Now showing items 1-2 of 2

  • PERSPECTIVE METHODS OF SEWAGE SLUDGE UTILISATION FOR ENERGY PRODUCTION 

    Elsässer, Thomas
    Tato práce o energetickém využití čistírenských kalů obsahuje popis vlastností kalu (hustota, měrná tepelná kapacita a dynamická viskozita). Stěžejní kapitoly jsou věnovány desintegraci kalu pro zvýšení obsahu sušiny po ...
  • Sušení čistírenských kalů - teorie a praxe 

    Sirový, Martin
    Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá sušením kalů z biologických čistíren odpadních vod z teoretického a praktického hlediska. První kapitola se zabývá funkcí čistíren odpadních vod a vznikem kalu. Dále jsou zde popsány ...