Now showing items 1-20 of 32

 • Aplikace pro demonstraci metody Histogram of Oriented Gradients pro detekci objektů 

  Mrázek, Zdeněk
  Cílem této práce je shrnutí teorie, ze které vychází metoda Histogram of oriented gradients a následné zpracování vlastního algoritmu pro demonstraci výpočtu a vizualizace vektorů příznakového deskriptoru HOG, natrénování ...
 • Automatické zjišťování významu textu 

  Jeleček, Jiří
  V rámci této práce byl navržen a implementován systém využívající technik dolování znalostí z textu za účelem rozpoznávání emocí v česky, anglicky a německy psaných textech a bylo provedeno zhodnocení jeho úspěšnosti. ...
 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Dvořák, Pavel
  Moravská Ostrava v sobě nenese feudální dědictví. Je to město kde se téměř úplně vytratila stopa po jeho středověké síti, převažuje bloková struktura devatenáctého století, počátku dvacátého a nestruktura druhé poloviny ...
 • Databáze nebiometrických a sekundárních biometrických znaků osob 

  Mlýnková, Barbora
  Tato práce se zabývá detekcí sekundárních biometrických a nebiometrických znaků v obraze za využitím identifikace osob. Tyto znaky popisuje a kategorizuje. Dále se zabývá návrhem struktury databáze, ve které pracuje s~maskami ...
 • Detekce a segmentace mozkového nádoru v multisekvenčním MRI 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí a segmentací mozkového nádoru v multisekvenčních MR obrazech se zaměřením na gliomy vysokého a nízkého stupně malignity. Jsou zde pro tento účel navrženy tři metody. První metoda se zabývá ...
 • Diagnostika plazmochemických depozičních procesů s využitím organokovových sloučenin 

  Sahánková, Hana
  Tématem diplomové práce je diagnostika plazmochemických depozičních procesů s využitím organokovových sloučenin. Zástupcem organokovových sloučenin byl zvolen titanium (IV)isopropoxid, jenž je často využíván jako prekurzor ...
 • Distribuované optimalizační programy 

  Dvořák, Pavel
  Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem distribuovaných optimalizačních programů (dále už jen DOP), praktickým návrhem a programovou realizací vzorového řešiče DOP a ověřením jejich funkčnosti a použitelnosti.
 • Fúze obrazu v termografickém spektru 

  Petrásek, Daniel
  V následující práci je uvedena teorie k problematice zpracování a fúze obrazu, která v dnešní době patří do skupiny nejvíce používaných způsobů zpracování obrazu. V první části jsou zmíněny základní poznatky o obraze a ...
 • Informační systém pro správu a řízení spolku 

  Dvořák, Pavel
  Cílem tohoto projektu bylo nastudovat informace potřebné k vytvoření informačního systému pro spolek Katolický dům Dačice, analýza a specifikace požadavků na výsledek a návrh řešení a jeho implementace a testování. Software ...
 • Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech 

  Petrek, Tomáš
  V semestrálnom projekte je popísaný princíp nukleárnej magnetickej rezonancie, ďalej je rozobraná difúzia v NMR a metódy jej merania. Ďalšia časť rozoberá vznik a korekciu artefaktov v NMR a v poslednej časti je urobený ...
 • Kvalita a konkurenceschopnost. 

  Dvořák, Pavel
  Zaměření na problematiku Kvality a Konkurenceschopnosti by mělo být samozřejmostí všech podniků. Zajistit kvalitu a tím uspokojit zákazníka ve formě zavedením ISO norem a jejich důrazným dodržováním a kontrolou. Dlouhodobá ...
 • Malý bytový dům 

  Dvořák, Pavel
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu malého bytového domu v Litohoři. Bytový dům je částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a jedním hlavním vstupem do objektu. Celkem je ...
 • Multiparametrická segmentace MR obrazů 

  Chovanec, Ján
  Cieľom diplomovej práce bolo zoznámenie sa zo segmentačnými metódami, pre automatickú segmentáciu MR obrazov, využívajúcich multiparametrické zobrazenie. Teoretická čásť je zameraná na popis jednotlivých metód segmentačných ...
 • Nabíječka malých akumulátorů 

  Dvořák, Pavel
  Práce se bude zabývat vlastnostmi malých akumulátorů. Budou zde popsány typy nabíjecích procesů, doby nabíjení a nabíjecí proudy v závislosti na jejich účinnosti. Velká pozornost bude směřována na návrh nabíječe, pracovní ...
 • Návrh vhodných stimulačních nástrojů 

  Dvořák, Pavel
  Cílem diplomové je návrh vhodných stimulačních nástrojů. Nejdříve je představena firma Moravia IT, a.s. a její cíle, které si vytyčila pro následující období pěti let. Jako hlavní problém je vybrána vysoká fluktuace ...
 • Negativní vlivy vibrací vřetena 

  Dvořák, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o měření vibrací vřetene č.1 obráběcího stroje STRATOS. Vzniklé vibrace mají zásadní vliv na obráběcí proces a dodržení předepsaných tolerancí. V této práci jsou také principy funkce ...
 • Odvodňovací stroj kruhový 

  Dvořák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pro odvodňovací kruhový stroj. Cílem bylo navrhnout stroj, který odpovídá poţadavkům na něj kladené. Stroj je zařazen v lince pro přípravu vodolátky, která je určena k dalšímu zpracování ...
 • Plánování výroby s podporou informačního systému 

  Dvořák, Pavel
  Diplomová práce, se zabývá plánováním výroby, za pomoci Informačního systému podle požadavků firmy. V teoretické části jsou popsány metody informačních systémů pro plánování výroby. Tyto nástroje jsou obecné a snaží se ...
 • Popis objektů v obraze 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá popisem segmentů identifikovaných v obraze. Nejprve jsou zde popsány základní metody segmentace, protože se jedná o proces bezprostředně předcházející popisu objektů. Další kapitola je již věnována ...
 • Principy, funkce přepínání a směrování v počítačové síti 

  Dvořák, Pavel
  Tento bakalářská práce se zabývá hlavními principy a funkcemi aktivních síťových prvků. Především je soustředěna na prvek pracující na třetí vrstvě referenčního modelu OSI/ISO, směrovač. Jsou zde popsány jeho hlavní součásti ...