Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza alkylderivátů rtuti v biotických matricích. 

  Tuhovčáková, Lenka
  Pro stanovení alkyderivátů rtuti bude využita zejména plynová chromatografie. Součástí diplomové práce bude vypracování metody pro jejich stanovení, kvantifikaci, vypracování standardního operačního postupu a také validace ...
 • Bioindikátory - jejich role při hodnocení stavu životního prostředí 

  Winklerová, Lucie
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím rostlinných a živočišných bioindikátorů při hodnocení stavu životního prostředí. Bioindikátory jsou v práci rozděleny podle ekosystému, pro který jsou používány, na bioindikátory ...
 • Chrom a jeho specie ve složkách životního prostředí, zejména v akvatickém ekosystému 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce teoretického charakteru je zaměřena na osud chromu v životním prostředí. Jsou zde shrnuty základní poznatky o vlastnostech chromu a jeho sloučenin, o zdrojích, vstupech, výskytu a přeměnách nejvýznamnějších ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Bušinová, Markéta
  Předložená bakalářská práce je rešeršního charakteru na téma Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí. Zabývá se především dopady anorganických a organických sloučenin cínu na složky životní prostředí. Shrnuje dostupné ...
 • Environmentální dopad produktů hoření 

  Ročňáková, Ivana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem produktů hoření a jejich vlivem na životní prostředí a organismus člověka. Je zde vysvětlena podstata hoření a podmínky, za kterých hoření vzniká. Při tomto ději je vyvinuto ...
 • Hodnocení ekotoxicity chemických látek s využitím řasových testů 

  Osinová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití řasových testů při hodnocení ekotoxicity chemických látek. První část práce se podrobně zabývá studiem řas a metodikou řasového testu. Druhá část posuzuje vhodnost využití různých ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Kontaminace vybraných částí města Brna těžkými kovy 

  Debnárová, Andrea
  Tato diplomová práce je zaměřena na míru kontaminace půdy těžkými kovy na území města Brna. Odběry vzorků byly prováděny ve třech etapách, od října 2009 do března 2010 a to tak, aby reprezentovaly různá roční období a byl ...
 • Kontaminace vybraných lokalit Ostravy těžkými kovy 

  Mihočová, Silvie
  Diplomová práce se zaměřuje na posouzení kontaminace nezemědělských půd vybraných lokalit města Ostravy rizikovými kovy. Výběr lokalit byl vztažen na stacionární zdroj znečištění REZZO 1. Celkem bylo odebráno 36 vzorků z12 ...
 • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

  Ročňáková, Ivana
  Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...
 • Posouzení ekotoxicity vybraných syntetických vonných látek 

  Lapčíková, Alena
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení a posouzení ekotoxicity syntetických vonných látek s využitím testů ekotoxicity. Testovány byly čtyři syntetické vonné látky – galaxolid, tonalid, musk keton a musk xylen. Pro ...
 • Posouzení kontaminace okolí skládky Pozďátky 

  Sedláček, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci lokality a na zhodnocení znečištění vody blízko skládky nebezpečných odpadů Pozďátky. V práci je zhodnocen výskyt vybraných kontaminantů. Odběry vzorků byly prováděny na ...
 • Posouzení vhodnosti řasových testů pro hodnocení ekotoxicity 

  Štěpánková, Iva
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení metodiky řasových testů a posouzení jejich vhodnosti pro ekotoxikologickou analýzu vybraných chemických látek. Pomocí počítání řas a jejich spektrofotometrie se posuzoval vliv dichromanu ...
 • Problematika alkylderivátů rtuti v biotických matricích 

  Zajícová, Markéta
  Alkylderiváty rtuti, zejména pak methylrtuť, představují závažné nebezpečí pro životní prostředí i lidskou populaci. Methylrtuť se vyznačuje vysokou toxicitou a schopností bioakumulace a biomagnifikace ve tkáních vodních ...
 • Problematika huminových látek jako prekurzorů trihalogenmethanů 

  Jelínková, Zuzana
  Bakalářská práce pojednává o vlastnostech huminových látek, jejich vzniku, struktuře a výskytu ve vodním prostředí. Uvádí metody vhodné ke stanovení huminových látek a procesy používané k jejich odstranění z vody. Práce ...
 • Problematika interakcí testovaných látek v ekotoxikologii. 

  Pavlíčková, Ivana
  Bakalářská práce shrnuje současné poznatky problematiky interakcí testovaných látek a stanovení ekotoxicity. Práce se zabývá zhodnocením ekotoxicity látek a binárních směsí, toxických kovů nebo biologicky aktivních látek. ...
 • Problematika sorpcí fenolů z odpadních vod 

  Židek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o problematice fenolů v odpadních vodách. V teoretické části je uvedena základní charakteristika fenolu, jeho účinky a výskyt. Dále jsou v práci rozebírány metody odstraňování fenolu z odpadních ...
 • Stanovení anorganických látek přítomných v kalech z čistíren odpadních vod 

  Rachůnková, Hana
  V kalech odebraných z čistírny odpadních vod Modřice bude provedeno v souladu s platnou legislativou stanovení anorganických látek přítomných v čistírnách odpadních vod (rizikové prvky). Na základě získaných výsledků bude ...
 • Stanovení těžkých kovů v odpadních energetických materiálech s využitím sekvenční extrakce 

  Kořínková, Alena
  Tato diplomová práce pojednává o stanovení vybraných kovů v energetických odpadech, jako je úletový popílek, škvára, struska, ložový popel, produkt odsíření apod., které pocházejí ze čtyř moravských tepláren. Extrakce kovů ...
 • Systém jakosti a možnosti jeho aplikace v oblasti ochrany obyvatelstva 

  Kulíšek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování příručky jakosti dle norem ISO 9000 a 14000. Je vytvořena pro konkrétní pracoviště ochrany obyvatelstva, ale zároveň tak, aby se dala použít na jakoukoliv výjezdovou jednotku ...