Now showing items 1-2 of 2

  • Potenciál solárního sušení čistírenských kalů v ČR 

    Prášek, Dalibor
    Bakalářská práce se zabývá problematikou současných způsobů nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Cílem této práce je popsat procesy a zařízení v čistírně odpadních vod, především zařízení na zpracování kalu a vytvořit ...
  • Způsoby předúpravy kalu k dalšímu využití 

    Němec, Jan
    Tato práce se zabývá způsoby předúpravy (dezintegrace) kalu, která nabízí možnost lepšího provozu čistírny odpadních vod. Úvod se věnuje rozdělení odpadních vod a kalů a následně pak jejich charakteristikám. Dále je popsán ...