Now showing items 1-12 of 12

 • Inteligentní zahrada 

  Dvořák, Jakub
  Hlavním cílem této práce je vytvořít za pomoci Raspberry Pi inteligentní zahrádku. První část je věnováná pojmu inteligentní dům. V druhé části jsou popsány použité HW prvky. Další část je věnována SW vybavení mikropočítače ...
 • Model stojanové vrtačky 

  Dvořák, Jakub
  Obsahem této bakalářské práce je návrh modelu stojanové vrtačky, poté její realizaci. Na tento model je poté vytvořena laboratorní úloha, k ní vypracovaný vzorový program a také vizualizace. První část popisuje použité PLC ...
 • Návrh objektu využívajícího alternativní materiály se zohledněním požadavků na trvale udržitelný rozvoj 

  Dvořák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem studie malého rodinného domu, při jehož výstavbě jsou použité alternativní stavební materiály. První část práce se v teoretické rovině věnuje světové, evropské a české legislativě, ...
 • Návrh vytápění polyfunkčního objektu 

  Dvořák, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému vytápění pro pětipodlažní objekt s částečným obchodním využitím prvního nadzemního podlaží. Řešený objekt obsahuje jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Diplomová práce ...
 • Produktivní frézování hliníkových slitin 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na frézování slitin hliníku, kde je nejprve popsána technologie frézování, dále pak řezné materiály a hliníkové slitiny. Hlavní částí práce bylo provedení experimentu. Experiment byl zaměřen ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Dvořák, Jakub
  Bakalářská práce zpracovává řešení rodinného domu vetknutého do svahu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Práce je dělena dle aktuálně platných dotčených zákonů, norem a vyhlášek. Navržený rodinný dům je netradiční ...
 • Separátor horniny 

  Menoušek, Martin
  Cílém této diplomové práce je navrhnout separátor horniny, zařízení, které vytřídí jíl od piritu. Základním parametrem separátoru, ze kterého bylo vycházeno při návrhu je hmotnostní dopravní výkon 5 t/h.
 • Současná produkce tepelných výměníků v ČR 

  Dvořák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je sestavit přehled výrobců výměníků tepla, kteří se vyskytují na českém trhu. V teoretické části práce je uvedeno rozdělení tepelných výměníků podle několika základních kritérií (např. charakter ...
 • Strategie budování značky firmy HYTEX PRODUCTION s.r.o. 

  Dvořák, Jakub
  Cílem bakalářské práce strategie budování značky firmy HYTEX Production s.r.o. je analýza budování značky konkrétního podniku, a to podniku HYTEX Production s.r.o., a (možná bych tu větu rozdělila na dvě nebo moc mi to ...
 • Streaming Ray Tracer na GPU 

  Dvořák, Jakub
  Současné GPU je možné snadno použít jako vysoce výkonné stream procesory a představují tak lákovou platformu pro implementaci raytracingu. V první části práce stručně přibližuji základy raytracingu, programovatelnou pipeline ...
 • Využití alternativních surovinových zdrojů ve stavebnictví 

  Dvořák, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využívání odpadu jako alternativních surovin ve stavebnictví. První část práce se věnuje historickému vývoji odpadového hospodářství, představuje platnou legislativu v České republice ...
 • Zdokonalení technologie výroby součásti typu příruba 

  Dvořák, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na vylepšení stávající technologie součásti typu příruba ve spolupráci s firmou Znojemské strojírny, s r.o. V teoretické části byly popsány technologie využité při obrábění součásti. Dále ...