Now showing items 1-18 of 19

 • Analýza nanostruktur metodou ToF-LEIS 

  Duda, Radek
  Předložená práce pojednává o využití analytické metody TOF-LEIS v oblasti výzkumu nanostruktur. Touto metodou byl stanoven nový postup pro hloubkové profilování prvkového složení vzorku, který je založen na střídavém měření ...
 • Application of Plasmon Polaritons in Nanophotonics 

  Břínek, Lukáš
  Práce pojednává o vlastnostech plazmonických antén v infračervené a viditelné oblasti. Práce zahrnuje výrobu, měření a numerické modelování optických vlastností antén. Infračervené plazmonické antény na absorbujícím substrátu ...
 • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

  Škoda, David
  Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...
 • Detekce lokalizovaných povrchových plazmonů na kovových nanostrukturách 

  Konečná, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá teoretickým a experimentálním studiem lokalizovaných povrchových plazmonů vznikajících na kovových nanostrukturách. Analytické výpočty byly srovnány se simulacemi a s měřeními provedenými ...
 • Fyzika metamateriálů 

  Láska, Martin
  Tato bakalářská práce je věnována elektrodynamice metamateriálů, které mají současně zápornou permitivitu a permeabilitu. Je ukázáno, že takové prostředí je popsáno záporným indexem lomu, což má výrazné důsledky v oblasti ...
 • Imaging of near-field interference patterns by a-SNOM – influence of illumination wavelength and polarization state 

  Dvořák, Petr; Édes, Zoltán; Kvapil, Michal; Šamořil, Tomáš; Ligmajer, Filip; Hrtoň, Martin; Kalousek, Radek; Křápek, Vlastimil; Dub, Petr; Spousta, Jiří; Varga, Peter; Šikola, Tomáš (Optical Society of America, 2017-07-05)
  Scanning near-field optical microscopy (SNOM) in combination with interference structures is a powerful tool for imaging and analysis of surface plasmon polaritons (SPPs). However, the correct interpretation of SNOM images ...
 • Interakce kovových nanočástic a rychlých elektronů 

  Konečná, Andrea
  Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie je jednou ze základních technik vhodnou nejen pro zobrazování nanostruktur, ale může být také použita pro různé druhy spektroskopií a, jak bylo nedávno ukázáno, i pro ...
 • Lokalizované plazmonové rezonance a fotoluminiscence 

  Édes, Zoltán
  Bakalářská práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony a jejich využití k zesílení fotoluminiscence v materiálu.
 • Matematické kyvadlo 

  Kučerová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickým modelováním chování matematického kyvadla. Cílem této práce je odvodit rovnice matematického kyvadla, vypočítat trajektorie řešení a interpretovat jejich význam, klasifikovat ...
 • Metoda termální desorpční spektroskopie (TDS) a její aplikace pro výzkum povrchových procesů 

  Potoček, Michal
  Metoda termální desorpční spektroskopie (TDS) je obecná metoda pro povrchovou analýzu adsorbovaných molekul. Práce se v 1. kapitole zabývá teoretickými základy této metody a ukazuje princip desorpčního procesu ovlivněného ...
 • Mezi obrazem a objektem 

  Dub, Petr
 • Modelování lokálních plazmonových rezonancí 

  Dvořák, Petr
  Tato práce je věnována plasmonovým rezonančním systémům. V první části se zabývá analytickým a numerickým popisem chování povrchových plazmonových polaritonů na kovových anténkách v blízkosti rohu. Druhá část této práce ...
 • Plazmonické rezonanční antény 

  Kvapil, Michal
  V první části práce je diskutováno použití kovových nano- a mikročástic v plasmonice a dále také možnost měření resonančních spekter kovových nanostruktur pomocí fotoluminiscence. Hlavní část práce se zabývá testováním ...
 • Příprava a charakterizace nanostruktur s funkčními vlastnostmi v oblasti plazmoniky 

  Babocký, Jiří
  Tato dizertční práce se zabývá výrbou a charakterizací plasmonických nanostruktur. Její první část začíná krátkým úvodem do plasmoniky s navazujícím přehledem metod, které jsou v dnešní době nejčastěji používány k výrobě ...
 • Příprava grafenu a výzkum jeho fyzikálních vlastností 

  Procházka, Pavel
  Tato dizertační práce je zaměřena na výrobu grafenových vrstev metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition – CVD) a jejich využití při výrobě a charakterizaci vlastností polem řízených tranzistorů. ...
 • Užití plazmonických struktur pro zvýšení účinnosti fotovoltaických zařízení 

  Hrtoň, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o absorpčních a rozptylových vlastnostech periodicky uspořádaných zlatých a stříbrných nanokuliček. Pomocí numerických simulací a analytických výpočtů bylo zjištěno rozložení elektromagnetického ...
 • V lese 

  Pucharová Kramářová, Vendula
  Mé práci předcházela tvorba fotografií v nočním lese, která pro mě byla moc důležitá kvůli pocitu tajemna a mystična. Krajinu nepřepisuji realisticky podle fotografií, stylizuji ji a schematizuji. Zajímám se o krajinu ...
 • Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 

  Dub, Petr
  Disertační práce Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě reflektuje autorské projevy generace nejmladších umělců pracujících s konceptuálními formami v médiu malby po roce 1996. Cílem práce je přiblížení ...