Now showing items 1-20 of 32

 • Active biodegradable packaging films modified with grape seeds lignin 

  Vostrejš, Pavel; Adamcová, Dana; Vaverková, Magdalena Daria; Enev, Vojtěch; Kalina, Michal; Machovský, Michal; Šourková, Markéta; Márová, Ivana; Kovalčík, Adriána (The Royal Society of Chemistry, 2020-08-07)
  Biodegradable packaging materials represent one possible solution for how to reduce the negative environmental impact of plastics. The main idea of this work was to investigate the possibility of utilizing grape seed lignin ...
 • Charakterizace huminových látek izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu 

  Marková, Kamila
  Předložená práce se zabývá studiem huminových látek (HL) izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu pomocí spektrometrických metod. Hlavním cílem bakalářské práce je studium fyzikálně-chemických vlastností huminových ...
 • Distribuce organické hmoty vzorku biouhlu 

  Novotný, Maximilián
  Táto bakalárska práca je zameraná na charakterizáciu obsahu a distribúciu organickej hmoty v biouhlí. Pre tieto účely bola organická hmota z biouhlia izolovaná dvoma metodikami, konkrétne pomocou chemickej frakcionácie na ...
 • Drug Release Kinetics of Electrospun PHB Meshes 

  Kundrát, Vojtěch; Černeková, Nicole; Kovalčík, Adriána; Enev, Vojtěch; Márová, Ivana (MDPI, 2019-06-14)
  Microbial poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) has several advantages including its biocompatibility and ability to degrade in vivo and in vitro without toxic substances. This paper investigates the feasibility of electrospun PHB ...
 • Enzymatic Hydrolysis of Poly(3-hydroxybutyrate-co-Hydroxyvalerate) Scaffolds 

  Kovalčík, Adriána; Obruča, Stanislav; Kalina, Michal; Machovský, Michal; Enev, Vojtěch; Jakešová, Michaela; Sobková, Markéta; Márová, Ivana (MDPI, 2020-07-05)
  Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are hydrolyzable bio-polyesters. The possibility of utilizing lignocellulosic waste by-products and grape pomace as carbon sources for PHA biosynthesis was investigated. PHAs were biosynthesized ...
 • Frakcionace a molekulární organizace huminových kyselin 

  Chytilová, Aneta
  Huminové kyseliny jsou součástí přírodní organické hmoty vyskytující se všude kolem nás. Cílem této diplomové práce je prostudovat molekulární organizace, konformace huminových kyselin ve vodných roztocích, jelikož pořád ...
 • How the Supramolecular Nature of Lignohumate Affects Its Diffusion in Agarose Hydrogel 

  Klučáková, Martina; Kalina, Michal; Enev, Vojtěch (MDPI, 2020-12-10)
  Lignohumate, as an industrially produced analog of natural humic substances, is studied from the point of view of its diffusion properties. This work focuses on its permeation ability, important in agricultural and ...
 • Interakce hormonů a léčiv s půdní organickou hmotou 

  Krajňáková, Soňa
  Táto práca sa zameriava na problematiku interakcie hormónov a liečiv s pôdnou organickou hmotou. Popísané sú najčastejšie sa vyskytujúce liečivá a hormóny spolu s ich vlastnosťami,správaním a možnými faktormi ovplyvňujúcimi ...
 • Izolace uhlíkových nanočástic z jihomoravského lignitu 

  Drozdová, Miroslava
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice izolace uhlíkových nanočástic z lignitu, který se zdá být jejich levným zdrojem. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma využití uhelných matric jako zdroje uhlíkatých ...
 • Komplexní fyzikálně chemická analýza přírodní léčivé vody 

  Machátová, Nikol
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium obsahu huminových látek v přírodní léčivé vodě. Huminové látky extrahované z této vody byly charakterizovány pomocí UV-VIS a FTIR spektrometrie, dále byly provedeny mikrobiologické ...
 • Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách 

  Černayová, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), ...
 • Molekulární organizace huminových kyselin v roztocích 

  Chytilová, Aneta
  Rozmanitá struktura a obsah velmi různorodých funkčních skupin huminových kyselin jednak činí tyto látky velmi vděčným studijním materiálem pro celou řadu vědeckých pracovišť, především však zapříčiňuje celou řadu jejich ...
 • Polarity-Based Sequential Extraction as a Simple Tool to Reveal the Structural Complexity of Humic Acids 

  Enev, Vojtěch; Sedláček, Petr; Kubíková, Leona; Sovová, Šárka; Doskočil, Leoš; Klučáková, Martina; Pekař, Miloslav (MDPI, 2021-03-19)
  A sequential chemical extraction with a defined series of eluotropic organic solvents with an increasing polarity (trichloromethane < ethyl acetate < acetone < acetonitrile < n-propanol < methanol) was performed on peat-bog ...
 • Ramanova spektroskopie jako nástroj pro analýzu mikrobiálních buněk 

  Pokorný, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití Ramanovy spektroskopie pro analýzu výskytu ektoinů a hydroxyektoinů v bakteriálním kmeni Halomonas elongata. V teoretické části je zpracována charakteristika extrémofilů s bližším ...
 • Rozklad a stabilita organické hmoty v půdě 

  Tabaková, Eva
  V pôde sa rastlinný materiál rozkladá pôsobením viacerých faktorov. Pri tomto procese sa časť uhlíka vracia do atmosféry vo forme oxidu uhličitého a druhá časť sa stabilizuje v pôde. Táto diplomová práca je zameraná na ...
 • Spektrometrické metody pro výzkum huminových látek 

  Enev, Vojtěch
  Hlavním cílem disertační práce bylo studium fyzikálně-chemických vlastností huminových látek (HL) prostřednictvím moderních instrumentálních technik. Předmětem studia této disertační práce byly HL izolované z jihomoravského ...
 • Stabilita půdní organické hmoty a huminových látek 

  Nováková, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá změnou stability půdní organické hmoty vlivem extrakce v různých činidlech. Pro posouzení stability byly použity dvě půdy odlišného typu a z nich izolované huminové kyseliny. Na extrakci byla ...
 • Stanovení obsahu Paracetamolu ve vybraných léčivech pomocí ATR-FTIR spektrometrie 

  Waczulíková, Kristína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením obsahu paracetamolu vo vybraných liečivých prípravkoch pomocou ATR-FTIR spektrometrie, ako aj navrhnutím a optimalizovaním stanovenia paracetamolu v liekových formách pomocou ...
 • Stanovení obsahu vybraného nesteroidního antiflogistika – Ibuprofenu v léčivech pomocí UV/Vis a FTIR spektrometrie 

  Lindovský, Jiří
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo stanovení obsahu nesteroidního antiflogistika v léčivech pomocí spektrometrických metod a následné porovnání výsledků. Konkrétně se práce zaměřuje na ibuprofen, používající se hlavně ...
 • Studium biologické aktivity superabsorpčních polymerů 

  Männlová, Adriana
  Tato diplomová práce je zaměřená na studium biologické aktivity superabsorpčních polymerů pro environmentální a zemědělské aplikace. Obecně mají tyto hydrogely plnit řadu funkcí v půdě, která je stále více namáhána působením ...