Now showing items 1-20 of 41

 • Analýza proudění povodňových průtoků na vybrané lokalitě toku 

  Judas, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu proudění vody na řece Bečvě v ř. km 11,490 po ř. km 18,053. Analýza proudění vody byla provedena v programu HEC-RAS 5.0. Výpočet byl proveden pro průtoky Q5, Q20 a Q100. Tyto průtoky ...
 • Analýza proudových poměrů v okolí nové vodní elektrárny 

  Lorenc, Václav
  Diplomová práce se zabývá analýzou proudových poměrů u vodního díla Klecany – Roztoky, které se nachází ve Středočeském kraji na řece Vltavě v říčním kilometru 37,08. V této lokalitě bylo modelováno 3D proudění povrchové ...
 • Hydraulické posouzení kapacity koryta a návrh PPO 

  Pikna, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením kapacity koryta při povodňových průtocích na řece Leskavě v ř. km 1,600 po ř. km 3,843. Analýza byla prováděna v programu HEC-RAS 5.0 s využitím kombinace proudění povrchové ...
 • Ideový návrh hráze horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny 

  Kotaška, Stanislav
  Bakalářská práce má za cíl návrh horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny lokalizované nedaleko Ústí nad Labem. Hlavním účelem této nádrže je akumulace vyrobené energie a její přerozdělení v čase. Nádrž je navržena v ...
 • Mapping of uplift hazard due to rising groundwater level during floods 

  Julínek, Tomáš; Duchan, David; Říha, Jaromír (Wiley, 2020-02-24)
  European Directive 2007/60/EC only briefly mentions the problem of hazard arising due to groundwater flooding, and techniques for the mapping of hazard occuring due to rising groundwater have not yet been scientifically ...
 • Měření průtoku za použití kombinovaného ostrohranného přelivu 

  Sedlák, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření výrazně rozkolísaných průtoků za pomoci kombinovaných ostrohranných přelivů. Laboratorním výzkumem byly stanoveny tři kapacitní závislosti vybraných typů přelivů. Tyto ...
 • Možnosti stabilizace svahů vodního toků Desná 

  Lach, Radek
  Bakalářská práce zahrnuje posouzení stávajícího stavu vodního toku Desné v katastrálním území Velkých Losin a následný návrh sanace dvou erozních lokalit v řešeném území. Tok spadá pod správu Povodí Moravy, s.p. a z velké ...
 • Multikriteriální riziková analýza na vybrané lokalitě toku 

  Marková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním map multikriteriální rizikové analýzy na základě dostupných podkladů v souladu se směrnicí 2007/60 ES a metodikou MŽP ČR 2012 na vybrané lokalitě toku Dřevnice v kilometru 2,340 – 16,633.
 • Návrh a posouzení suché nádrže a protipovodňové ochrany 

  Pikna, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem protipovodňové ochrany obce Hrušky (okres Vyškov). V rámci práce proběhlo hydraulické posouzení toků protékajících tímto územím. Jednalo se o toky Litava (ř. km 19,460 – 20,928) a Rakovec ...
 • Návrh horní nádrže přečerpávací vodní elektrárny 

  Kadrnoška, Jakub
  Práce se zabývá návrhem horní přečerpávací nádrže pro přečerpávací vodní elektrárnu v blízkosti města Ústí nad Labem. Byl řešen zejména tvar navrhované nádrže, její umístění a začlenění v původním terénu. Hráz byla navržena ...
 • Návrh hráze údolní malé vodní nádrže 

  Stoklas, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je vpracování studie malé vodní nádrže v konkrétní lokalitě. Skládá se z textové části a výkresové části. Textová část obsahuje stručný souhrn problematiky malých vodních nádrží, popis ...
 • Návrh PPO na zvolené části toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu a následným návrhem protipovodňových opatření na řece Dřevnici v lokalitě Zlín. Zhodnocení proběhlo hydraulickým výpočtem proudění vody s využitím 2D numerického modelu. ...
 • Návrh protipovodňové ochrany na vybrané části toku 

  Filípková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá hydraulickým posúdením kapacity vodného toku pre povodňové prietoky na rieke Litava v riečnom kilometri 11,505 – 18,315 pomocou programu HEC-RAS 5.0.5, konkrétne 1D-2D numerického modelu. Na ...
 • Návrh revitalizace toku Bíliny po Ervěnickém koridoru 

  Bartoš, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na revitalizaci zatrubněné části toku Bíliny v místě Ervěnického koridoru. Cílem bude odstranění levé dvojice trub a vytvoření nového koryta, které bude po přírodní stránce lépe začleněno do ...
 • Návrh úpravy toku s ohledem na povodňovou situaci 

  Zvolánek, Radim
  Tato práce popisuje posouzení kapacity řeky Chrudimky na říčním kilometru 87,837 až 93,173. Tok je posuzován na Q10, Q50 a Q100. V práci je popsán hydraulický výpočet v programu HEC-RAS. Na základě výsledků hydraulického ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k PPO a revitalizaci 

  Kuneta, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení části toku Svratka, která je ve správě Povodí Moravy, s. p. Svratka protéká městem Brno, řešená oblast se nachází v jižní části města Brna konkrétně v městské části Brno – Modřice. ...
 • Návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Gřegoř, Adam
  Bakalářská práce se zabývá navržením protipovodňové ochrany na vodním toku Velička (ústí do Bečvy), který protéká územím obce s rozšířenou působností Hranice. Modelování proudění bylo provedeno v programu HEC-RAS 5.0.6 na ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Pechová, Kamila
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Svitavě v Bílovicích nad Svitavou. Na základě průběhu výšek hladin zjištěných z výpočtového model z programu ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Kadrnoška, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Leskava. V prvním kroku je vytvořen výpočtový model daného úseku s využitím programu HEC-RAS. Na základě výsledných ...
 • Posouzení kapacity koryta 

  Lorenc, Václav
  Bakalářská práce se zabývá posouzením kapacity koryta stávajícího toku Jihlava v říčním kilometru 136,5 až 139,5 v obci Malý Beranov. Na vybrané lokalitě bylo modelováno proudění povrchové vody při povodňových průtocích ...