Now showing items 1-20 of 62

 • Analysis of Approaches for Modeling the Low Frequency Emission of LED Lamps 

  Collin, Adam; Djokic, Sasa; Drápela, Jiří; Guo, Zekun; Langella, Roberto; Testa, Alfredo; Watson, Neville R. (MDPI, 2020-03-31)
  Light emitting diode (LED) lamps are now an established lighting technology, which is becoming prevalent in all load sectors. However, LED lamps are non-linear electrical loads, and their impact on distribution system ...
 • Aplikace LED pro signalizační a osvětlovací účely v dopravě 

  Mikula, Vladimír
  Tématem Diplomové práce je porovnání dosavadních zdrojů světla s LED diodami, jejich vlastnostmi. Práce se zabývá využitím LED diod v automobilové dopravě, v železničních aplikacích a všeobecnými informacemi o principech ...
 • Autonomní poruchový záznamník navržený pro distribuční trafostanice 

  Gaborčík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá realizací poruchového záznamníku navrženého pro distribuční trafostanice. V teoretické části je zpracována rešerše týkající se provozu distribučních trafostanica analytických metod, na základě ...
 • Chráněná kompenzace a kompenzační filtry 

  Urant, Tomáš
  Cílem této práce je čtenáře seznámit s teoretickým a praktickým návrhem filtračně-kompenzačního zařízení. V teoretické části je popsána problematika kompenzace jalového výkonu a filtrace vyšších harmonických složek. Jsou ...
 • Diagnostika vinutí rázovou vlnou 

  Vojtěch, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dané diagnostické metody a její použitelnosti pro detekci poruch elektrických strojů a přístrojů v různých fázích jejich života. A dále realizace fyzikálního modelu s rázovým generátorem ...
 • Dynamická kompenzace 

  Horenský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou kompenzace jalového výkonu, konkrétně vytvořením demonstračního modelu statického var kompenzátoru (SVC). Hlavní podstatou práce je aplikovat vhodným způsobem toto zařízení pro ...
 • Energetické štítky elektrických spotřebičů 

  Diblík, Jan
  Ve své bakalářské práci jsem se zabýval energetickými štítky elektrických spotřebičů. Postupoval a řídil jsem se Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v rámci přípravy ČR na vstup do EU zavádí v souladu s ...
 • Fotometrie a spektroradiometrie zapouzdřených LED čipů 

  Vysoudil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním světelných a technických parametrů výkonových LED čipů klíčových pro jejich aplikaci do osvětlovacích soustav. Cílem práce je vytvoření laboratorního modelu pro měření kvalitativních ...
 • Hybrid Photovoltaic Systems with Accumulation—Support for Electric Vehicle Charging 

  Mastný, Petr; Morávek, Jan; Vojtek, Martin; Drápela, Jiří (MDPI AG, 2017-06-22)
  The paper presents the concept of a hybrid power system with additional energy storage to support electric vehicles (EVs) charging stations. The aim is to verify the possibilities of mutual cooperation of individual elements ...
 • Index kvality napětí pro indikativní hodnocení kvality napětí v distribuční síti 

  Hausner, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové metody pro hodnocení kvality napětí pomocí indexu kvality napětí. Tento index by měl určit celkovou kvalitu napětí v síti a porovnat kvalitu napětí v jednotlivých místech. V práci ...
 • Klasifikace LED z hlediska citlivosti na kolísání napájecího napětí 

  Štefek, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem a časovou optimalizací metody určené pro stanovení klasifikace světelných zdrojů LED vzhledem k jejich odolnosti vůči kolísání napájecího napětí. Zatřídění světelných zdrojů v klasifikační ...
 • Kompenzace účiníku a posouzení zpětných vlivů indučního ohřevu 

  Vývoda, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem hrazeného kompenzačního zařízení pro zlepšení účiníku odběru středofrekvenčního indukčního ohřevu a posouzení vlivu kompenzace, v harmonicky zkresleném prostředí, z pohledu distribuční ...
 • Kontejnerové NN/VN rozvodny 

  Marcol, Michal
  Již podle názvu práce je zřejmé, že v této práci se budu zabývat návrhem kontejnerového NN/VN rozvaděče pomocí komponentů od firmy ABB. Tato práce bude po celkovém zhotovení také využívána firmou ABB pro zjednodušení při ...
 • Kvalita napětí v DC sítích 

  Faktor, Richard
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou kvality napätia v jednosmerných sieťach. Elektrická energia je tovar, a preto musí mať nielen svoje kvantitatívne, ale aj kvalitatívne parametre, ktoré charakterizuje kvalita ...
 • Metodika návrhu svodičů přepětí VN pro vzduchem izolované rozváděče 

  Němec, Ondřej
  Cílem práce je seznámit čtenáře s návrhem omezovačů přepětí ve čtyřech různých kategoriích. V první části práce je popsána teorie přepětí, omezovačů přepětí a jejich testování. Druhá část práce je zaměřena na návrh omezovačů ...
 • Měření a analýza středofrekvenčního rušení v distribučních sítích 

  Doseděl, Tomáš
  Práce se zabývá rušivými napětími ve středofrekvenční oblasti šířených v distribučních sítích. V teoretické části je rozebrán vznik a vliv těchto rušení a současné metody jejich měření. V rámci praktické části bylo vyvinuto ...
 • Měření elektrických veličin v distribučních sítích 22 kV a 0,4 kV s disperzními zdroji 

  Kolacia, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním sítí VN a NN s přítomnou distribuovanou výrobou. Monitorováním je myšleno měření napětí a výkonových toků s následným přeposíláním příslušných dat do řídicího systému. První ...
 • Měření oteplení světelných zdrojů 

  Ďurček, Milan
  Cieľom tejto práce je informovať čitateľa o tepelnom namáhaní jednotlivých častí svetelných zdrojov. Prácu by som rozdelil na dva celky a to teoretickú a praktickú. V teoretickej časti sa zameriavam na konštrukciu, povrchovú ...
 • Model 3f kompenzace pro laboratorní výuku 

  Plucnara, Roman
  Teoretická část práce popisuje problematiku kompenzace účiníku. V práci jsou popsány metody i jednotlivá provedení kompenzačních jednotek, od rotačních kompenzátorů, až po dnes používané hrazené kompenzační sekce a aktivní ...
 • Model mikro sítě s akumulací 

  Halás, Andrej
  Práca popisuje chod, vlastnosti a prevádzkové stavy mikro siete s akumuláciou, prináša pohľad na výhody použitia uvedených konceptov. Prvá časť sa zaoberá popisom mikro siete, rozdelením a uvádza príklady jej použitia. V ...