Now showing items 1-20 of 45

 • Analýza působení spínacího systému jističe nn na tepelnou spoušť 

  Liščák, Jiří
  Cílem práce je provedení měření a simulací na výkonovém jističi nízkého napětí a analyzovat vliv spínacích cyklů na oteplení tepelné spouště. Simulace jsou provedeny v programu ANSYS a SolidWorks Flow Simulation. Součástí ...
 • Chování proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů 

  Horký, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá chováním proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů. V první, teoretické, části práce jsou popsány základní charakteristiky a vlastnosti elektrických přístrojů. Pozornost ...
 • Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování ...
 • Diagnostika vibrací elektromagnetického původu v asynchronním motoru 

  Koníček, Pavel
  Cílem diplomové práce je seznámení s postupy diagnostiky vibrací v elektrických strojích. Popsání jednotlivých zdrojů vibrací nacházejících se uvnitř a vně elektrického stroje. Popis zdrojů vibrací se pak přednostně věnuje ...
 • Diagnostika vibrací mechanického původu v asynchronním motoru 

  Dostál, Martin
  Každý stroj, pokud má spolehlivě sloužit po celou dobu plánované životnosti, je potřeba udržovat a kontrolovat, aby se předešlo poruchám. U nákladných strojů a zařízení, jichž se týká vibrační diagnostika, představuje doba ...
 • Diagnostika vypínači VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Práca je zameraná na problematiku výkonových vysokonapäťových vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne je v práci vykonaná diagnostika VN vypínača VD4 a VVN ...
 • Diagnostika vypínačů VN a VVN 

  Kapalla, Alexej
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku VN a VVN vypínačov a ich diagnostiku. V práci je uvedená história VN vypínačov a ich základné delenie. Následne sú v práci uvedené príslušné normy a je vykonaná diagnostika ...
 • Dimenzování proudovodné dráhy elektrických přístrojů 

  Šic, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku navrhování elektrických spínacích přístrojů, a to především na dimenzování proudovodné dráhy dle účinků elektrodynamických sil. V úvodní kapitole jsou analyzovány požadavky ...
 • Influence of Plasma-Activated Water on Physical and Physical–Chemical Soil Properties 

  Šimečková, Jana; Krčma, František; Klofáč, Daniel; Dostál, Lukáš; Kozáková, Zdenka (MDPI, 2020-08-22)
  Recently, the bactericidal and fungicidal effects of plasma-activated water (PAW) have been confirmed for its application in agriculture. Although the PAW application is beneficial in plant growth, no information is available ...
 • Kaskádový dům 

  Dostál, Lukáš
  Projekt kaskádového bytového domu. Jedná se o čtyř podlažní nadzemní objekt. V prvním nadzemním podlaží se nachází garáže, úložné prostory a technické vybavení domu. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro bydlení, ...
 • Matematický model proudového chrániče citlivého na pulzující stejnosměrné proudy 

  Kaser, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou proudového chrániče a jeho možného vyřazení z provozu kvůli stejnosměrným složkám. Budou zde podrobně popsány magnetické jevy, které se dějí uvnitř přístroje. Následně se vytvoří matematický ...
 • Měření elektrických a neelektrických veličin na motorových pohonech spínacích přístrojů 

  Pěček, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá měřením elektrických a neelektrických veličin na motorovém pohonu MP-BD-X230. Úvodem je rozebrán přehled používaných pohonů u spínacích přístrojů a popsán jistič BD250. Dále je objasněno použití, ...
 • Měřicí transformátor proudu 2500/1 A pro soustavy s nejvyšším napětím 0,72 kV 

  Vykoukal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, analýzou, návrhem, výrobou a testováním přístrojového transformátoru proudu. Jedná se o měřicí transformátor proudu v jednozávitovém provedení s převodem 2500/1 A. Práce zahrnuje ...
 • Mikroskop a možnosti jeho využití v technické praxi 

  Kopecký, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou využití světelného mikroskopu v technické praxi a jeho využitím při automatizování diagnostické metody zaměřené na elektrické stroje s kluzným kontaktem. Tato metoda se nazývá metoda ...
 • Možnosti řízení jasu světelných zdrojů 

  Dostál, Lukáš
  Práce se zabývá řízením jasu světelných zdrojů. V první části jsou vymezeny základní pojmy a vysvětleny vzájemné vztahy mezi jednotlivými veličinami světelné techniky. Dále je v práci popsána funkčnost, jednotlivé světelné ...
 • Návrh a zkoušení rozváděčů nn 

  Kovář, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku oteplení rozváděčů. První část práce se zabývá zpracováním norem týkajících se daného tématu, srovnáním používaných programů pro návrh rozváděčů v praxi a seznámením s pracovním ...
 • Návrh řízeného modulového zdroje 6,3kA/5VAC pro oteplovací zkoušky a testy jističů 

  Zolich, Ladislav
  Cílem práce je navrhnout toroidní transformátor o zadaných parametrech. Práce je zaměřena na seznámení se s principem transformátorů, jejich obecným návrhem a hlavně na návrhu zadaného transformátoru. Návrh transformátoru ...
 • Návrh strategie firmy KOSYKA s.r.o. 

  Dostál, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem nové strategie firmy Kosyka, s.r.o.. Teoretická část specifikuje možnosti volby strategie a její druhy. Praktická část práce analyzuje současný stav firmy a z ní vyplývající návrh nové strategie.
 • Návrh vyvedení výkony z fotovoltaického zdroje 

  Rozmarín, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku fotovoltaických elektráren z hlediska vyvedení výkonu elektrické energie části transformační stanice 22/0,4kV. V první části je jednoduše popsán software, který je možné při ...
 • Nízkovýkonový přístrojový transformátor proudu 

  Zolich, Ladislav
  Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku přístrojových transformátorů proudů, proudových senzorů a nízkovýkonových přístrojových transformátorů proudů. Jsou porovnávány výhody a nevýhody jednotlivých přístrojů. Dále ...