Now showing items 1-20 of 39

 • Analýza působení spínacího systému jističe nn na tepelnou spoušť 

  Liščák, Jiří
  Cílem práce je provedení měření a simulací na výkonovém jističi nízkého napětí a analyzovat vliv spínacích cyklů na oteplení tepelné spouště. Simulace jsou provedeny v programu ANSYS a SolidWorks Flow Simulation. Součástí ...
 • Chování proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů 

  Horký, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá chováním proudového chrániče při vypínání nesinusových reziduálních proudů. V první, teoretické, části práce jsou popsány základní charakteristiky a vlastnosti elektrických přístrojů. Pozornost ...
 • Diagnostika plazmatu vypínacího pochodu za pomoci dvou vysokorychlostních kamer 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje vznik a vlastnosti elektrického oblouku. Jsou zde uvedeny některé elektrické přístroje a principy, které se používají k uhašení oblouku. Hlavní část se věnuje návrhu, konstrukci a testování ...
 • Diagnostika vibrací elektromagnetického původu v asynchronním motoru 

  Koníček, Pavel
  Cílem diplomové práce je seznámení s postupy diagnostiky vibrací v elektrických strojích. Popsání jednotlivých zdrojů vibrací nacházejících se uvnitř a vně elektrického stroje. Popis zdrojů vibrací se pak přednostně věnuje ...
 • Diagnostika vibrací mechanického původu v asynchronním motoru 

  Dostál, Martin
  Každý stroj, pokud má spolehlivě sloužit po celou dobu plánované životnosti, je potřeba udržovat a kontrolovat, aby se předešlo poruchám. U nákladných strojů a zařízení, jichž se týká vibrační diagnostika, představuje doba ...
 • Dimenzování proudovodné dráhy elektrických přístrojů 

  Šic, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku navrhování elektrických spínacích přístrojů, a to především na dimenzování proudovodné dráhy dle účinků elektrodynamických sil. V úvodní kapitole jsou analyzovány požadavky ...
 • Kaskádový dům 

  Dostál, Lukáš
  Projekt kaskádového bytového domu. Jedná se o čtyř podlažní nadzemní objekt. V prvním nadzemním podlaží se nachází garáže, úložné prostory a technické vybavení domu. Druhé až čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro bydlení, ...
 • Měření elektrických a neelektrických veličin na motorových pohonech spínacích přístrojů 

  Pěček, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá měřením elektrických a neelektrických veličin na motorovém pohonu MP-BD-X230. Úvodem je rozebrán přehled používaných pohonů u spínacích přístrojů a popsán jistič BD250. Dále je objasněno použití, ...
 • Měřicí transformátor proudu 2500/1 A pro soustavy s nejvyšším napětím 0,72 kV 

  Vykoukal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, analýzou, návrhem, výrobou a testováním přístrojového transformátoru proudu. Jedná se o měřicí transformátor proudu v jednozávitovém provedení s převodem 2500/1 A. Práce zahrnuje ...
 • Mikroskop a možnosti jeho využití v technické praxi 

  Kopecký, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou využití světelného mikroskopu v technické praxi a jeho využitím při automatizování diagnostické metody zaměřené na elektrické stroje s kluzným kontaktem. Tato metoda se nazývá metoda ...
 • Možnosti řízení jasu světelných zdrojů 

  Dostál, Lukáš
  Práce se zabývá řízením jasu světelných zdrojů. V první části jsou vymezeny základní pojmy a vysvětleny vzájemné vztahy mezi jednotlivými veličinami světelné techniky. Dále je v práci popsána funkčnost, jednotlivé světelné ...
 • Návrh a zkoušení rozváděčů nn 

  Kovář, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku oteplení rozváděčů. První část práce se zabývá zpracováním norem týkajících se daného tématu, srovnáním používaných programů pro návrh rozváděčů v praxi a seznámením s pracovním ...
 • Návrh řízeného modulového zdroje 6,3kA/5VAC pro oteplovací zkoušky a testy jističů 

  Zolich, Ladislav
  Cílem práce je navrhnout toroidní transformátor o zadaných parametrech. Práce je zaměřena na seznámení se s principem transformátorů, jejich obecným návrhem a hlavně na návrhu zadaného transformátoru. Návrh transformátoru ...
 • Návrh strategie firmy KOSYKA s.r.o. 

  Dostál, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem nové strategie firmy Kosyka, s.r.o.. Teoretická část specifikuje možnosti volby strategie a její druhy. Praktická část práce analyzuje současný stav firmy a z ní vyplývající návrh nové strategie.
 • Návrh vyvedení výkony z fotovoltaického zdroje 

  Rozmarín, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku fotovoltaických elektráren z hlediska vyvedení výkonu elektrické energie části transformační stanice 22/0,4kV. V první části je jednoduše popsán software, který je možné při ...
 • Nízkovýkonový přístrojový transformátor proudu 

  Zolich, Ladislav
  Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku přístrojových transformátorů proudů, proudových senzorů a nízkovýkonových přístrojových transformátorů proudů. Jsou porovnávány výhody a nevýhody jednotlivých přístrojů. Dále ...
 • Optimalizace chladicího systému asynchronního stroje 

  Halfar, Ivo
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku optimalizace chlazení v elektrických strojích. V této práci je zahrnut úvod do teorie matematické optimalizace a stručné seznámení s optimalizačními úlohami. Dále tato práce ...
 • Ovlivnění funkce tepelné spouště výkonového jističe pro různé přípojné systémy 

  Lednický, Ján
  Správna funkcia istenia elektrických zariadení je jednou z najdôležitejších faktorov na ochranu samotného zariadenia, osôb a zvierat, ktoré by mohli utrpieť aj úraz elektrickým prúdom. Keďže ističe s nadprúdovou tepelnou ...
 • Ponižování jmenovité hodnoty proudu spínacího přístroje nízkého napětí s tepelnou vypínací spouští 

  Dobrovolný, Jakub
  Elektrická zařízení se jistí z důvodu ochrany před úrazem živých bytostí elektrickým proudem a proti poškození či zničení zařízení působením elektrického proudu. Jedním ze zařízení zajišťujících jištění je jistič. Tato ...
 • Problematika spínání moderních světelných zdrojů LED 

  Dobrovolný, Jakub
  Jištění elektrických zařízení se provádí k zabránění úrazům elektrickým proudem, ochraně zařízení a zabránění škodám vzniklým v důsledku poruch elektroinstalace. Pro malé poruchové proudy nemusí stávající ochrany vždy ...