Now showing items 1-17 of 17

 • Adaptivní optimální regulátory s principy umělé inteligence v prostředí MATLAB - B&R 

  Burlak, Vladimír
  Tato diplomová práce pojednává o adaptivních optimálních regulátorech. Ukazuje principy optimálního řízení, identifikaci metodou nejmenších čtverců a metody identifikace založené na bázi umělých neuronových sítí.
 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence a jejich porovnání s klasickými metodami identifikace 

  Vaňková, Tereza
  Diplomová práce je zaměřená na adaptivní regulátory. V teoretické části je především popsána parametrická identifikace, která patří k nejdůležitější části struktury adaptivního regulátoru. Nejdříve jsou zmíněny klasické ...
 • Adaptivní regulátory s principy umělé inteligence a jejich porovnání s klasickými metodami identifikace. 

  Dokoupil, Jakub
  Práce pojednává o metodice návrhu adaptivního regulátoru opírajícího se o znalost matematického modelu řízené soustavy. Důraz je kladen zejména na problematiku průběžné parametrické identifikace v uzavřené smyčce. Odhadování ...
 • Aplikace lanového robota 

  Bulenínec, Martin
  Práca sa zaoberá úpravami lanového robota na manipulátor. Mechanické úpravy spočívajú najmä v pridaní akčného člena na pohybujúcu sa platformu s možnosťou prenášať objekty. Hlavná časť práce predstavuje návrh a implementáciu ...
 • Komparativní analýza diskrétních regulátorů PID 

  Pála, Matěj
  Bakalářská práce se zaobírá analýzou a komplexním porovnáním různých struktur diskrétních variant PID regulátorů související s testováním na stanovených simulačních a reálných modelech. V první teoretické části jsou popsány ...
 • Laditelný kmitočtový filtr pro laboratorní účely 

  Dokoupil, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním dostupných aktivních univerzálních kmitočtových filtrů a následně návrhu univerzálního kmitočtového filtru 2. řádu. Univerzální filtr bude obsahovat filtry typu dolní propust (DP), ...
 • Matematický model parní turbíny 

  Kroliczek, Filip
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit matematický model parní turbíny na základě naměřených dat a ověřit jeho chování. První část diplomové práce obsahuje rešerši seznamující se základními principy parní turbíny, popisem ...
 • Model pro řízení výšky vodní hladiny 

  Karola, Ladislav
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou řízení výšky vodní hla-diny a navrhnout simulaci tohoto reálného systému. Práce se zabývá matematickým rozborem systému. Teoretické předpoklady jsou potvrzeny simulací ...
 • Model robotického stolního fotbalu 

  Bubeník, Ľubomír
  Táto práca sa zaoberá návrhom osvetlenia a scény pre model stolného robotického futbalu. Pozostáva hlavne z rozboru, aké sú možnosti osvetlenia a výberom najvhodnejšieho. Taktiež sa zaoberá návrhom správneho algoritmu, ...
 • Model robotického stolního fotbalu 

  Korotynskiy, Alexander
  Předmětem této bakalářské práce je vyhodnoceni polohy míčku kamerou Raspberry Pi na hrací ploše robotického stolního fotbalu společnosti B&R a návrh komunikačního protokolu mezi Raspberry Pi a PC. První část práce je ...
 • Model tepelného technologického procesu 

  Krásenský, Jan
  Práce popisuje možnosti měřících karet X20AT2222 a X20AT2402. Je popsán návrh fyzického modelu tepelného tunelu se třemi sekcemi a vlastními topnými tělesy. Detailně je rozebráno technické řešení i struktura modelu a ...
 • A multi-mode cantilever singular point detection using adaptive hypothesis testing 

  Dokoupil, Jakub; Václavek, Pavel (IOP Publishing, 2015-10-05)
  Fundamental analysis of a multi-mode model of the atomic force microscope cantilever shows that at some points; called here singular points, the mode is vanished. Consequently, the order of the input/output behavior is ...
 • Optimální odhad stavu modelu navigačního systému 

  Papež, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá vyšetřováním možnosti použití aritmetiky pracující v pevné řadové čárce u inerciálních navigačních systémů, které využívají navigační rovnice vyjádřené v lokální navigační soustavě. Dva typy ...
 • Polohování objektu ve 3D prostoru pomocí paralelního lanového robota 

  Rajnoha, Andrej
  Na začátku diplomové práce je uvedeno rozdělení robotů vyuţívajících paralelní kinematiku, moţnosti jejich vyuţití a stávající prototypy. Druhá kapitola se zaměřuje na návrh konstrukce a dimenzování elektrických i ...
 • Porovnání pájecích past z pohledu spolehlivosti pájeného spoje 

  Dokoupil, Jakub
  Tato diplomová práce se po teoretické stránce zabývá popisem pájení přetavením pájecí pasty a popisem defektů vzniklých během tohoto procesu. Praktická část práce potom popisuje testování dvou pájecích past s rozdílným ...
 • Robotické zakládání do obráběcího stroje 

  Pála, Matěj
  Diplomová práce se zaobírá problematikou zakládání a přesunu různých obrobků a profilů. V první části je uvedeno rozdělení robotů, popis jejich kinematiky i samotného zakládání. Druhá část práce se zaobírá analýzou a rešerší ...
 • Rozšířená kvadraticky optimální identifikace a filtrace 

  Dokoupil, Jakub
  Souběžné vyhodnocování souboru modelů různých řádů a schopnost sledovat nemodelované změny v parametrech je často žádoucím prvkem v úlohách parametrické estimace. Vhodným nástrojem umožňujícím řešení problému paralelní ...