Now showing items 1-20 of 52

 • Analýza vrstvy nervových vláken na snímcích sítnice s využitím lokálních binárních vzorů 

  Doležal, Petr
  Tato práce popisuje metodu LBP (Localy Binary Pattern) v jejích různých formách jako nástroj pro analýzu vrstvy nervových vláken jakožto snímků s texturou a bez textury. První část práce se zabývá vrstvou nervových vláken ...
 • Automatická kontrola správnosti sestavení výrobku 

  Doležal, Petr
  Tato práce navrhuje softwarový algoritmus pro kontrolu klíčových vlastností výrobku na základě zpracování obrazových dat. Úvodem je popsána motivace, která předcházela jejímu vzniku. Následuje teoretický rozbor použitých ...
 • Časově-frekvenční analýza elektrogramů 

  Doležal, Petr
  Tato práce se zabývá časově-frekvenční analýzou elektrogramů měřených na izolovaných srdcích morčat perfundovaných podle Langendorffa. Časově-frekvenční analýza je založena na algoritmech Matching Pursuit a Wigner-Villovy ...
 • Dopad netradičních technologií zpracování půdy na kvalitu půdy 

  Suchá, Kateřina
  Zemědělská půda je zpracovávána různými způsoby, které mají vliv na její vlastnosti. Rozeznáváme dva typy technologií zpracování půdy. Těmi jsou konvenční (klasické) zpracování půdy, kdy se používá orba a minimalizační, u ...
 • Doplnění protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka 

  Stolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá doplněním protipovodňových opatření v povodí Salašského potoka. Práce úzce navazuje na předešlou bakalářskou práci na téma Protipovodňová ochrana v povodí Salašského potoka. Podrobněji se zabývá ...
 • Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice 

  Suchá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice a sledováním změn fyzikálních a chemických vlastností půdy v průběhu let. V teoretické části jsou popsány vybrané fyzikální, chemické ...
 • Holásecká jezera 

  Šubrt, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na lokalitu Holáseckých jezer v jižní části Brna. Studie podává komplexní vyhodnocení současného stavu Holáseckých jezer a podrobně se zaměřuje na revitalizaci území, včetně technických a přírodě ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Galuška, Martin
  Práce se zabývá posouzením možnosti návrhu malé vodní nádrže na vytipovaném území obce Bezměrov. Součástí práce je pojednání o typech a funkcích malých vodních nádrží a jejich vodohospodářském řešení. Je vyhodnocen geologický ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Prokop, Pavel
  Tato bakalářská práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která se zabývá popisem problematiky návrhu malých vodních nádrží. Druhá část se věnuje zjednodušenému návrhu malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Šejnoha, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným návrhem malé vodní nádrže na vytipovaném místě u obce Kadov. Slouží ke zlepšení hospodářské krajiny, chovu ryb a rekreaci. Součástí práce je pojednání o typu a funkci malé vodní ...
 • Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS 

  Feltl, Jakub
  Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Busta, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. V první části práce jsou zpracována teoretická východiska k danému tématu finančního pánování. Ve druhé části je provedena analýza společnosti a jejího okolí. ...
 • Návrh protierozních a vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Šebrle, Jiří
  Cílem práce bylo vyhodnocení erozních smyvů a kulminačních průtoků na určeném území v obci Třebařov. Erozní smyv byl určen metodou USLE, kulminační průtok byl vypočten pomocí CN křivek v programu DesQ. Na základě těchto ...
 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Skalická, Kristýna
  Práce se teoreticky i prakticky zabývá vodní erozí. V teorii jsou popsány její typy, důsledky, hodnocení a způsoby, jakými jí lze předejít nebo ji alespoň snížit. Ve druhé části je proveden výpočet a posouzení vodní eroze ...
 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Prchlíková, Simona
  Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu. Výpočtem v programu ArcGis byl stanoven průměrný roční erozní smyv. Posouzení bylo vyjádřeno ...
 • Návrh protipovodňových opatření v katastru obce Vedrovice 

  Janikovič, David
  Diplomová práce má za úkol stanovit míru erozního ohrožení v řešené lokalitě pomocí programu ArcGIS a na základě vyhodnocení navrhnout protipovodňová opatření. Práce obsahuje popis a fotodokumentaci řešené lokality, obecné ...
 • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Popovice 

  Pitka, Roman
  Diplomová práce má za cíl návrh víceúčelové nádrže v povodí Žlebovského potoka na katastrálním území Vysoké Popovice. Hlavním účelem této nádrže bude zlepšení odtokových poměrů v povodí tohoto potoka a revitalizace krajiny. ...
 • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov 

  Hejl, Petr
  Předmětem diplomové práce je vypracování zjednodušené dokumentace víceúčelové nádrže v k.ú. Třebařov. Diplomová práce se skládá z části textové, grafické a hydrotechnických výpočtů.
 • Návrh vodohospodářských opatření v katastrálním území 

  Prokop, Pavel
  Tato diplomová práce se dělí na dvě hlavní části. První částí je rešerše, která popisuje problematiku návrhu vodohospodářských opatření v rámci pozemkových úprav. Druhá část se věnuje návrhu vodohospodářských opatření v ...
 • Návrh vodohospodářských opatření v malém povodí 

  Hrnčíř, Rudolf
  Diplomová práce je zaměřena na návrhy vodohospodářských opatření, které slouží k zachycení a odvedení přívalových vod, jenž ohrožují intravilán obce Starovice. V diplomové práci je posouzena míra erozního smyvu půdy na ...