Now showing items 1-20 of 30

 • Anamorfní mapy v MHD 

  Kriške, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu anamorfních map a jejich využití v MHD. Popisuje metody jejich tvorby a jednotlivé varianty těchto map. Dále se práce snaží zhodnotit a klasifikovat dostupná česká i zahraniční ...
 • Dokumentace historických stavebních objektů 

  Polívková, Hana
  Cílem této bakalářské práce je zaměření zámecké sýpky ve Cvrčovicích. V práci je popsán postup zpracování. Úvodní část se zabývá lokalizací objektu a měřickými pracemi, dále je vylíčeno zpracování získaných dat a tvorba ...
 • Dokumentace studánek a památníků v prostoru školního lesního statku MENDELU 

  Šmigurová, Lenka
  Cílem této práce je zdokumentovat studánky a památníky v prostoru školního lesního statku Mendlovy univerzity v Brně. Hlavním výstupem této bakalářské práce je mapa památníků a studánek v areálu Lesnického Slavína v měřítku ...
 • Dokumentace závrtů v lokalitě Vilémovice 

  Gladiš, Andrej
  Hlavnou úlohou tejto bakalárskej práce bolo vyhotoviť tachymetrický plán zadaných závrtov v lokalite Vilémovice. V teréne bolo prioritou správne vystihnúť polohopisné a výškopisné pomery závrtov, ktoré neboli zdokumentované. ...
 • Doplňování parcel ZE do ISKN 

  Bláhová, Marie
  Tato bakalářská práce je věnována způsobům doplňování parcel zjednodušené evidence do informačního systému katastru nemovitostí. Nejprve jsou uvedeny informace o vývoji a vzniku katastru nemovitostí. Další část se zabývá ...
 • Mapa okolí jeskyně Výpustek - jižní část 

  Stískalová, Alena
  Práce se zabývá vyhotovením mapy okolí jeskyně Výpustek – jižní část v měřítku 1:500 se schématickým zaměřením podzemních prostor. Teoretická část je věnována historii jeskyně a tvorbě map. Praktická část obsahuje výpočty, ...
 • Mapové fondy vojsk tří císařů v Bitvě u Slavkova 2. prosince 1805 

  Gabrlík, Marek
  Úvodní část mé práce se zabývá historií Bitvy tří císařů. Popisuje významné historické události, které k bitvě vedly, průběh bitvy a její důsledky ,vyplývající z francouzského vítězství. Hlavní část se věnuje mapovým fondům ...
 • Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory I 

  Hašek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je návrh a zaměření vycházkových tras určených pro seniory v lokalitě Brna. V práci budou popsány přípravné práce, samotný postup měření a následné zpracování profilů. Dále bude následovat ...
 • Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory II 

  Mnich, Tomáš
  Cílem bakalářské práce Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro seniory bylo navrhnout, zaměřit a zpracovat stezky v lokalitě Brno – Lesná. Získat potřebné informace o mobilitě seniorů. Z GPS měření byly vyhotoveny ...
 • Návrh cyklotrasy k poznávání a určování základních terénních tvarů 

  Tolášová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá navrhnutím cyklostezky pro poznávání základních terénních tvarů v Jedovnicích a okolí s hlavním důrazem na využití v cykloturistice. Pozornost je věnována především popisu a charakteristice ...
 • Návrh naučné stezky se zaměřením na základní terénní tvary 

  Pončíková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá návrhem naučné stezky se zaměřením na základní terénní tvary v katastrálním území Jedovnice. Cílem je vytvoření mapy naučné stezky s vyznačenými terénními tvary a kulturních památek. K orientaci ...
 • Ověření a doplnění polohového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Rokytenský, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o ověření a doplnění polohového bodového pole v lokalitě katastrálního území Lesná v Brně. Práce se skládá ze dvou částí - teoretická část se zabývá hlavními pojmy související s daným tématem ...
 • Ověření a doplnění výškového bodového pole v k. ú. Lesná (Brno) 

  Štěpánek, Matěj
  Cílem této práce je provedení revize a přeměření části základního výškového bodového pole v katastrálním území Brno – Lesná a jeho doplnění. Revize spočívá v ověření aktuálního stavu výškového pole a ověření správnosti a ...
 • Revize bodového pole ve výukové lokalitě Jedovnice 

  Bartoněk, Petr
  Podstatou této bakalářské práce je problematika podrobného bodového polohového pole, především pak jeho revize ve výukové lokalitě Jedovnice. Úkolem je zajistit všechny potřebné podklady, vyhledat dané body v terénu, provést ...
 • Současné řešení problematiky přídělových systémů 

  Drápalová, Marie
  Téma vychází z mé profesní praxe na katastrálním pracovišti, na které přešlo změnou působnosti katastrálního pracoviště kolem 80 nových katastrálních území, ve kterých se také dosud vedou tyto evidence pod společným označením ...
 • Tachymetrické zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Hájek, Viktor
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením účelové mapy v lokalitě u obce Babice nad Svitavou. Jedná se o zaměření krasových jevů, vstupů do jeskyň a daného okolí. Účelová mapa je vyhotovena v měřítku 1:500, souřadném systému ...
 • Trigonometrický bod "Strom" (Ostrá Horka) - historie, součastnost 

  Pipková Rozkošná, Miroslava
  Moje bakalářská práce na téma trigonometrický bod - Strom se zabývá historií a současností tohoto bodu, měřickými pracemi, které na tomto bodě provedl J. Liesganig a pozdější kontrolní měření. V praktické části popisuji ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Halajová, Andrea
  Zameranie a tvorba účelovej mapy v lokalite Brno- Koleje Pod Palackého vrchem. S výužitím systémov Microstation, MGEO a Groma, podľa smernice pre tvorbu účelovej mapy.
 • Účelová mapa hasičského cvičiště 

  Petrlík, Karel
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy hasičského cvičiště v katastrálním území Perknov na okraji města Havlíčkův Brod. Jedná se o zaměření budov, hřiště a ostatních důležitých prvků lokality včetně nové ...
 • Vyhotovení účelové mapy 

  Adamcová, Jana
  Cílem bakalářské práce je polohopisné a výškopisné zaměření areálu firmy SEKO Aerospace a.s. v katastrálním území Louny. A následné vytvoření účelové mapy v měřítku 1:500, obsahující polohopis, výškopis, povrchové znaky ...