací, které jsou poskytovány zákazníkům. Dále novelou zákona o dani z převodu z nemovitostí, kdy nově přechází ...
 • Marketingová koncepce řízení developerských projektů 

  Varšo, Matej
  Diplomová práca analyzuje a podáva ucelený pohľad na marketing a marketingové aktivity developerskej spoločnosti pri už realizovanom developerskom projekte Panorama City v Bratislave. Marketingové atribúty sú neodmysliteľnou ...
 • Marketingove plánování ve stavebním podniku 

  Procházka, Jakub
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro stavební firmu na rok 2012. Teoretická část je věnována popisu stavebního trhu, strategii a marketingové strategii, situační analýze a jejím nástrojům. Jsou zde ...
 • Marketingové aktivity a jejich vliv na firemní rozpočet stavebního podniku 

  Dohnálek, Petr
  Předmětem diplomové práce „Marketingové aktivity a jejich vliv na firemní rozpočet stavebního podniku“ je sledování a popis jednotlivých marketingových aktivit a jejich význam pro celkový firemní rozpočet, následné zhodnocení ...
 • Marketingové aspekty při zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem 

  Deufnerová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Metrostav a.s., která podniká ve stavebnictví v tuzemsku i zahraničí. Na základě vybraných metod jsem provedla – SLEPTE analýzu, Porterův model, Model 4C a SWOT ...
 • Marketingové koncepce rozvoje obce/regionu 

  Burgárová, Zuzana
  V diplomové práci je popsáno obecní zřízení v České republice, systém územního plánování na úrovni obcí, disparity jednotlivých regionů, rozvojové možnosti obcí, tvorba a užití obecního rozpočtu a možnosti obecního rozvoje. ...
 • Marketingové nástroje při krizovém řízení stavebního podniku 

  Dvořáčková, Andrea
  Předmětem bakalářské práce ,,Marketingové nástroje pro krizové řízení stavebního podniku“ je rozbor marketingových nástrojů a koncepcí ve stavebním podniku a následně jejich aplikace v krizovém řízení stavebního podniku.
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kundelius, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingového plánování ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost KALÁB-stavební firma. V diplomové ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Kalina, František
  Diplomová práce s názvem „Marketingové plánování ve stavebním podniku“ se zabývá návrhem marketingového plánu stavební společnosti Mlátek s.r.o. Na základě marketingových analýz určuje současnou situaci podniku, analyzuje ...
 • Marketingové plánování ve veřejné správě 

  Vařbuchta, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na marketing, konkrétně marketingové plánování aplikované do prostředí veřejné správy v rámci územní samosprávy. Teoretická část se věnuje veřejné správě, základním prvkům marketingu a marketingu ...
 • Marketingové posouzení dopadů projektu veřejné správy na rozvoj obce 

  Kaděrka, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vhodný návrh projektu přilehlých ploch cyklostezky za pomocí výzkumu veřejného mínění, analýz mikro a makro prostředí, SLEPT analýzy a SWOT analýzy. Zhodnocení současného stavu a následná ...
 • Marketingové procesy ve stavebnictví 

  Dohnálek, Petr
  Předmětem bakalářské práce „Marketingové procesy ve stavebnictví“ je sledování a popis jednotlivých marketingových komunikačních nástrojů ve vybraném stavebním podniku, následné zhodnocení jejich současného stavu a navržení ...