Now showing items 1-20 of 48

 • Adjustable Fractional-Order High-Pass Filter with Transconductance Amplifiers 

  Dvořák, Jan; Langhammer, Lukas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with proposal of a fractional-order high-pass filter with electronically tunable pole frequency and its order. The filter is designed using operational transconductance amplifiers (OTAs), current follower ...
 • Analýza diferenčních a nediferenčních filtračních struktur s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhy přeladitelných nediferenčních i diferenčních filtračních struktur druhého řádu pracujících v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally ...
 • Automatické ověřování softwarových balíků za pomocí DNS 

  Sehnoutka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problémem bezpečné distribuce software. Je navrženo zlepšení s pomocí doménového systému, který je použit pro uložení verifikačních klíčů, potřebných pro ověření integrity balíků stáhnutých ...
 • Comparative Study of Op-Amp-based Integrators Suitable for Fractional-Order Controller Design 

  Herencsár, Norbert; Kartci, Aslihan; Yildiz, Hacer A.; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Kubánek, David; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav (IEEE, 2019-07-01)
  In this paper, a fractional-order capacitor (FOC) of an order = 0.89 (i.e. constant phase angle –80.1 degree) was emulated via Valsa RC network with five branches. The network component values were optimized using modified ...
 • Design and Analysis of CCII-Based Oscillator with Amplitude Stabilization Employing Optocouplers for Linear Voltage Control of the Output Frequency 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan (MDPI, 2018-08-22)
  This paper shows the topology design of a simple second-order oscillator based on two three-port current conveyors, two resistors, and two grounded capacitors, as well as its modification to a voltage-controlled oscillator ...
 • Detekce a analýza přenosů využívajících protokoly SSL/TLS 

  Hutar, Jan
  Diplomová práce se zabývá detekcí a analýzou zabezpečených spojení elektronické ko- munikace prostřednictvím protokolů SSL/TLS. V práci je prostudována problematika SSL/TLS protokolů. Následně byla provedena analýza zpráv ...
 • Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod 

  Blažek, Libor
  Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Digitally Controllable Current Amplifier and Current Conveyors in Practical Application of Controllable Frequency Filter 

  Polák, Josef; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Pánek, David (Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology, 2016-09-04)
  This paper presents the simulations results in comparison with the measured results of the practical realization of the multifunctional second order frequency filter with a Digitally Controlled Current Amplifier (DACA) and ...
 • Doménové indexy v prostředí Oracle 11g 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou doménových indexů v Oracle Database 11g. Popisuje architekturu databáze a rozebírá dostupné možnosti indexování. Jsou zde vysvětleny konkrétní způsoby implementace a použití doménových ...
 • Dual-parameter control of the pole frequency in case of universal filter with MCDU elements 

  Jeřábek, Jan; Šotner, Roman; Herencsár, Norbert; Polák, Josef; Dvořák, Jan; Koton, Jaroslav (Springer, 2016-12-01)
  This paper presents an universal filter with control of the pole frequency by two mutually independent parameters - current gain (B) and intrinsic resistance (R x) in frame of two modified current differencing unit (MCDU) ...
 • Evoluční návrh booleovských funkcí pro kryptografii 

  Dvořák, Jan
  Cílem této bakalářské práce je porovnat různé selekční metody použité v kartézském genetickém programování aplikovaném na problém různých druhů kryptograficky významných booleovských funkcí. Zaměřil jsem se na tyto typy ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu 

  Kubát, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s neceločíselným řádem. V první části této práce je přiblížení a základní rozdělení kmitočtových filtrů, na kterou navazuje část, která se zabývá problematikou ...
 • Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronic Tunability of Its Order and Pole Frequency 

  Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav; Šotner, Roman (FEI STU Bratislava, 2018-02-27)
  This paper presents novel solution of a fractional-order low-pass filter (FLPF). The proposed filter operates in the current mode and it is designed using third-order inverse follow-the-leader feedback topology and operational ...
 • Fully-Differential Universal Frequency Filter with Dual-Parameter Control of the Pole Frequency and Quality Factor 

  Langhammer, Lukáš; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Jeřábek, Jan; Zapletal, Miroslav (IEEE, 2018-05-30)
  The paper presents a proposal of modified 2ndorder fully-differential universal frequency filter. Both the pole frequency and quality factor (controlled without disturbing each other) of the filter can be controlled by two ...
 • Inerciální navigační jednotka 

  Dvořák, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ zpracování. První část ...
 • Jednoduchý IS pro PDA zařízení pro evidenci telefonních hovorů 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním aplikací pro PDA zařízení, primárně na platformách firmy Microsoft. Dále pak bezdrátovou technologií Bluetooth a její využití v PDA zařízeních a mobilních telefonech. Práce ...
 • Jeseník, Rejvízský most 

  Dvořák, Jan
  Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
 • Laboratorní úlohy pro výuku síťových technologií 

  Kapusta, Martin
  Cieľom diplomovej práce je vybrať simulačné prostredie pre tvorbu laboratórnych úloh zameraných na výuku sieťových technológií. V teoretickej časti práce sú rozobraté základy sieťovej komunikácie, adresovanie, vrstvové ...