Now showing items 1-2 of 2

  • Lisování matic do plechových polotovarů 

    Drápal, Michal
    Bakalářská práce obsahuje teoretický úvod do problematiky lisování matic, seznámení se s použitými stroji a následné testování a vyhodnocování výsledků. Zalisování je testováno na namáhání krutem a také tahem. V praktické ...
  • Snížování energetické náročnosti obytného objektu 

    Drápal, Michal
    Diplomová práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty rodinného domu, možnými způsoby snižování této tepelné ztráty a důsledky nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kon-denzační kotel nebo tepelné čerpadlo. V rešeršní ...