Now showing items 1-6 of 6

 • Autonomous Cell “Sodamaker“ For Industry 40 Testbed 

  Dvorský, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The topics of this article is the design and realization of an autonomous cell for soda production for the testbed of Industry 4.0. Basic construction principles of the autonomous cell are described here. Also the mechanical ...
 • Datový koncentrátor 

  Dvorský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulárního Datového koncentrátoru pro nejrůznější typy měření v různorodých podmínkách. V práci je popsána koncepce zařízení, dále jeho základní principy, postup jeho ...
 • Monitoring stokové sítě ve městě Brně 

  Dvorský, Petr
  Tato práce se zabývá monitoringem stokové sítě ve městě Brně. V rešeršní části je proveden přehled nejpoužívanější měřící techniky pro monitoring stokové sítě – hladinoměry, průtokoměry, automatické vzorkovače. Praktická ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Sodovač" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Dvorský, Petr
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace autonomní buňky pro tvorbu sody do zkušebního zařízení – testbed – pro Průmysl 4.0. Nejprve je v této práci předestřen obecný přístup k problematice řešení realizace autonomní ...
 • Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci 

  Dvorský, Petr
  Tato práce se zabývá studií stokové sítě v obci Pavlovice u Přerova. Jejím hlavním cílem je provedení pasportizace stokové sítě v obci včetně inspekce zdejších ČOV. Na základě výsledků pasportu byla provedena hydraulická ...
 • Využití ultrazvukové impulsové metody-nástroj pro stanovení pevností cementů 

  Dvorský, Petr
  Diplomová práce se zabývá využitím ultrazvukové impulsové metody jako nástroje pro stanovení pevností cementů za podmínky existence vhodného kalibračního vztahu.