Now showing items 1-10 of 10

 • Kvalita geometrie koleje v čase 

  Dušek, Erik (ECON publishing, 2020-01-23)
  Geometrické parametry kolejí se měří různými typy diagnostických prostředků, které se od sebe liší především zatížením, kterým během měření působí na železniční trať. Měření jednotlivých parametrů probíhá buď kontaktně, ...
 • Kvalita koleje v průběhu času 

  Dušek, Erik (ECON publishing, s.r.o., 2018-01-25)
  Článek se zabývá možnostmi zkoumání vývoje kvality koleje v průběhu času. Kvalita koleje se hodnotí podle hodnot jednotlivých geometrických parametrů koleje. Kolej se hodnotí buď úsekově, nebo lokálně. Při lokálním způsobu ...
 • Návrh a provedení diagnostiky objektu 

  Dušek, Erik
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickým průzkumem silničního železobetonového mostu evidenčního čísla 325-021 v Hostinném v Královéhradeckém kraji. Cílem je návrh a částečné provedení diagnostického průzkumu. Součástí ...
 • Programování příčných řezů železniční trati 

  Dušek, Erik (České vysoké učení technické v Praze, 2020-09-16)
  Programy pro kreslení příčných řezů železniční trati mají za úkol snížit množství repetitivní práce, při níž hrozí vznik zbytečných chyb. Jejich výhodou je možnost opakovaného kreslení příčných řezů a následná optimalizace ...
 • Quality of the Track Geometry Progress 

  Dušek, Erik (TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, 2018-04-26)
  Track geometry tends to deteriorate over time under the influence of traffic load. This means that the track tamping needs to be carried out when the track geometry exceeds defined limits. Better understanding of this ...
 • Rekonstrukce žst. Letohrad 

  Dušek, Erik
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí železniční stanice Letohrad. Jejím cílem je návrh nových nástupišť vyhovující pro přístup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Práce déle řeší nutné úpravy kolejiště vyvolané ...
 • Studie odbočky a výhybny Bělotín 

  Piruš, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá mimoúrovňovým napojením novo navrhnutej VRT Přerov - Ostrava do koridoru pred železničnou stanicou Hranice na Moravě (v smere od Ostravy). Práca obsahuje návrh geometrických parametrov koľaje ...
 • Terminál Poděbrady VRT 

  Piruš, Erik
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom prestupného terminálu na navrhovanej trase VRT Praha – Hradec Králové – Wrocłav pri meste Poděbrady a v blízkosti zjazdu číslo 39 na diaľnici D11. Práca obsahuje návrh koľajového riešenia, ...
 • Vývoj kvality geometrických parametrů koleje 

  Dušek, Erik (ECON publishing, s.r.o., 2019-01-31)
  Kvalita geometrických parametrů koleje je základní veličinou využívanou při hodnocení aktuálního stavu železničních tratí. Důkladné vyhodnocení naměřených dat je nezbytné k efektivnímu využívání prostředků na údržbu a ...
 • Vývoj kvality geometrie koleje 

  Dušek, Erik (České vysoké učení technické v Praze, 2019-09-17)
  Článek se zabývá vyhodnocením vývoje kvality geometrie koleje v úseku koridorové železniční trati č. 316A Nedakonice – Břeclav. Vývoj kvality geometrie koleje je hodnocen pomocí lineární regrese směrodatnými odchylkami ...