Now showing items 1-20 of 41

 • Aplikace pro programovatelné čipové karty 

  Broda, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá problematikou bezpečné atributové autentizace, která klade vysoký důraz na ochranu soukromí a digitální identity. Dále je v teoretické části pojednáváno o čipových kartách ...
 • Atributová autentizace 

  Chwastková, Šárka
  Tato práce se zabývá systémy pro atributovou autentizaci. Popisuje obecně aktuální atributové systémy, jejich entity a vlastnosti. Práce se zaměřuje podrobněji na atributový systém Identity Mixer. Průběh komunikace ...
 • Autentizace nulovou znalostí 

  Bošeľa, Jaroslav
  Táto práca sa venuje autentizácií, jej princípom a základným rozdelením. Ďalej sa práca venuje Zero–Knowledge protokolom, teda protokolom s nulovou znalosťou, ich analýzou a základným princípom, pojednáva aj o technológií ...
 • Autentizace pomocí prvků RFID 

  Klečka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou RFID prvků autentizačních systémů využívající prvky RFID a čipové karty. Jsou popsány základní rozdíly mezi aktivními a pasivními RFID prvky. Jsou popsány základní útoky, jakými se ...
 • Autentizace pomocí zařízení s OS Android 

  Smíšek, Martin
  Bakalářská práce popisuje základy kryptografie zahrnující symetrickou a asymetrickou kryptografii. Dále popisuje metody autentizace znalostí, žadatelem a předmětem. Zabývá se popisem perspektivních technologií NFC a BLE a ...
 • Autentizace v IoT 

  Drápela, Roman
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi autentizace v IoT. V úvodu práce jsou popsány vybrané autentizační protokoly z oblasti IoT. V další části jsou popsány technologie NFC a BLE, které nacházejí v oblasti IoT uplatnění. V ...
 • Bezpečná autentizace uživatelů pomocí čipových karet 

  Koutný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice čipových karet typu BasicCard a jejich analýzou z hlediska nabízených kryptografických funkcí a míry zabezpečení. Byla zde použita metoda eliptických křivek. Práce také obsahuje návrh ...
 • Bezpečnost a ochrana soukromí na platformě Android 

  Michalec, Pavol
  Bakalárska práca je o bezpečnosti na platforme Android. Hlavným cieľom je zoznámiť sa s bezpečnostnými a kryptografickými funkciami Android OS a následne implementovať získané poznatky do vlastnej aplikácie pre šifrovanie ...
 • Bezpečnost a ochrana soukromí v IoT 

  Utěkal, Josef
  Bakalářská práce se zabývá tématem bezpečnosti a ochrany soukromí v oblasti Internetu věcí (IoT), pro kterou jsou typická zařízení s velmi omezenými výpočetními prostředky. Pro tato výkonově omezená zařízení je důležitý ...
 • Bezpečnostní rizika autentizačních metod 

  Dzurenda, Petr
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostními riziky současných autentizačních metod. Jsou zde popsány metody založené na znalostech uživatele, vlastnictví autentizačního předmětu a biometrické metody ověření. Praktická část ...
 • Bezpečnostní testování obfuskovaných Android aplikací 

  Michalec, Pavol
  Diplomová práca je o bezpečnostnom testovaní obfuskovaných Android aplikácií. Teoretická časť práce opisuje základy obfuskácie a spomína niektoré vybrané obfuskátory. Dopad obfuskácie na penetračné testovanie je taktiež ...
 • Bezpečnostní testování zařízení s Bluetooth 

  Hlaváček, Jan
  Cílem práce je rozbor a soupis bezpečnostních rizik technologie Bluetooth, sestavení Bluetooth adaptéru a návrh a sestavení testovacích postupů, které pomohou vyhodnotit bezpečnost testovaného zařízení.
 • Důvěryhodný dlouhodobý elektronický archiv 

  Mravec, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou archivácie elektronických dokumentov a to najmä z dlhodobého hľadiska. Cieľom je zaistiť bezpečnosť a dôveryhodnosť elektronických dokumentov v elektronickom archíve. Zohľadňuje ...
 • Identifikační a autentizační technologie 

  Miklánková, Zuzana
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou momentálne dostupných RFID technológií a čipových kariet. Zhrhnuté sú druhy identifikačných a autentizačných rádiových, či kontaktných systémov. Praktická časť porovnáva namerané výkonové ...
 • Implementace kryptografických protokolů na čipové karty 

  Moravanský, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na kryptografická schémata využívající atributová pověření, která se snaží minimalizovat negativní dopady na ochranu soukromí uživatelů při používání autentizačních systémů. Cílem bakalářské ...
 • Kryptografická ochrana digitální identity 

  Dzurenda, Petr
  Dizertační práce se zabývá kryptografickými schématy zvyšující ochranu soukromí uživatelů v systémech řízení přístupu a sběru dat. V současnosti jsou systémy fyzického řízení přístupu na bázi čipových karet využívány téměř ...
 • Kryptografická podpora současných programovatelných čipových karet 

  Vančo, Petr
  Bakalářská práce se zabývá bechmarkovými testy nad čipovými kartami MultOS. V úvodu práce jsou popsány vlastnosti čipových karet, následuje pak komunikace s čipovými kartami. Poté jsou zde srovnány operační systémy čipových ...
 • Kryptografické protokoly pro ochranu soukromí 

  Hanzlíček, Martin
  Práca sa zaoberá kryptografickým protokolom s ochranou súkromia. Riešia sa eliptické krivky a ich využitie v kryptografii v spojení s autentifikačnými protokolmi. Výstupom práce sú dve aplikácie. Prvá aplikácia slúži ako ...
 • Kryptografie na platformě Arduino 

  Cvrček, Tadeáš
  Bakalářská práce se věnuje analýze možností využití platformy Arduino pro kryptografické systémy a zároveň implementaci anonymních atributových ověřovacích schémat na této platformě. Obsahem jsou výsledky rešerší dostupných ...
 • Kryptografie na výkonově omezených zařízeních 

  Hlinka, Jan
  Tato práce popisuje implementaci strany ověřovatele, revokační autority a vydavatele pro atributovou autentizaci pomocí čipové karty a terminálu v podobě výkonově omezeného zařízení. Vybrané schéma, RKVAC, slouží k realizaci ...