Now showing items 1-20 of 24

 • Akcelerace algoritmů komprese dat s využitím GPU 

  Cacek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi akcelerace kompresního algoritmu na grafické kartě. Konkrétním zkoumaným algoritmem je kompresní algoritmus JPEG, který se používá pro kompresi obrazových dat. V textu jsou nejprve ...
 • Akcelerace Burrows-Wheelerovy transformace s využitím GPU 

  Zahradníček, Tomáš
  Tato práce se zabývá Burrows-Wheelerovou transformací (BWT) a možnostmi akcelerace této transformace na grafickém procesoru (GPU). Jsou představeny metody komprese založené na BWT. Pro práci s GPU jsou představeny softwarové ...
 • Akcelerace kódování videa do formátu H.264 s využitím CUDA 

  Duong, Cuong Tuan
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit funkční enkodér formátu H.264 akcelerovaného CUDA platformou. H.264 je aktuálně jeden z nejpopulárnějších standardů pro kompresi digitálního videa, jelikož je ale výpočetně náročný, ...
 • Generátor funkcí pomocí D/A převodníku FITkitu 

  Bartoš, Pavel
  Tato práce se zabývá generováním a detekcí funkcí obdélníkového, sinusového, trojúhelníkového a pilovitého tvaru pomocí D/A převodníku FITkitu. Náplní je také popis komunikačního protokolu PS/2 klávesnice a popis ovládání ...
 • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

  Kontra, Matúš
  Vlnková transformace náleží k moderním metodám užívaným při kompresi dat a její aplikace umožňuje pracovat s obrazovými datami tak, aby byli dosaženy co nejlepší výsledky. Tahle práce se zaměřuje na teroretické základy ...
 • Kompresní metody založené na kontextovém modelování 

  Kozák, Filip
  Cílem této práce je popsat kontextové kompresní metody a jejich aplikaci na multimediální data. Je zde popsán princip aritmetického kódování a metody prediction by partial matching včetně tvorby pravděpodobnostního modelu. ...
 • Kompresní metody založené na kontextovém modelování 

  Gach, Tomáš
  Cílem této práce je popsat základní vlastnosti kontextových kompresních metod. Proces modelování je uveden společně s principem aritmetického kódování. Postupně jsou představeny metody PPM, CTW a PAQ a je nastíněna možná ...
 • Kompresní metody založené na kontextovém modelování 

  Krupička, Matúš
  Náplní téhle bakalářské práce je analýza kontextových kompresních metod, jejich vlastností a možností využití. Práce se zaměřuje a podává detailní přehled statistické metody PPM (metoda predikce částečné shody). Je popsán ...
 • Měření výkonnosti grafického akcelerátoru 

  Vanek, Juraj
  Námetom mojej práce je meranie výkonnosti grafického akcelerátoru pri zobrazovaní 3D scén. Zameriava sa na otestovanie výkonu akcelerátoru z každého uhla pohľadu pri výkonovo kritických operáciách v 3D grafike. Pojednáva ...
 • Návrh a implementace kodéru a dekodéru Iwadariho kódu 

  Křivánek, Jan
  Náplní předkládané práce je návrh, implementace a následné otestování obvodů realizujících kodér a dekodér Iwadariho kódu obecné zabezpečující schopnosti. Návrh vychází z nastíněné teorie protichybových kódových systémů a ...
 • Návrh a realizace monitoru AX.25 

  Demín, Martin
  Práca popisuje dizajn a implementáciu monitoru AX.25, ktorý dokáže demodulovať a dekódovať AFSK 1200/2200 modulované AX.25 rámce. Výstup je poskytovaný na USB/UART port FITkitu a na LCD. Demodulátor používa FIR filtre ...
 • Návrh výpočetních struktur v celulárních automatech 

  Luža, Jindřich
  za pomocí celulárních automatů. Práce popisuje principy fungování celulárních automatů a zabývá se jejich způsoby jejich využítí pro stanovený cíl. Na 1D a 2D rozměrných celulárních automatech vybraných typů jsou ukázány ...
 • Nové aplikace mravenčích algoritmů 

  Korgo, Jakub
  Mravenčí algoritmy byly použity na rozličné kombinatorické optimalizační úlohy. Jedna z těchto úloh, která však mravenčími algoritmy řešena nebyla, je návrh přechodových pravidel pro celulární automaty (CA). Což je i úloha, ...
 • Nové techniky návrhu celulárních automatů 

  Baláž, Martin
  Cílem této diplomové práce je uvést novou techniku návrhu celulárních automatů, která poskytne lepší možnosti implementace a řešení zadaných problémů v prostředí neuniformních automatů. V rámci této práce byly položeny ...
 • Optimalizace návrhu celulárních automatů 

  Jílek, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na evoluční návrh celulárních automatů a jeho optimalizaci. Nejprve jsou popsány evoluční algoritmy, celulární automaty, a poté je rozebrán jeden z možných nových postupů pro reprezentaci ...
 • Optimalizace pomocí mravenčích algoritmů 

  Válek, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá různými aplikacemi optimalizací mravenčí kolonií. Zejména algoritmus ant colony system bude použit pro optimalizaci problému obchodního cestujícího a návrh pravidel pro vývoj celulárních ...
 • Samočinný test ALU za provozu 

  Bednář, Jaroslav
  Práce se zabývá různými poruchami, které mohou nastat při výrobě a provozu ALU. Nastiňuje vícero dělení poruch a jejich modely. Jsou rozebrány přístupy k zajištění bezpečnosti systému zejména po hardwarové stránce. Následuje ...
 • Sebemodifikující se celulární automaty 

  Szabo, Peter
  Tato práce se zabývá celulárními automaty s konceptem sebe-modifikace a jich porovnáním s konvenčními celulárními automaty. Pro tento účel jsme vytvořili simulátor, který také umožňuje samostatně definovat logiky umělé ...
 • Síťová architektura a propojování vestavěných systémů 

  Trchalík, Roman
  Tato práce se věnuje architektuře vestavěných systémů. Shrnuje současný stav přijatých standardů z rodiny IEEE 1451, které se zabývají vytvářením prostředí pro senzory a jejich zapojení do různých komunikačních sítí. Tyto ...
 • Techniky reprezentace pro evoluční návrh celulárních automatů 

  Kovács, Martin
  Tato práce je zaměřena na experimentální testování různých reprezentací přechodové funkce celulárního automatu. V práci je prezentována výpočetní platforma celulárního automatu. Celulární automat má mnoho potenciálních ...