Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza šíření trhliny pomocí J-integrálu 

  Bónová, Kateřina
  Bakalářská práce je zaměřena na význam a použití J-integrálu při šíření trhliny v tělese. J-integrál je metoda lomové mechaniky sloužící k určení rychlosti uvolňování energie pružné deformace. Jinými slovy stanoví hodnotu ...
 • Boundary Layer Effect on Behavior of Discrete Models 

  Eliáš, Jan (MDPI, 2017-02-10)
  The paper studies systems of rigid bodies with randomly generated geometry interconnected by normal and tangential bonds. The stiffness of these bonds determines the macroscopic elastic modulus while the macroscopic ...
 • Diskrétní modelování štěrku pro železniční svršek 

  Dubina, Radek
  Pro modelování částicových materiálů se dnes používá převážně metoda diskrétních prvků (DEM), která vnímá každou částici jako samostatné těleso. Těleso železničního svršku sloužící k pojíždění drážního vozidla je typickým ...
 • Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace - řízení nákladů 

  Eliáš, Jan
  Předmětem bakalářské práce je analyzování řízení nákladu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Náplní teoretické části práce je vysvětlení problematiky, seznámení s klíčovými klíčové ...
 • Identifikace změny textury povrchu vybraných materiálů metodou akustické emise 

  Eliáš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá sledováním vlivu změny drsnosti povrchu vzájemně se pohybujících kovových těles na vybrané parametry signálu akustické emise (AE). Vyhodnoceny jsou záznamy hodnot z měření signálu AE při pohybu ...
 • Integrace mikrostrukturálních vysoce oscilujících bázových funkcí 

  Ladecký, Martin
  Táto práca sa zaoberá problémami spojenými s numerickou integráciou rýchlo oscilujúcich funckií. Rozoberá klasické metódy a porovnáva ich s metódou Davida Levina\cite{levin82}. Levinova metóda je aplikovaná pri riešení ...
 • Metody analýzy statické stability 

  Svoboda, Filip
  Cílem předkládané práce je vytvoření počítačové aplikace, která spočítá kritické zatížení pro ztrátu stability rovinných prutových konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Úvod je věnován seznámení se s problematikou a ...
 • Modelování lomového procesu v kvazikřehkých materiálech 

  Klon, Jiří
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení vybraných lomových parametrů kvazikřehkého materiálu, zejména betonu, a posouzení jejich závislosti na velikosti a tvaru lomové procesní zóny vyvíjející se během lomu v okolí vrcholu ...
 • Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření ucelené publikace zabývající se vlastnostmi, řešením a studiem chování dynamických systémů modelů mechanických konstrukcí. Úvodní pasáž teoretické části práce provází čtenáře nejprve ...
 • Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky 

  Dubina, Radek
  Železobetonové monolitické patky jsou jedním z druhů plošného zakládání, které se převážně používá pod skeletovými systémy. Tyto systémy přenáší veškerá zatížení z výše položených pater přes sloupy do patek a přes ně do ...
 • On adaptive refinements in discrete probabilistic fracture models 

  Eliáš, Jan (Gruppo Italiano Frattura, 2017-01-01)
  The possibility to adaptively change discretization density is a well acknowledged and used feature of many continuum models. It is employed to save computational time and increase solution accuracy. Recently, adaptivity ...
 • Optimalizace ocelové prutové konstrukce 

  Lamoš, Radek
  Hlavním tématem práce je nalezení optimálních průřezů pro danou rámovou konstrukci a nabídnout investorovi nejlepší řešení pro realizaci. Cílem je obecně dostat do podvědomí statické chování této konstrukce, zaznamenat ...
 • Optimalizace trasy předpínacích kabelů 

  Středulová, Monika
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití genetických algoritmů pro optimalizaci trasy předpínacích kabelů. Cílem práce je vyvinout genetický algoritmus na základě metody automatické dynamické penalizace a ověřit jeho ...
 • Porovnání omezovačů lokalizace 

  Květoň, Josef
  Předkládaná práce porovnává dva přístupy k zajištění konstantního uvolňování energie při šíření trhliny v konečněprvkostním modelu. Je totiž prokázáno, že výsledky modelů jsou závislé na hustotě sítě konečných prvků. ...
 • Pravděpodobnostní diskrétní model porušování betonu 

  Kaděrová, Jana
  Dizertační práce představuje výsledky numerické studie provedené s pomocí 3D diskrétního mezo–úrovňového mřížkově–částicového (lattice–particle) modelu betonu. Již existující model byl rozšířen o prostorovou variabilitu ...
 • Simulace porušení betonu pomocí nelokálního modelu 

  Květoň, Josef
  Práce se zabývá numerickými simulacemi trámců v tříbodovém ohybu pomocí nelokálního modelu. Model je použit k simulaci sady zatěžovaných trámců lišících se velikostí a hloubkou zářezu. Záměrem je identifikovat pro model ...
 • Statická a dynamická analýza prostého a vlákny vyztuženého betonu s využitím diskrétního modelu 

  Květoň, Josef
  Předkládaná práce se zabývá matematickým modelováním chování betonu. K numerické analýze je použit diskrétní částicový model. Tento model zjednodušuje meso-strukturu materiálu na systém propojených diskrétních částic -- ...
 • Účinky větru na výškové konstrukce 

  Damek, Marek
  Práce s zaměřuje na porovnání dvou přístupů zatížení větrem na výškové konstrukce. Deterministický přístup bude posouzen dle normy na zatižení ČSN EN 1991-1-4. Stochastický přístup dle reálně naměřených rychlostí větru a ...
 • Výpočet dráhy trhliny podle lineární lomové mechaniky 

  Bónová, Kateřina
  Diplomová práce se věnuje možnostem výpočtu trajektorie trhliny. Konkrétně pojednává o kritériu maximálního obvodového napětí, minimální hustoty deformační energie, rozevření trhliny a lokální symetrie. Tato kritéria jsou ...