Now showing items 1-20 of 30

 • Adsorpce na aktivním uhlí 

  Vrána, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popis adsorpce na aktivním uhlí. Je zde rozdělení aktivního uhlí podle tvaru a použití. Dále pak popis adsorpce z plynné a z kapalné fáze na aktivním uhlí. Jsou zde uvedeny faktory ovlivňující ...
 • Analogové funkční převodníky pro laboratorní výuku 

  Filko, Patrik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou prípravku pre laboratórnu výučbu, zameraného na dvojbrány s nelineárnou prevodnou charakteristikou, odpovedajúcou kvadratickej, inverznej kvadratickej a kubickej funkcii. ...
 • Čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu 

  Němec, Jan
  Tato práce se zabývá způsoby čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu k dalšímu využití. Úvod je věnován technologiím na úpravu bioplynu a současné situaci nakládání s bioplynem v České republice. Stěžejní kapitolou je ...
 • Čištění spalin v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

  Ferdan, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá termickým zpracováním biomasy a snižováním emisí, které při tomto procesu vznikají. V první části je nastíněna problematika spalování biomasy a popsány technologie pro snižování emisí, především ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-I 

  Dítě, Jan
  Zadáním této bakalářské práce bylo efektivní použití 3D CAD systémů v procesním a ekologickém inženýrství. Tato práce je zaměřená na program s názvem SolidWorks 2006, kde je úkolem obecně popsat tvorbu dílu, sestavy, výkresu ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-II 

  Marek, Tomáš
  Úkolem práce bylo osvojení a popsání správného postupu při vytváření základních součástí v systému SolidWorks. Tyto základní poznatky užít pro vytvoření knihovny standardních dílů používaných v procesním inženýrství, ...
 • Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-III 

  Hájek, Zdeněk
  Práce je zaměřena na problematiku efektivního použití 3D CAD systému SolidWorks v procesním inženýrství. Vedle běžně rozšířené podpory v klasickém strojírenství lze tento systém použít pro potrubní systémy. Cílem práce je ...
 • Koplanární směrové vazební a hybridní členy 

  Žabokrtský, Michal
  Tato práce se zabývá koplanárními směrovými vazebními a hybridními členy. Nejprve je rozebrána teorie hybridních mikrovlnných integrovaných obvodů a jejich výhody a nevýhody v porovnání s ostatními druhy mikrovlnných obvodů. ...
 • Modely tranzistorů technologie CMOS 0.35 um I3T pro PSpice 

  Veverka, Vojtěch
  Práce je zaměřena na tvorbu modelů aktivních součástek pro obvodový simulační program PSpice. Jedná se především o tvorbu modelů na základě textového popisu dostupného v knihovnách nástroje Cadence Spectre a jejich převod ...
 • Moderní metody mokrého čištění spalin 

  Kubíček, Jan
  Hlavní náplní této diplomové práce je obeznámení se s problematikou čištění spalin ze spaloven odpadů a modernizace experimentálního zařízení zvaného „O-element“ pro odstraňování kyselých složek ze znečištěných spalin, ...
 • Návrh 10-ti kanálového equalizeru s optimalizací kmitočtové charakteristiky a spektrálním audio-analyzátorem 

  Štěrba, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem 10-ti pásmového equalizeru s optimalizací kmitočtové charakteristiky pomocí spektrálního audio-analyzátoru. Je zde rozebrána problematika zpracování audiosignálů pomocí ekvalizace pro filtrování ...
 • Návrh a realizace mikrovlnné směrové odbočnice 

  Nejedlý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou mikrovlnných směrových odbočnic. V práci jsou prezentovány některé mikrovlnné směrové odbočnice a je proveden rozbor jednotlivých odbočnic. V práci jsou také rozebrány postupy návrhů ...
 • Návrh a simulace nízko-příkonových elektronicky řiditelných funkčních generátorů 

  Kolenský, Tomáš
  Předmětem práce je seznámení se s principem a funkcí funkčních generátorů. Dále s jejich návrhem při využití aktivních prvků, které je možné elektronicky řídit. Výsledky návrhu a simulací jsou uvedeny v kapitole 4, ve které ...
 • Návrh a simulace nízko-příkonových elektronicky řiditelných funkčních generátorů 

  Kolenský, Tomáš
  Předmětem práce je seznámení se s principem a funkcí funkčních generátorů. Dále s jejich návrhem při využití aktivních prvků, které je možné elektronicky řídit. Výsledky návrhu a simulací jsou uvedeny v kapitole 4, ve které ...
 • Návrh experimentálního reaktoru pro výzkum spalování biomasy v pevném loži 

  Kubisz, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního reaktoru pro výzkum spalování biomasy v pevném loži. Toto zařízení má za cíl umožnit dobrou regulovatelnost spalovacího procesu a sběr kvalitních dat, zejména ...
 • Odstraňování CO2 z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Prozkoumání technologií Selexol, Rectisol, Fluor a Purisol při úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu je hlavní náplní práce. Vyčištěný bioplyn musí splňovat kvalitativní požadavky, které stanovuje legislativa ČR. Důležitým ...
 • Realizace jednoduchých aktivních prvků s komerčně dostupnými BJT/MOS poli 

  Vyčítal, Jaroslav
  Předmětem práce je seznámení se z funkcí proudového zrcadla a diferenčního páru. Následně pochopení a odsimulování jednoduchých obvodů složených z těchto obvodů. Výsledky simulací jsou v kapitole 5, ve které jsou rovněž ...
 • Realizace jednoduchých aktivních prvků s komerčně dostupnými BJT/MOS poli 

  Vyčítal, Jaroslav
  Předmětem práce je seznámení se z funkcí proudového zrcadla a diferenčního páru. Následně pochopení a odsimulování jednoduchých obvodů složených z těchto obvodů. Výsledky simulací jsou v kapitole 5, ve které jsou rovněž ...
 • Redukce NOx ve spalinách 

  Rumánek, Tomáš
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou snižování NOx vyskytujících se v odpadních plynech. Důraz je přitom kladen na čištění odpadních plynů prostřednictvím látkového rukávce nebo keramické svíčky, kde nanesený ...
 • Širokopásmová vektorová měření 

  Dvořák, Radek
  Práce pojednává o návrhu a konstrukci vektorového měřícího systému pro měření impedance v širokém kmitočtovém pásmu založeném na principu tzv. šestibranu. Jsou rozebrány předpoklady pro přesné měření, metody linearizace, ...