Now showing items 1-20 of 26

 • Adaptive Filters for 2-D and 3-D Digital Images Processing 

  Martišek, Karel
  Práce se zabývá adaptivními filtry pro vizualizaci obrazů s vysokým rozlišením. V teoretické části je popsán princip činnosti konfokálního mikroskopu a matematicky korektně zaveden pojem digitální obraz. Pro zpracování ...
 • Adaptivní ekvalizace histogramu digitálních obrazů 

  Kvapil, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na metodu ekvalizace histogramu a její rozšíření o adaptivní okolí. Práce obsahuje popis základních pojmů, na kterých je metoda ekvalizace a adaptivní ekvalizace postavena. Dále se zabývá ...
 • Analýza šumu digitálních kamer 

  Weszter, Juraj
  Na fotografiách vytvorených digitálnymi kamerami je prítomný nežiadúci šum ako nerovnomernosť v intenzite obrazu medzi obrazovými bodmi. V práci sú po predstavení problematiky spracovania digitálneho obrazu opísané hlavné ...
 • Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů 

  Koutecký, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem metodiky pro automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů na základě počítačového modelu měřeného dílu. Výroba a s tím související inspekce plechových dílů jsou ...
 • Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace 

  Meduňa, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. ...
 • Fraktální komprese obrazu 

  Grísa, Tomáš
  Tato práce má za cíl definovat pojem fraktál, vysvětlit pojem komprese obrazu a popsat metodu fraktální komprese obrazu, kterou poté prakticky naprogramovat pro použití na reálných obrazových datech.
 • Gaussovské filtry s rotujícím jádrem 

  Vintr, Tomáš
  Tato práce má za cíl vytvořit teorii gaussovských 1D filtrů s rotující maskou, díky které bychom měli být schopni naprogramovat algoritmus pro snížení šumu a zvýraznění struktury paprsků v digitálním obraze sluneční koróny.
 • Imaging Reflectometry Measuring Thin Films Optical Properties 

  Běhounek, Tomáš
  V této práci je prezentována inovativní metoda zvaná \textit{Zobrazovací Reflektometrie}, která je založena na principu spektroskopické reflektometrie a je určena pro vyhodnocování optických vlastností tenkých vrstev .\ ...
 • Měření a vyhodnocování přímosti osy rotačních výkovků pomocí fotogrammetrie a analýzy obrazu 

  Zatočilová, Aneta
  Práce se zabývá návrhem metodiky měření tvaru a rozměrů rotačně symetrických výkovků. Většina dostupných bezdotykových systémů není možné pro tuto aplikaci použít zejména z důvodu vysoké teploty a velkých rozměrů měřených ...
 • Monitorování pohybu více objektů užitím křížové korelace 

  Málková, Eliška
  Tato práce popisuje metodu analýzy translačního pohybu užitím křížové korelace. Ukazujeme, jakým způsobem se chová funkce křížové korelace obrazů s navzájem posunutými objekty, a jak nám to umožňuje nacházet jejich vektory ...
 • Multispektrální analýza obrazových dat 

  Novotný, Jan
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země je využíván jako prostředek pro monitorování aktuálního stavu složek životního prostředí. Tato práce se zabývá analýzou hyperspektrálních dat s cílem segmentace korun stromů. ...
 • Návrh a porovnání klasického a fuzzy regulátoru pro automatické udržení výšky letu 

  Uhlíř, Zdeněk
  Účelem této práce je navrhnout zjednodušené modely klasického a fuzzy regulátoru pro automatické udržení výšky letu a porovnat jejich vlastnosti. Cílem je vyšetřit, zda fuzzy regulátor neprojeví lepší chování než klasický. ...
 • Normalizace hyperspektrálních obrazových dat 

  Grísa, Tomáš
  Letecký hyperspektrální dálkový průzkum Země slouží pro monitorování a analýzu různých složek životního prostředí. Tato práce se zabývá hyperspektrálními obrazovými daty, především jejich normalizací vzhledem k úhlu snímání. ...
 • Numerical Methods of Image Analysis in Astrometry 

  Honková, Michaela
  Velmi přesná následná astrometrie je nezbytným předpokladem sledování blízkozemních objektů, které mohou představovat riziko srážky se Zemí. Tato práce přináší ucelený přehled přesné astrometrie, obsahuje potřebnou ...
 • Numerická metoda filtrace aditivního šumu v obraze pomocí adaptivního filtru 

  Venclovský, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou, kterou je vhodné řešit metodou adaptivního filtru aditivního šumu v obraze. Odvozuje algoritmus metody adaptivního filtru. Následně studuje vlastnosti tohoto filtru. Na závěr ...
 • Numerická metoda pro měření elektronové teploty sluneční koróny 

  Dvořák, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá výpočtem spektrální záře K-koróny, spojité části spektra, které vzniká Thomsonovým rozptylem slunečního záření na volných elektronech v koróně. Je zde popsán vliv Dopplerova jevu, který vyhladí ...
 • Numerické charakteristiky kvality obrazů 

  Ivičič, Vojtěch
  Tato práce se zabývá kvalitou digitálních obrazů a metodami pro měření jejich numerických charakteristik. Zvláštní pozornost je věnována měření ostrosti, jakožto hlavnímu faktoru kvality, a to v prostorové i frekvenční ...
 • Numerické metody registrace obrazů s využitím nelineární geometrické transformace 

  Rára, Michael
  Cílem práce je pomocí vhodných matematických metod vytvořit jednoduchou aplikaci, která bude schopna zpracovat sadu digitálních obrazů postižených atmosferickým seeingem, takovým způsobem, aby se výstupní data podobala co ...
 • Numerické metody zpracování obrazů z kosmického koronografu 

  Kosová, Petra
  Úkolem této práce je vytvoření adaptivního filtru pro vizualizaci CME v obrazech z kosmického koronografu, jejich implementování a výsledné testování na datech z kosmické sondy SOHO. V práci je zahrnuta potřebná teorie z ...