Now showing items 1-20 of 67

 • Analogová modulace polovodičového laseru 

  Bíreš, Pavol
  V práci som navrhol schému budiča laserovej diódy. Návrh schémy som zrealizoval v programe Eagle, v ktorom bola vytvorená i doska plošného spoja. Návrh schémy budiča laserovej diódy bol vytvorený na základe znalosti ...
 • Anténa pro impulzní širokopásmový signál 

  Smutný, Martin
  Práce se zabývá rešerší problematiky širokopásmových antén pro pásmo VHF a UHF. Zaměřuje se na kompaktní antény, které by byly potenciálně vhodné pro detekci elektromagnetických impulsů generovaných elektrickými výboji v ...
 • Atmosférická korekční jednotka pro laserový interferometr 

  Kučera, Stanislav
  Tato práce se zabývá návrhem, realizací a testováním zařízení pro potlačení vlivu fluktuací atmosférických podmínek při měření velmi malých délkových změn laserovým interferometrem. Nežádoucí a náhodné změny atmosférických ...
 • Automatizovaný systém měření přenosu dvojbranů 

  Nuhlíček, Karel
  Tato práce popisuje principy vysokofrekvenčních spektrálních analyzátorů a generátorů, seznamuje s technickou specifikací konkrétních měřicích přístrojů a dále se zabývá návrhem počítačem řízeného měřicího systému využívajícího ...
 • Bezdrátový přenos signálů z teplotních čidel 

  Hulanský, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prenosov signálu z teplotných čidiel pomocou bezdrôtového modulu. Problematika je zameraná na špecifické miesta silovej časti rozvádzaču, kde je potreba monitorovanie teploty za účelom ...
 • Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech metodou UHF 

  Čáp, Martin
  Disertační práce je zaměřena na návrh a experimentální ověření nové metody detekce částečných výbojů ve výkonových olejových transformátorech s důrazem na rozlišení původu měřeného signálu z vnější a vnitřní oblasti ...
 • Detekce zavření komorových vrat pro elektronový skenovací mikroskop 

  Obšitník, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodný senzor na detekciu polohy komorových dvier u elektrónového skenovacieho mikroskopu pri zmene tlaku vo vákuovej komore a k vybranému senzoru zostaviť riadiaci program. Detekovaný pohyb ...
 • Dynamický laserový interferometr 

  Chovaneček, Libor
  Tématem této bakalářské práce je dynamický laserový interferometr. Práce se nejprve zaměřuje na teorii, kde vysvětluje pojem interference a popisuje princip fungování interferometru na konkrétních typech interferometrů. ...
 • Elektromagnetický pohon jednoduchých objektů 

  Kolek, Andrej
  Hlavným cieľom tejto práce je zoznámiť sa s princípom pohybu veľmi malých telies pomocou elektromagnetickej sily. V prvej časti sa zoznámime s teóriou elektromagnetizmu a v druhej časti sa zameriame na už fungujúce zariadenie, ...
 • The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests 

  Fiala, Pavel; Drexler, Petr; Nešpor, Dušan; Szabó, Zoltán; Mikulka, Jan; Polívka, Jiří (MDPI, 2016-12-10)
  The paper discusses mathematical tools to evaluate novel noise spectroscopy based analysis and describes, via physical similarity, the mathematical models expressing the quantitative character of the modeled task. Using ...
 • Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně 

  Marek, Leoš
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů vysoké úrovně. V rámci práce jsou nejprve popsány tvary jednotlivých impulsů, dále je znázorněno blokové schéma generátoru napěťových impulsů a v teoretickém ...
 • Generátor širokopásmového impulzního signálu 

  Kelbler, Petr
  Tato práce se zabývá principy generace velmi krátkých napěťových impulsů. Nejprve pojednává o nejčastěji používaných typech impulsů, jejich parametrech a souvislosti v časové a frekvenční oblasti. Poté je popsáno možné ...
 • GPS lokace s GSM prenosem pozice a teploty 

  Remeš, Adam
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace modulovitého zařízení pro GPS lokace a teploty s GSM přenosem, která slouží pro určení polohy objektu na vyžádání uživatele za pomocí SMS zprávy. Je určeno pro hlídaní ...
 • Holografické záznamy 

  Žáčik, Michal
  Holografické záznamy sú pomerne novou technológiou. Ich využitie má veľmi široké spektrum. Uplatňujú sa v strojárstve, geológii, medicíne, komunikačních technológiách a v bezpečnostnej technike. Tento dokument sa zaoberá ...
 • Impulsní generátor 

  Buš, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů s krátkou dobou trvání. Nejprve rozebírá nejčastěji používané průběhy impulsů a jejich matematický popis. Poté se zabývá různými principiálními obvodovými ...
 • Impulzní budič polovodičového laseru 

  Pernica, Lukáš
  Tento semestrální projekt se zabývá popisem vzniku laserového záření v polovodičovém materiálu, konstrukce laserové diody a možností použití výkonových laserových diod v pulzním režimu s vysokou frekvencí spínání. V práci ...
 • Koherence laserového svazku v turbulentní atmosféře 

  Polanský, David
  V první části diplomové práce je rozebrána funkce laserů, jejich konstrukční provedení a zařazení do tříd. Následuje vysvětlení koherence a dalších vlastností laserového záření. Dále jsou uvedeny možnosti rozložení energie ...
 • Kontrolér termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem kontroléru termoelektrického chladiče infračerveného fotodetektoru. Je zde popsán princip termoelektrických chladičů a požadavky na jejich napájení. Dále jsou popsány možnosti zpětnovazební regulace ...
 • Laboratorní zdroj s digitálním řízením 

  Stupka, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zdroje s digitálním řízením. Zdroj je složen z řídící části, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými moduly, a z výkonové části, která do sebe integruje spínaný a lineární ...
 • Laserová zbraň a terč pro trénink sportovní střelby 

  Poloch, Martin
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem několika modulů pro elektronickou simulaci sportovní střelby s důrazem na co nejvyšší podobnost se střelbou z klasických mechanických zbraní, na multifunkčnost výsledného zařízení a ...