Now showing items 1-5 of 5

 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Dvořáková, Kateřina
  Úkolem je podrobněji zpracovat vybranou část urbanistického návrhu a na toto místo navrhnout soubor obytných domů. Vzhledem k umístění, charakteru okolí a s ohledem na aktuální potřeby obyvatel jsem se zaměřila na sociální ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je provedení finanční analýzy ve společnosti XYZ za období 2011-2015. V teoretické části jsou definovány pojmy spojené s touto analýzou a definice finančních ukazatelů. V analytické části je ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Dvořáková, Kateřina
  Řešené území zahrnuje nárožní část městského bloku vymezeného ulicemi Brabansko – Malá Dlážka na pozemcích s p.č. 4382, 4379, 4378, 4380. Od historického jádra je odděleno vodotečí řeky Bečvy a nábřežní městskou komunikací. ...
 • Návrh změn v marketingovém mixu konkrétní společnosti 

  Dvořáková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem změn marketingového mixu konkrétní společnosti. Tyto návrhy by mohly v budoucnosti vést k získání nových zákazníků a posílení loajality u zákazníků stávajících. Diplomová práce je ...
 • Podnikatelský záměr pro založení kavárny 

  Křížová, Iveta
  Práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení kavárny, určené pro zákazníky různé věkové kategorie a zákazníky s odlišnými zájmy. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k vypracování ...