Now showing items 1-13 of 13

 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Nováková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivnosti veřejně prospěšného investičního projektu. Cílem studie je poměření vložených nákladů ke konečným výstupům projektu pro kvalifikované investiční ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů 

  Dufek, Zdeněk
  Práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti veřejných stavebních projektů. V úvodu práce je provedeno odůvodnění nutnosti sledovat ukazatele efektivnosti veřejných stavebních investic ve vztahu k možnostem stabilizace ...
 • Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers 

  Hodul, Jakub; Mészárosová, Lenka; Žlebek, Tomáš; Drochytka, Rostislav; Dufek, Zdeněk (MDPI, 2019-11-26)
  Dealing with waste materials, particularly hazardous waste, is a serious problem. Disposal areas keep growing, and the costs incurred are high. Disposing of such waste reduces negative environmental impacts and offers ...
 • Kárná odpovědnost u svobodných povolání 

  Dufek, Zdeněk; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje ...
 • Možnosti efektivnějšího zadávání přípravy projektové dokumentace podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek 

  Lacinová, Tereza
  Bakalářská práce popisuje možnosti efektivnějšího zadávání přípravy projektové dokumentace podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Teoretická část práce je zaměřena na projektové práce ve stavebnictví, kvalitu ...
 • Řízení rizik stavebních investičních projektů 

  Adamec, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení rizik ve stavebních investičních projektech. První část obsahuje seznámení se základními pojmy a klasifikací rizik, po kterém se věnuje důležitosti a obsahu řízení rizik ...
 • Řízení subdodávek ve stavebním podniku 

  Bartoš, Miroslav
  Tématem této bakalářské práce je popis řízení subdodávek ve stavebním podniku. Práce pohlíží na daný problém z pohledu zadavatele ale i samotného subdodavatele. Text je dělen na teoretickou část, vysvětlující dané pojmy a ...
 • Stanovení ekonomické efektivnosti veřejného projektu 

  Fischer, Alan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ekonomické efektivností veřejně prospěšného investičního projektu. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, kde je popsána studie proveditelnosti, ...
 • Stanovení hodnoty obchodního závodu v tísni 

  Štěpánková, Jana
  Disertační práce pojednává o úpadku a způsobech jeho řešení z pohledu znalecké činnosti. Ocenění obchodního závodu v krizi může být vyžadováno v různých fázích jeho životního cyklu. Zatímco někdy je poptáno vlastníky a ...
 • Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu 

  Korych, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu. V úvodu práce je vysvětlena podstata studie proveditelnosti a její doporučená osnova. Dále jsou blíže popsány vybrané kapitoly ...
 • Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí 

  Tauberová, Darina
  Disertační práce se zabývá nalezením takového přístupu pro predikci vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, který by byl zároveň použitelný v praxi Expertů a zároveň dále rozvíjel obor oceňování nemovitostí. Bylo zjištěno, ...
 • Veřejná zakázka na stavební práce 

  Fikoczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií u veřejných zakázek na stavební práce. První část obsahuje výklad základních pojmů v oblasti veřejných zakázek a popisuje ...
 • Způsobilé výdaje investičních projektů financovaných ze strukturálních fondů EU 

  Hub, Michal
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie, rozdělených prostřednictvím Regionální rady Jihovýchod. Zabývá se především nezpůsobilými výdaji, krácením a penály, které byly ...