Now showing items 1-20 of 40

 • 3D projekce fotek v OpenGL 

  Dokoupil, Martin
  Tato zpráva popisuje implementaci editoru pro projekci fotografií. Tento editor může sloužit k tvorbě dynamických sekvencí složených z fotografií. Obraz z kamery, který je dvourozměrný je nanesen na kouli v trojrozměrném ...
 • Automatická tvorba varhanní předehry k církevním písním 

  Maňák, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou automatické tvorby varhanních předeher k církevním písním z teoretického i praktického hlediska. Varhanní předehra je krátký úvod k liturgickému zpěvu. Vzhledem k tomu, že ji ...
 • Automatické jazzové aranžmá 

  Chadim, Petr
  Práce pojednává o aranžování melodie, která je doplněna jazzovými akordy. Zabývá se vytvořením dalších harmonických hlasů pomocí metody blokové harmonizace. Rozdělení na cílové a přechodové noty je provedeno pomocí techniky ...
 • Automatické vyhodnocování e-learningových testů 

  Hort, Jan
  Tato práce se zabývá výzkumem automatického vyhodnocování e-learningových testů. Tato technika je užitečná pro oblasti počítačem řízené vyučování, e-elearningu a inteligentních výukových systémů. Rozšiřuje možnosti testování ...
 • Detekce telefonních hovorů v rozhlasových datech 

  Javorský, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou telefónnych hovorov v nahrávkach z rozhlasového vysielania. Bude tu uvedený prístup, pomocou ktorého môžeme nahrávku rozdeliť na segmenty náležiace telefónnemu kanálu a segmenty, ...
 • Diktovací systém - uživatelské rozhraní 

  Svoboda, Martin
  Pod pojmem diktovací systém chápeme software, který se skládá ze dvou hlavních částí. První částí je rozpoznávač pro rozpoznávání mluveného slova, druhou částí je uživatelské rozhraní pro interakci s uživatelem a zpracování ...
 • Domácí multimediální centrum 

  Sulaiman, David
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací multimediálního centra pro GNU/Linux. Práce začíná teoretickým úvodem, ve kterém je uveden přehled již existujících aplikací, operačních systémů, programovacích jazyků a současného ...
 • Generování herního prostředí na základě hudby 

  Vaněk, Jiří
  Tématem této práce je generování herního prostředí na základě hudby. Zabývám se zde především analýzou hudby. Řeším otázku, jaké informace jsou pro generování hry užitečné a jak je z hudby můžeme získat. Návrh systému pro ...
 • Harmonizace melodie 

  Maňák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatické harmonizace melodie. Program využívá principů harmonizace a je implementován v programovacím jazyce Perl. Vstupem je textový soubor, který obsahuje zadanou melodii. ...
 • Harmonizace melodie 

  Vlasák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou harmonizací melodie. Implemetovaný systém využívá strojového učení, kdy se principy harmonie učí z databáze MIDI souborů. Vstupem tohoto systému mohou být jednohlasé skladby ve ...
 • Harmonizace melodie 

  Svoboda, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat možnosti automatické harmonizace melodie. Výsledný harmonizační systém je postaven na slovníkové metodě založené na komprimačním algoritmu LZW. Výstupem systému jsou zharmonizované ...
 • Harmonizace melodie 

  Trnkóci, Andrej
  Vedci z oboru informačných technológií oddávna považovali hudbu za obzvlášť zaujímavé umenie. Pravdou je, že história hudby tvorenej počítačom je skoro tak dlhá ako história počítačovej vedy. Programy pre komponovanie, ...
 • Harmonizace melodie na základě pravidel 

  Kuchár, Pavol
  Bakalářská práce se věnuje počítačem podporovanému přístupu ke tvorbě hudby. Vytvořený program implementuje vybraná pravidla z hudební teorie a pomocí CSP vymezuje vhodné tóny pro harmonizaci zadané melodie. Výsledek je ...
 • Harmonizace melodie s melodickým basem 

  Kondela, Emil
  Tato bakalářská práce se zabývá harmonizací melodie. Hlavním cílem je vyprodukovat harmonii pro libovolnou melodii v sopránu. Na harmonizaci je využito neuronové sítě. Jako vstup je použita melodie ve formátu midi a na ...
 • Hledání akustických vzorů v řečových datech bez rozpoznávání 

  Skácel, Miroslav
  Tato práce se zabývá metodami vyhledávání slov, slovních frází a delších úseků v rozsáhlých řečových datech bez předchozích znalostí těchto dat. V úvodu je seznámení s danou problematikou a principy moderních metod pro ...
 • Hudební improvizace 

  Angelov, Michael
  Bakalářská práce sa zabývá problematikou algoritmické kompozice hudby, zejména oblastí počítačem řízené hudební improvizace. V úvodních kapitolách je uveden přehled existujícich nástrojů a přístupů nejčastěji používaných ...
 • Hudební improvizace v reálném čase 

  Mareček, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačového systému schopného v reálném čase improvizovat hudbu do uživatelem hrané hry na hudební nástroj připojený přes MIDI rozhraní k počítači. Na základě mého návrhu je klíčová ...
 • Informační technologie v psychologii 

  Hauserová, Markéta
  Práce se věnuje psychologické metodě Kreitlerových. Cílem této práce je tuhle metodu zautomatizovat pomocí počítače. Práce se zabývá rozebráním její jedné části a to dimenze významu. Je zde stručný popis počítačových ...
 • Informační technologie v psychologii 

  Ižák, Tomáš
  Tato práce se zajímá o možnosti zjištění charakterových vlastností autora textu za použití výpočetní techniky. Práce je založena na metodě manželů Kreitlerových, proto se zabývá zejména rozdělením vět na významové jednotky, ...
 • Modelování dynamiky prosodie pro rozpoznávání řečníka 

  Jančík, Zdeněk
  V současných systémech pro rozpoznání mluvčího se zpravidla využívají krátkodobé akustické příznaky. Jiné příznaky se používají jen zřídka. V práci se zaměřím na prosodické příznaky získané z průběhu základního tónu a ...