Now showing items 1-2 of 2

  • Visualizace cyklických motorů 

    Fajkus, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která umožňuje navrhovat soukolí složená z ozubených kol. Program je vytvořen ve formě jednoduché počítačové hry. Součástí aplikace je systém pro vykreslování ...
  • Znázornění práce cyklických motorů 

    Fajkus, Jan
    Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými cyklickými motory, pochopení jejich principu, popis jejich společných a rozdílných vlastností. Programová část projektu spočívala ve vytvoření vizualizace vybraných ...