Now showing items 1-13 of 13

 • Čištění spalin v jednotkách pro termické zpracování biomasy 

  Ferdan, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá termickým zpracováním biomasy a snižováním emisí, které při tomto procesu vznikají. V první části je nastíněna problematika spalování biomasy a popsány technologie pro snižování emisí, především ...
 • Efektivní nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

  Petříčková, Alena
  V teoretické části diplomové práce je uveden přehled o možnostech nakládání s biologicky rozložitelným odpadem s důrazem na efektivní metody řešení. Detailněji je rozebrána problematika kompostování a strojního vybavení v ...
 • Efektivní využití energie při spalování odpadů 

  Kadleček, Vít
  Diplomová práce se zabývá zvýšením využití energie při spalování odpadů. Úvodní část se zabývá představením konkrétního zařízení pro energetické využití odpadů a jeho kogenerační výroby. Dále je zde popsán výpočtový nástroj ...
 • Efektivní využití komunálních odpadů v energetice 

  Ferdan, Tomáš
  Tato práce se zabývá efektivním využitím odpadů v energetice se zaměřením na směsný komunální odpad. Efektivita je v práci hodnocena jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu ekologického. V úvodní části této práce je ...
 • Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod 

  Poláková, Annamária
  Táto práca pojednáva o vzniku a zložení kalov. Zloženie kalu je dané legislatívou, takisto ako jeho úprava a spracovanie. Kaly sa upravujú, aby mohli byť použité na poľnohospodárskej pôde, skládkované, spaľované atď. ...
 • Energetické využití odpadů v Evropské unii 

  Klučka, Ivan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z ...
 • Hodnocení kogeneračních systémů u jednotek EVO 

  Chýlek, Martin
  Smyslem této bakalářské práce je seznámení se s legislativou hodnocení KVET a objevení jejích problematických bodů. Dalším cílem je vytvoření obecného modelu spalovny a aplikace výpočtu uvedeného v legislativě na různé ...
 • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

  Čech, Michal
  Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...
 • Potenciál výroby energií z odpadu 

  Putna, Ondřej
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na oblast energetického využívání odpadů. V první části je stručně zmapován současný stav odpadového hospodářství v České republice a v dalších zemích Evropské unie. Dále se práce zabývá ...
 • Produkce CO2 a obchod s emisními povolenkami 

  Bravený, Adam
  Práce je tematicky rozdělena na dvě části. První popisuje současný stav produkce plynného oxidu uhličitého, jehož existence, resp. nárůst množství v atmosféře Země, je považována za hlavní příčinu globálního oteplování a ...
 • Spalovny komunálního odpadu ve státech sousedících s ČR a možnosti mezinárodního obchodu s odpadem 

  Kadleček, Vít
  Bakalářská práce se zabývá zmapováním současných i plánovaných příhraničních spaloven komunálního odpadu a možnostmi mezinárodního obchodu s odpadem. Úvodní část práce pojednává o historii a funkci spalovny komunálního ...
 • Spoluspalování kalů v již stávajícím zařízení 

  Krejčí, Tomáš
  Práce je zaměřena na problematiku spoluspalování čistírenských kalů v již stávajících zařízeních. Úvodem se práce zabývá krátkým shrnutím kalového hospodářství, způsoby úpravy kalu a následnými metody využití za účelem ...
 • Způsoby odstraňování perzistentních látek (dioxinů) 

  Ferdan, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem dioxinů při energetickém využití odpadů ve spalovně komunálních odpadů a technologiemi pro jejich odstraňování. V první části je obecně pojednáno o charakteristice dioxinů, vlivu na životní ...