Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza ceny stavebního objektu při změně účelu užívání 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této bakalářské práce je analýza ceny stavebního objektu rodinného domu při změně účelu užívání na administrativní budovu. Práce se skládá z části teoretické, kde je objasněna problematika cen, rozpočtů a definování ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Krejčířová, Karolina
  Cílem bakalářské práce je analýza spokojenosti zákazníků s kontaktním centrem společnosti XY a návrhy směřující nejen ke zvýšení úrovně zákaznické spokojenosti, ale také ke zlepšení metod zjišťujících tuto skutečnost.
 • Možnosti regenerace brownfield 

  Dostálová, Markéta
  Předmětem této diplomové práce je analýza možností regenerace brownfield a hledání nejvýhodnější varianty pro realizaci regenerace. Diplomová práce se skládá z teoretické části, kde je objasněna problematika brownfieldů ...
 • Návrh na zefektivnění náboru absolventů VŠ v podniku 

  Fišerová, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu získávání pracovníků - absolventů vysokých škol a porovnáním jejich požadavků se skutečným stavem ve společnosti Motorola. Pomocí dotazníkového šetření identifikuje ...
 • Návrh využití moderních marketingových nástrojů v podniku 

  Dostálová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu zaměřeného na zákazníka a srovnává ji s novými marketingovými poznatky. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení případných ...
 • Optimalizace operačních nákladů obráběcího procesu 

  Dostálová, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá operačními výrobními náklady v procesu obrábění a jejich následnou optimalizací. V prvé části jsou specifikovány jednotlivé nákladové položky, které vstupují do procesu obrábění. Tyto položky ...
 • Spokojenost zákazníků jako prostředek dosahování konkurenční výhody 

  Kočí, Dagmar
  Tato bakalářská práce se zabývá momentální situací ve firmě. Zkoumá marketingovou situaci firmy a analyzuje současný způsob zjišťování spokojenosti zákazníků a přínosů takto získaných výsledků k řízení vybrané společnosti. ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Dostálová, Markéta
  V této bakalářské práci vypracované na téma „Technologie obrábění vnějších závitů“ je uvedeno základní rozdělení jednotlivých druhů závitů a jejich označení. Dále jsou popsány jednotlivé druhy výroby vnějších závitů třískovým ...