Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS 

    Feltl, Jakub
    Tato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, ...
  • Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí 

    Feltl, Jakub
    Práce se zabývá hodnocením efektivity liniových protierozních a protipovodňových opatření, konkrétně záchytných vsakovacích průlehů. Hlavním přínosem je nová metoda posuzování protipovodňového efektu těchto opatření. ...