Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny 

  Lorenc, Václav
  Diplomová práce se zabývá analýzou proudových poměrů u vodního díla Klecany – Roztoky, které se nachází ve Středočeském kraji na řece Vltavě v říčním kilometru 37,08. V této lokalitě bylo modelováno 3D proudění povrchové ...
 • Hydraulické posouzení kapacity koryta a návrh PPO 

  Pikna, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením kapacity koryta při povodňových průtocích na řece Leskavě v ř. km 1,600 po ř. km 3,843. Analýza byla prováděna v programu HEC-RAS 5.0 s využitím kombinace proudění povrchové ...
 • Měření průtoku za použití kombinovaného ostrohranného přelivu 

  Sedlák, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření výrazně rozkolísaných průtoků za pomoci kombinovaných ostrohranných přelivů. Laboratorním výzkumem byly stanoveny tři kapacitní závislosti vybraných typů přelivů. Tyto ...
 • Možnosti stabilizace svahů vodního toků Desná 

  Lach, Radek
  Bakalářská práce zahrnuje posouzení stávajícího stavu vodního toku Desné v katastrálním území Velkých Losin a následný návrh sanace dvou erozních lokalit v řešeném území. Tok spadá pod správu Povodí Moravy, s.p. a z velké ...
 • Multikriteriální riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Marková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním map multikriteriální rizikové analýzy na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60 ES a metodikou MŽP ČR 2012 na vybrané lokalitě toku Dřevnice v kilometru 2,340 – 16,633.
 • Návrh a posouzení suché nádrže a protipovodňové ochrany 

  Pikna, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem protipovodňové ochrany obce Hrušky (okres Vyškov). V rámci práce proběhlo hydraulické posouzení toků protékajících tímto územím. Jednalo se o toky Litava (ř. km 19,460 – 20,928) a Rakovec ...
 • Návrh hráze údolní malé vodní nádrže 

  Stoklas, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vpracování studie malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě. Skládá se z textové části a výkresové části. Textová část obsahuje stručný souhrn problematiky malých vodních nádrží, popis ...
 • Návrh PPO na zvolené části toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu a následným návrhem protipovodňových opatření na řece Dřevnici v lokalitě Zlín. Zhodnocení proběhlo hydraulickým výpočtem proudění vody s využitím 2D numerického modelu. ...
 • Návrh protipovodňové ochrany na vybrané části toku 

  Filípková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá hydraulickým posúdením kapacity vodného toku pre povodňové prietoky na rieke Litava v riečnom kilometri 11,505 – 18,315 pomocou programu HEC-RAS 5.0.5, konkrétne 1D-2D numerického modelu. Na ...
 • Návrh úpravy toku s ohledem na povodňovou situaci 

  Zvolánek, Radim
  Tato práce popisuje posouzení kapacity řeky Chrudimky na říčním kilometru 87,837 až 93,173. Tok je posuzován na Q10, Q50 a Q100. V práci je popsán hydraulický výpočet v programu HEC-RAS. Na základě výsledků hydraulického ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k PPO a revitalizaci 

  Kuneta, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení části toku Svratka, která je ve správě Povodí Moravy, s. p. Svratka protéká městem Brno, řešená oblast se nachází v jižní části města Brna konkrétně v městské části Brno – Modřice. ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Gřegoř, Adam
  Bakalářská práce se zabývá navržením protipovodňové ochrany na vodním toku Velička (ústí do Bečvy), který protéká územím obce s rozšířenou působností Hranice. Modelování proudění bylo provedeno v programu HEC-RAS 5.0.6 na ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Kadrnoška, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Leskava. V prvním kroku je vytvořen výpočtový model daného úseku s využitím programu HEC-RAS. Na základě výsledných ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Pechová, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Svitavě v Bílovicích nad Svitavou. Na základě průběhu výšek hladin zjištěných z výpočtového model z programu ...
 • Posouzení vodního toku ve správě Povodí Vltavy, s. p. 

  Černý, David
  Bakalářská práce zahrnuje posouzení současného stavu koryta vodního toku Drnový potok a také objektů v řešeném úseku od ř. km 5,972 do ř. km 7,021. Pro výpočet průběhů hladin a posouzení kapacity koryta včetně objektů s ...
 • Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 

  Libosvár, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití programu AutoCAD CIVIL 3D k vytvoření digitálního modelu terénu zájmové lokality. Poté následně k projektování liniových hydrotechnických staveb, které slouží jako protipovodňové ...
 • Rekonstrukce stavidlového jezu na řece Bystřici v Kunčicích 

  Svatoš, Petr
  V rámci práce je proveden návrh rekonstrukce stávajícího stavidlového jezu na řece Bystřici v říčním km 17,650. V současném stavu (2017) je zde stavidlový jez o čtyřech na sobě nezávislých polích. Tato konstrukce je v ...
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Jauernig, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES a metodikou MŽP ČR 2011 na vybraném toku Říčka v kilometru 9,753 až 14,165.
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Marková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním map povodňového nebezpečí, ohrožení a rizika na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES a metodikou MŽP ČR 2011 na vybraném toku Kyjovka v kilometru 49,156 až 54,698.
 • Riziková analýza na vybrané lokalitě toku Dyje 

  Krupinec, Jakub
  Předmětem práce "Riziková analýza na vybraném toku Dyje" je zpracování rizikové analýzy na vybrané lokalitě toku Dyje. Na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60/ES, vypracování map nebezpečí, map ohrožení ...