Now showing items 1-15 of 15

 • Datový standard ministerstva zdravotnictví České republiky 

  Homola, Rudolf
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovat datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky a možnosti přístupu do NIS Clinicom. Je zde popsána chronologie změn v blokové struktuře a popisu dat. Byl navržen a ...
 • Datový standard ministerstva zdravotnictví České republiky 

  Homola, Rudolf
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovat datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky a možnosti přístupu do NIS Clinicom. Je zde popsána chronologie změn v blokové struktuře a popisu dat. Byl navržen a ...
 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Holub, Martin
  Práce „Datový standard zdravotnických informačních systémů“ se zabývá strukturou datového standardu Ministerstva zdravotnictví České republiky, včetně jazyka XML. Dále se práce zaměřuje na nemocniční informační systém ...
 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Sedláčková, Eva
  Tato práce se v první části zabývá národním zdravotnickým datovým standardem České republiky DaSta. Popisuje tento standard a porovnává ho se zahraničním standardem HL7. V další části se zabývá zabezpečením datové elektronické ...
 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Krátká, Lucie
  Úkolem bakalářské práce je prostudovat datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky a moţnosti přístupu do nemocničního informačního systému CLINICOM. Jsou zde popsány základní informace o datovém standardu, ...
 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Sliž, Ladislav
  Semestrální projekt popisuje datový standard zdravotnických informačních systémů, jeho historii i nynější stav, formu, složení datových souborů a bloků. Datový standard jako takový slouží k předávání dat mezi zdravotnickými ...
 • Disk na bázi paměti FLASH 

  Dvořák, Miroslav
  Práce se zabývá technologií flash, historií jejího vývoje, současnými aplikacemi této technologie a diskutuje kladné i záporné vlastnosti těchto paměťových médií. Podrobně zkoumá integraci technologie flash do vysokokapacitních ...
 • Elektronický záznam o pacientovi 

  Cáb, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o informačních technologiích, které si našly uplatnění ve zdravotním sektoru. Pod pojmem elektronické zdravotnictví si můžeme představit systémy, které výrazným způsobem vylepšují a hlavně ...
 • Informační systém ambulantního lékaře Medicus 

  Vozár, David
  Tato práce se zabývá analýzou uživatelského rozhraní informačního systému ambulantního lékaře Medicus a programem na snímání elektrokardiografického signálu Biopac. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. ...
 • Internetová aplikace pro podporu servisu zdravotnických přístrojů 

  Mezek, Jan
  Cílem mé bakalářské práce je prostudovat a popsat strukturu servisu zdravotnických přístrojů v nemocnicích. Navrhnout evidenci zdravotnických přístrojů a vytvořit pro tuto databázi přístrojů internetovou aplikaci. V této ...
 • Kontrola koncentrace výbušných složek při anestezi 

  Klimešová, Marie
  Na anesteziologických pracovištích se pracovníci denně setkávají s různými látkami a materiály. Jsou vystaveni riziku vypuknutí požáru nebo výbuchu? Touto otázkou se zabývám ve své práci, která je zaměřena na kontrole ...
 • Návrh procesoru ve VHDL 

  Dvořák, Miroslav
 • Obrazová dokumentace v nemocničním informačním systému 

  Rášo, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje nemocniční informační systém (NIS) CLINICOM se zaměřením na oddělení radiologie. Rozebírá problematiku přenosu obrazové dokumentace pacientů prostřednictvím sítě Internet a poskytuje návod pro ...
 • Realitní a související judikatura 

  Dvořák, Miroslav
  Cílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled ...
 • Statistická data v nemocničním informačním systému 

  Velička, Tomáš
  Cílem práce byl výpočet některých statistických ukazatelů z dat získaných z Nemocničního Informačního Systému Clinicom. Data jsou v tomto informačním systému spravována databázovým systémem Caché. Pro práci byla využita ...