Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza sladké papriky různého geografického původu 

  Fiala, Petr
  Diplomová práce se zabývá stanovením základních nutričních parametrů 26 vzorků mleté papriky z několika států a vyhodnocuje vliv geografického původu na chemické složení mleté papriky. Celkový počet 19 nutričních parametrů ...
 • Drapákové zařízení rypadla 

  Fiala, Petr
  V této bakalářské práci je navrhnut polypový drapák, schopný manipulovat s různorodými materiály. Obsahem práce je koncept tohoto zařízení s novým tvarem. Nalezneme zde technické zpracování částí drapáku a potřebné výpočty. ...
 • Financování developerského projektu 

  Fiala, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním konkrétního developerského projektu bytové výstavby ve Šlapanicích u Brna, jehož realizace má být zahájena na jaře roku 2021. Práce vychází z aktuálního dění na trhu s nemovitostmi, ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Fiala, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řešení grafického intra s omezenou velikostí do 64kB. Obsahuje stručný úvod k OpenGL, rozebírá techniky a postupy, jak dosáhnout stanovené malé výsledné velikosti aplikace, od ...
 • Model finančních toků v projektu 

  Zvejšková, Michaela
  Disertační práce je zaměřena do oblasti projektového řízení, jejímž cílem je zvolenou metodologií dosáhnout stanoveného hlavního cíle, tj. navrhnout model řízení finančních toků v projektu. Předpokladem splnění hlavního ...
 • Modelování procesu projekčního a projekčně-rekonstrukčního rtg zobrazení 

  Fiala, Petr
  Tato práce se zabývá fyzikálními základy generace rtg záření, vzniku obrazu při projekčním a projekčně rekonstrukčním zobrazení. V další fázi je popsán návrh uživatelské aplikace v prostředí Matlab sloužící jako laboratorní ...
 • Ověření vlivu teploty a vlhkosti na izolační odpor elektromotorů 

  Fiala, Petr
  V této práci se řeší vlivy teploty a relativní vlhkosti na izolační odpory elektromotorů a jejich polarizační indexy. V první kapitole je popsán princip měření izolačních odporů, měřené objekty, použité měřicí přístroje a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hladiš, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je problematika vypracování podnikatelského záměru za účelem rozvoje firmy. Práce je zaměřena na inovaci v oblasti marketingu a nabídce zboží pro zákazníky. V teoretické části práce jsou uvedeny ...
 • Stanovení dusičnanů v kořenové zelenině 

  Fiala, Petr
  Bakalářská práce se zabývá studiem koncentrace dusičnanů v různých druzích kořenové zeleniny. Cílem je porovnání těchto koncentrací v zelenině běžné kvality oproti zelenině bio kvality. Teoretická část bakalářské práce se ...
 • Tepelně-hydraulický a pevnostní výpočet výměníku tepla 

  Fiala, Petr
  Hlavním předmětem práce je napěťová analýza určitých částí trubkového výměníku tepla použitím MKP. Každá část je posouzena dvěma odlišnými výpočtovými způsoby. Způsobem na základě výpočtových hodnot a způsobem blížícího ...
 • Vlastnosti asynchronního motoru napájeného z frekvenčního měniče 

  Fiala, Petr
  V této diplomové práci jsou rozebrány přídavné ztráty, které vznikají v asynchronním motoru vlivem napájení z frekvenčního měniče. V první kapitole je provedena literární rešerše a jsou zde zmíněny důležité publikace, ze ...
 • Využití singulárních funkcí k výpočtu průhybu nosníku. 

  Fiala, Petr
  Účelem práce je porovnání dvou metod výpočtu ohybové čáry nosníku, řešení diferenciální rovnice ohybové čáry a metody založené na singulárních funkcích. Nosník je zatěžovám v pružné oblasti různými typy zatížení. Singulární ...
 • Vývoj grafických aplikací na iPhone a iPad platformě 

  Fiala, Petr
  Práce se zabývá tvorbou grafických aplikací pro systém iOS, popisuje základy OpenGL ES 2.0, vývojové prostředí Xcode, Framework Cocoa Touch a jazyk Objective-c. Je zaměřena na popis tvorby OpenGL hry, z žánru tzv. "line ...